Kameň pri obnove pamiatok

Konzervácia a obnova kamenných múrov, dlažieb a architektonických prvkov
Banská Štiavnica, 22. – 26. marca 2010
● Kurz pre remeselníkov: 22. 3. 2010 – 26. 3. 2010
● Odborný seminár: 25. 3. 2010 – 26. 3. 2010
KONTEXT KURZU A SEMINÁRA:
Mesto Banská Štiavnica, zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, je situované v členitom teréne montánnej krajiny Štiavnických vrchov. Ulice a stavby mesta stoja na terasovito upravených svahoch s rozsiahlym využitím oporných múrov.
Pri nevyhnutných opravách týchto múrov a ďalších kamenných konštrukcií spravidla prevládajú nevhodné riešenia vrátane tendencie nahradiť ich betónovými konštrukciami, niekedy s kamenným obkladom. V dôsledku toho sa kamenné oporné a ohradové múry,
v minulosti typický a autentický fenomén Banskej Štiavnice, postupne vytrácajú. Takisto nevhodne sa opravujú aj kamenné konštrukcie historických budov. Nedostatky ich vonkajšieho vzhľadu sa často maskujú obkladmi alebo cementovými omietkami bez toho, aby sa odstránili príčiny poškodenia, napríklad vlhkosť. Poruchy kamenných múrov, ktoré neraz ovplyvňujú ich statiku, sú problémom väčšiny historických objektov Banskej Štiavnice.
Problematika ochrany a konzervácie kamenných konštrukcií je široká, témy seminára sa preto obmedzia len na tie, ktoré sa javia ako najzávažnejšie v Banskej Štiavnici
a na Slovensku.

Od roku 2002 sa v Banskej Štiavnici uskutočnilo niekoľko kurzov, určených
remeselníkom a vedeckých kolokvií alebo seminárov, ktoré sa venovali rôznym témam z oblasti používania vhodných materiálov a techník pri konzervácii architektonického dedičstva:

2002 – Materiály, techniky a technológie pri obnove pamiatok,

2005 – Vápno a vápenné technológie pri obnove pamiatok,

2006 – Okná a dvere pri obnove pamiatok,

2007 – Banskoštiavnická kalvária – perspektívy revitalizácie.

Kurz a seminár Kameň pri obnove pamiatok je ďalšie podujatie tohto cyklu. Praktický kurz, určený predo-všetkým remeselníkom, bude zameraný na obnovu historických kamenných konštrukcií a ich konzerváciu, najmä konzerváciu oporných a ohradových múrov.

HLAVNÉ TÉMY KURZU A SEMINÁRA
1. Konzervácia a obnova kamenných oporných a ohradových múrov a fragmentov opevnenia.
2. Konzervácia a obnova kamenných exteriérových a interiérových dlažieb.
3. Poškodenia kamenných konštrukcií, ich diagnostika a možnosti sanácie.
4. Druhy a kvalita stavebného kameňa v okolí Banskej Štiavnice.

CIEĽOVÉ SKUPINY:
Remeselníci, ktorí sa špecializujú na konzerváciu tradičného kamenného muriva, profesionáli v oblasti obnovy pamiatok, študenti.

ŠTRUKTÚRA PODUJATIA:
22. – 26. marec 2010
Praktický kurz pre remeselníkov – 5 dní

25. – 26. marec 2010
Medzinárodný vedecký seminár – 2 dni

Kurz bude viesť Matthias Garn (Anglicko), skúsený lektor s medzinárodnou reputáciou. Sústredí sa na konzerváciu oporných múrov v areáli významnej pamiatky – Banskoštiavnickej kalvárie, barokového krajinno-architektonického celku z 18. storočia.

Na záver kurzu sa uskutoční dvojdňový vedecký seminár. Vyzvaní lektori na ňom prednesú odborné príspevky k hlavným témam kurzu a seminára. Súčasťou programu bude prezentácia výsledkov praktického kurzu s možnosťou diskusie.

V priebehu kurzu a seminára bude zabezpečené tlmočenie zo slovenčiny do angličtiny
a naopak.

Portál Obnova.sk je mediálnym partnerom seminára a kurzu. Preto vás budeme priebežne informovať.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zásady obnovy fasád architektury 19. a počátku 20. století

Architektura 19. a 20. století je významnou součástí našeho kulturního dědictví. Vyžaduje pozornost, úctu a odbornou péči. Pro její obnovu v obecné rovině platí to samé, co pro obnovu jakýchkoliv jiných stavebních památek. Odlišnost je v tom, že architektonická tvorba dvacátého století začala pracovat s novými materiály a konstrukčními řešeními.

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.