Uznesenie vlády SR: Pamiatky a podnikanie

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 366 z 10. mája 2005
k analýze vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu

Číslo materiálu: 6706/2005

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister hospodárstva

Vláda

A. berie na vedomie

A.1. analýzu vplyvov legislatívy z oblasti ochrany kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu;

B. ukladá

ministrovi kultúry

B.1. vypracovať komentár k zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu s cieľom zjednotenia a skvalitnenia rozhodnutí, stanovísk a postupov krajských pamiatkových úradov v procese prípravy a realizácie obnovy pamiatkového fondu
– do 31. júla 2005

B.2. v komentári k zákonu č. 49/2002 Z. z. zohľadniť všeobecný záujem o racionalizáciu povoľovacích konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
– do 3 mesiacov po nadobudnutí platnosti pripravovanej novely zákona č. 50/1976 Zb.

B.3. spracovať interný časový plán na vypracovanie jednotlivých druhov stanovísk v schvaľovacom procese obnovy národných kultúrnych pamiatok v závislosti od odbornej náročnosti vo vzťahu k požiadavke vlastníka
– do 31. júla 2005

B.4. v spolupráci so samosprávou definovať podporné motivačné mechanizmy pre obnovu a využitie pamiatkového fondu, ktoré môžu byť následne rozpracované a navrhnuté na realizáciu v praxi a prerokovať ich s podpredsedom vlády a ministrom financií
– do 30. septembra 2005

B.5. realizovať revíziu stavu pamiatkových zón a rezervácií s cieľom následného vymedzenia reálnej územnej ochrany pre adekvátnu koncentráciu národných kultúrnych pamiatok a reflektovaný trend rozvoja danej lokality, jej premietnutia do zmien príslušných zásad ochrany pamiatok pre jednotlivé pamiatkové územia v súlade s harmonogramom spracovávania územno-plánovacej dokumentácie
– do 31. decembra 2005

B.6. vypracovať harmonogram priebežnej revízie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu v záujme jeho skvalitnenia a vymedzenia predmetu taxatívnej ochrany jednotlivých národných kultúrnych pamiatok
– do 31. júla 2005

B.7. zabezpečiť zverejnenie informácií na internetovej stránke Pamiatkového úradu SR pre záujemcov o kúpu pamiatkovo chráneného objektu, resp. nehnuteľnosti v pamiatkovom území, aby títo pred rozhodnutím o kúpe objektu mali možnosť dôkladne sa oboznámiť so všetkými právami a povinnosťami, ktoré im, ako budúcemu vlastníkovi, vyplynú zo zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a zároveň mali možnosť prekonzultovať podmienky a svoje zámery s príslušnými krajskými pamiatkovými úradmi
– do 30. septembra 2005

B.8. zabezpečiť skrátenie doby vydávania stanovísk Pamiatkového úradu SR k investičným zámerom jednotne do 30 dní
– do 30. septembra 2005

ministrovi kultúry
podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva

B.9. v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR zabezpečiť realizáciu softvérového prepojenia Geografického informačného systému pamiatkového fondu SR s Národným jednotným informačným systémom cestovného ruchu realizovaným Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch, ako súčasti Sektorového operačného programu priemysel a služby, v súlade s Deklaráciou Národnej rady SR a Revíziou ústredného zoznamu pamiatkového fondu
– do 31. decembra 2005

C. odporúča

predsedom samosprávnych krajov
primátorom miest
starostom obcí

C.1. pri obstarávaní a pri aktualizácii územno-plánovacej dokumentácie rešpektovať princípy základnej ochrany pamiatkového územia v súlade s Usmernením orgánov územného plánovania vo väzbe na § 29 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, vydaného 5. 9. 2002 Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom kultúry SR
– priebežne.

Vykonajú: podpredseda vlády a minister hospodárstva
minister kultúry

Na vedomie: predsedovia samosprávnych krajov

Zdroj: http://www.rokovania.sk/Appl/material.nsf/0/1A10DDD8D1081141C1256FFF003FFBE6/$FILE/Zdroj.html

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Analýza: Pamiatky a podnikanie

ANALÝZA VPLYVOV LEGISLATÍVY Z OBLASTI KULTÚRNYCH PAMIATOK NA ROZVOJ PODNIKATEĽKSÉHO PROSTREDIA A CESTOVNÉHO RUCHU
Vláda SR na svojej 131. schôdzi, 10. mája 2005, prerokovala a s pripomienkami schválila Analýzu vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľksého prostredia a cestovného ruchu.
Kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku.