Slovensko úspešne čerpá prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu

Slovenská republika, zastúpená Úradom vlády SR ako Národným kontaktným bodom pre čerpanie zdrojov z Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, dokázala prostredníctvom uzatvorenia viac ako 100 zmlúv nakontrahovať viac ako 99 % z celkovej sumy Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, vyčlenených ako čistej alokácie pre roky 2004-2009. Projekty sa realizujú v deviatich prioritných oblastiach, ktoré siahajú od podpory zachovania kultúrneho dedičstva, cez rozvoj ľudských zdrojov, až po ochranu životného prostredia.

Finančný mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú nástroje finančnej pomoci financované zo zdrojov Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. Príspevok Nórska tvorí približne 97 % z celkového objemu disponibilných finančných zdrojov. Veľká väčšina projektov je do výšky 15 % spolufinancovaná štátnym rozpočtom Slovenskej republiky. Finančné prostriedky vyčlenené na obdobie rokov 2004-2009 je potrebné vyčerpať do 30. apríla 2011.


S cieľom zvýšenia dostupnosti nenávratných prostriedkov z finančného mechanizmu Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce bola dňa 16. 12. 2009 medzi Úradom vlády SR a Švajčiarskou federálnou radou podpísaná Zmluva o Nástroji na prípravu projektov. Na základe tejto zmluvy bude môcť byť dopracovanie konečného návrhu projektov, vrátane všetkých potrebných štúdií a dokumentov, ktorých projektové zámery boli Švajčiarskou konfederáciou schválené v prvom kole, hradené formou nenávratného finančného príspevku z tohto nástroja. Výsledkom zmluvy je teda ďalšie zníženie finančného zaťaženia žiadateľov o nenávratný finančný príspevok na základe tohto finančného mechanizmu.


Prvou otvorenou Výzvou, kde úspešným žiadateľom bude tento nástroj dostupný, je otvorená výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci oblastí zamerania obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia, ktorá bola zverejnená 26. 10. 2009 s uzávierkou predkladania žiadostí o NFP 26. 2. 2010.


Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce má za cieľ zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie a je komplementárny k iným podporným nástrojom vrátane Štrukturálnych fondov EÚ. Švajčiarsko prispieva na jeho realizáciu čiastkou 66,866 milióna CHF, pričom pomoc je nasmerovaná do oblastí zamerania regionálny rozvoj, prevencia a manažment prírodných katastrof, boj proti korupcii a organizovanému zločinu, obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia, ochrana životného prostredia, rozvoj súkromného sektora a podpora vývozu malých a stredných podnikov, výskum a vývoj (Štipendijný fond), technická a odborná príprava, ako aj do špeciálnych oblastí vrátane blokového grantu pre mimovládne organizácie a partnerstvá, vrátane nástroja na prípravu projektov.


Všetky potrebné informácie k Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ako aj k uvedenej otvorenej výzve sú na internetovej stránke www.sfm.vlada.gov.sk. Viac informácií o Finančnom mechanizme Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskom finančnom mechanizme je možné nájsť na stránkach www.eeagrants.sk a www.eeagrants.org.

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

Táto informácia je komerčnou informáciou odvysielanou v znení dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA za jej obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. Originál tejto správy bol odvysielaný v servise Vyhlásenia a oznamy, ktorý je novým informačným servisom agentúry SITA určeným na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. E-mail: prservis@sita.sk .

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MATICI SLOVENSKEJ

Knižnice v súčasnosti všeobecne prechádzajú zložitým obdobím zmien. Medzi tieto zmeny patrí najmä rýchly vývoj informačných technológií, informačná explózia prejavujúca sa stúpajúcim počtom publikovaných dokumentov, meniaca sa ekonomická situácia, keď knižnice dostávajú do rozpočtov stále menej finančných prostriedkov pri stále stúpajúcich cenách kníh a najmä časopisov ako aj iného knižničného materiálu a nakupovaných služieb a stále vyšších požiadavkách na kvalitu poskytovaných knižničných služieb…