Slovensko úspešne čerpá prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu

Slovenská republika, zastúpená Úradom vlády SR ako Národným kontaktným bodom pre čerpanie zdrojov z Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, dokázala prostredníctvom uzatvorenia viac ako 100 zmlúv nakontrahovať viac ako 99 % z celkovej sumy Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, vyčlenených ako čistej alokácie pre roky 2004-2009. Projekty sa realizujú v deviatich prioritných oblastiach, ktoré siahajú od podpory zachovania kultúrneho dedičstva, cez rozvoj ľudských zdrojov, až po ochranu životného prostredia.

Finančný mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú nástroje finančnej pomoci financované zo zdrojov Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. Príspevok Nórska tvorí približne 97 % z celkového objemu disponibilných finančných zdrojov. Veľká väčšina projektov je do výšky 15 % spolufinancovaná štátnym rozpočtom Slovenskej republiky. Finančné prostriedky vyčlenené na obdobie rokov 2004-2009 je potrebné vyčerpať do 30. apríla 2011.


S cieľom zvýšenia dostupnosti nenávratných prostriedkov z finančného mechanizmu Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce bola dňa 16. 12. 2009 medzi Úradom vlády SR a Švajčiarskou federálnou radou podpísaná Zmluva o Nástroji na prípravu projektov. Na základe tejto zmluvy bude môcť byť dopracovanie konečného návrhu projektov, vrátane všetkých potrebných štúdií a dokumentov, ktorých projektové zámery boli Švajčiarskou konfederáciou schválené v prvom kole, hradené formou nenávratného finančného príspevku z tohto nástroja. Výsledkom zmluvy je teda ďalšie zníženie finančného zaťaženia žiadateľov o nenávratný finančný príspevok na základe tohto finančného mechanizmu.


Prvou otvorenou Výzvou, kde úspešným žiadateľom bude tento nástroj dostupný, je otvorená výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci oblastí zamerania obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia, ktorá bola zverejnená 26. 10. 2009 s uzávierkou predkladania žiadostí o NFP 26. 2. 2010.


Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce má za cieľ zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie a je komplementárny k iným podporným nástrojom vrátane Štrukturálnych fondov EÚ. Švajčiarsko prispieva na jeho realizáciu čiastkou 66,866 milióna CHF, pričom pomoc je nasmerovaná do oblastí zamerania regionálny rozvoj, prevencia a manažment prírodných katastrof, boj proti korupcii a organizovanému zločinu, obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia, ochrana životného prostredia, rozvoj súkromného sektora a podpora vývozu malých a stredných podnikov, výskum a vývoj (Štipendijný fond), technická a odborná príprava, ako aj do špeciálnych oblastí vrátane blokového grantu pre mimovládne organizácie a partnerstvá, vrátane nástroja na prípravu projektov.


Všetky potrebné informácie k Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ako aj k uvedenej otvorenej výzve sú na internetovej stránke www.sfm.vlada.gov.sk. Viac informácií o Finančnom mechanizme Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskom finančnom mechanizme je možné nájsť na stránkach www.eeagrants.sk a www.eeagrants.org.

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

Táto informácia je komerčnou informáciou odvysielanou v znení dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA za jej obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. Originál tejto správy bol odvysielaný v servise Vyhlásenia a oznamy, ktorý je novým informačným servisom agentúry SITA určeným na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. E-mail: prservis@sita.sk .

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články