Worskshop – Konzervácia historických omietok

Obnova.sk Fotografia

Worskshop – Konzervácia historických omietok Banská Štiavnica 7.10 – 11.10.2003
Workshop bol prvým z pripravovanej série odborných podujatí organizovaných Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici, pracoviskom Banská Štiavnica v spolupráci so Spolkom Banskej Štiavnice ’91, zameraných na zvyšovanie odbornosti konzervátorov, remeselníkov, projektantov a dodávateľov stavebných obnov architektonických pamiatok, pri použití tradičných materiálov a technológií.
Workshop svojim obsahom naväzuje na závery semináru „Materiály, techniky a technológie pri obnove pamiatok“, ktorý sa uskutočnil v koncom mája 2002 v Banskej Štiavnici pod záštitou UNESCO za účasti renomovaných odborníkov v oblasti ochrany pamiatok z Európy a zámoria. Závery semináru boli sformulované do dokumentu „Banskoštiavnická výzva“, ktorého ťažiskom bol apel na nevyhnutnosť vzdelávania všetkých účastníkov procesu obnovy historických objektov v oblasti uplatnenia tradičných historických materiálova technológií.

Obnova.sk Fotografia

Cieľom workshopu je praktický tréning konzervovania historických omietkových a náterových vrstiev, s použitím jednoduchých technológii a reverzibilných prírodných materiálov. Praktické ukážky konzervovania omietok budú doplnené odbornými prednáškami skúseného rakúskeho reštaurátora Hannesa Weissenbacha z Rakúskeho pamiatkového úradu, ktorý bude zároveń viesť aj konzervovanie omietok na objekte v Banskej Štiavnici, Remeselnícka 5.

Obnova.sk Fotografia

Fotoalbum na Obnova.sk | Informácie o pamiatke

Obnova.sk Fotografia
– archívna fotografia

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…