Vápno a vápenné technológie pri obnove pamiatok

Obnova.sk Fotografia

Pozývame Vás a Vašich kolegov do Banskej Štiavnice na medzinárodný KURZ a SEMINÁR „Vápno a vápenné technológie pri obnove pamiatok“, ktorý sa bude konať v čase od 5. 9. 2005 do 16. 9. 2005.

Obnova.sk Fotografia

Kurz a seminár bude viesť rakúsky reštaurátor Hannes Weissenbach zo Spolkového pamiatkového úradu (Bundesdenkamlamt), Viedeň, Odd. pre reštaurovanie stavieb v Mauerbachu.

Praktická časť – KURZ (5. September – 16. September 2005) – je adresovaná remeselníkom, prípadne pozorovateľom z radov architektov, pamiatkarov a pod.

Teoretická časť – ODBORNÝ SEMINÁR (12. September – 14. September 2005) je adresovaná remeselníkom z praxe a študentom, architektom, pamiatkarom, vlastníkom historických objektov, inžinierom a širšej verejnosti.

Viac informácií, prihlášku a žiadosť o grant nájdete na stránke http://www.sbs91.obnova.sk, a na http://www.obnova.sk.

Tešíme sa Vášmu záujmu a na stretnutie v Banskej Štiavnici !

Katarína Vošková,
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica
Dolná ružová 7
969 01 Banská Štiavnica
Tel: 045-692 0625
Mobil: 0903-64 61 18
e-mail: voskova@gmail.com

Príbuzné články:

Lime & Lime Technologies in the Preservation of the Built Heritage Conservation

Benefičný koncert pre banskoštiavnické pamiatky

Banská Štiavnica: Pamiatky – Remeselnícka 5

Meštiansky dom v B. Štiavnici obnovujú brigádnici zo šiestich krajín

Pavel Fabian – Medzinárodný tábor v Banskéj Štiavnici

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.