Obnova slovenského kultúrneho dedičstva aj z Finančného mechanizmu EHP

Obrázok k článku

Ministerstvo kultúry SR pripravilo návrhy na obnovu kultúrneho dedičstva a vyslovuje poďakovanie za podporu Úradu vlády SR v tom, že sa stotožnil s  návrhmi MK SR, ktoré budú predložené do Bruselu  na financovanie z Finančného mechanizmu EHP. „Návrhy na finančnú  podporu podáva Úrad vlády SR, preto oceňujem podporu tých projektov, ktoré navrhlo ministerstvo kultúry. Projekty sú rozdelené do dvoch skupín, jednou z nich je podpora konzervácie hradných ruín a druhou je sakrálne kultúrne dedičstvo”, konštatoval minister kultúry Daniel Krajcer.
V spolupráci s pamiatkovými úradmi Ministerstvo kultúry SR zaradilo do zoznamu pamiatok, ktoré by v prípade pozitívnej reakcie partnerov, mali byť obnovované z Finančného mechanizmu EHP, kultúrne pamiatky a lokality historického významu – hrad Považská Bystrica, hrad Lednica, hrad Lietava, Slovanské hradisko – Devín, Rímsky vojenský tábor v Iži. Zo sakrálnych pamiatok sú to: hrad Nitra a katedrála sv. Emeráma, kláštor v Hronskom Beňadiku, kláštor v Jasove,  súbor stredovekých kostolov – kostol Štítnik  Ochtiná, Koceľovce, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, ďalej kláštor Leles, areál arcibiskupského paláca v Trnave, neologická synagóga architekta prof. Petra Behrensa v Žiline a napokon spoločný projekt Pamiatkového úradu SR a Riksantikvaren  Nórsko. Celkový objem finančných prostriedkov, ktoré na projekty žiada úrad vlády spolu s MK SR predstavuje sumu 11 miliónov eur.

Hronský Beňadik, foto: Kamil Nováčik

Ochrana kultúrnych pamiatok a pamiatkových území je dôležitou prioritou Slovenska v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva, ale aj podpory regionálneho rozvoja. Hradné ruiny, ako aj významné sakrálne pamiatky, sú obľúbenými cieľmi turistiky a sú atraktívne aj pre rozvoj cestovného ruchu, ktorý má priamy dopad na zvýšenie zamestnanosti v jednotlivých regiónoch. Minister kultúry Daniel Krajcer podčiarkuje: “Medzi priority Ministerstva kultúry SR patrí posilnenie jednotlivých regiónov v rámci vytvárania nových pracovných miest a ich udržania po ukončení realizácie projektov.”
Celkovými cieľmi Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 je prispieť k redukcii hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom grantov na investičné a rozvojové projekty a posilniť bilaterálne vzťahy medzi prispievateľskými štátmi  a  prijímateľskými štátmi prostredníctvom finančných prostriedkov v 5 prioritných sektoroch, pričom jedným z nich je aj ochrana kultúrneho dedičstva.

zdroj: MK SR

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články