Ochrana dedičstva v správe Slovenského banského múzea

Projekt Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dedičstva v správe Slovenského banského múzea, prostredníctvom ktorého získala uvedená inštitúcia viac ako 480 000 Euro, má za sebou prvé konkrétne výsledky v podobe zreštaurovaných diel. Projekt predložený v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu bol schválený a zmluva bola podpísaná v roku 2007. Prostriedky z neho boli a budú múzeu poskytnuté zo zdrojov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
V prvej etape reštaurovania boli na umeleckých dielach vykonané práce identifikačné, výskumné a diagnostické. Ich súčasťou bolo záchranná stabilizácia a príprava na manipuláciu a prepravu originálov. Časť originálov bola následne transportovaná do ateliérov členov reštaurátorského kolektívu. Reštaurátori vykonali na 44 dielach reštaurátorský výskum a spracovali návrh na reštaurovanie (s výnimkou dvoch originálov sochy Sv. Barbora z hlavného oltára kostola sv. Kataríny v B. Štiavnici a portrét cisára Františka Jozefa I. – maľba na hodvábe?) Na väčšine kamenných originálov boli súbežne s reštaurátorským výskumom realizované procesy záchranného reštaurovania a stabilizácie vnútorného prostredia kamennej hmoty. Rovnako prebehlo odstraňovanie depozitov , nevhodných sekundárnych zásahov a odsoľovanie kamennej hmoty.
V ďalších etapách tím odborníkov pod vedením akad. sochára Tomáša Luptáka spustil reštaurátorské procesy na všetkých kamenných origináloch. Reštaurovanie je realizované v technologických nadväznostiach s akceptovaním sezónnosti prác závislej od klimatických podmienok lokality.

V celom rozsahu sú ukončené etapy odstraňovanie depozitov, nevhodných sekundárnych zásahov a odsoľovanie kamennej hmoty. Na epitafoch zamurovaných v juhovýchodnom múre Citadely Starého zámku je reštaurovanie už ukončené. Zreštaurovaná je aj kamenná socha z fontány sv. Floriána, gotické torzo pätky pastofória, epitaf Pavla Rubigalla, stĺp s kovovou rúrou na vodu, fragment pätky s diamantovou výzdobou, fragment románskeho stĺpa a svetelný stĺp.

Maliarske diela, olejomalby na plátne a tabuľové maľby sú v procese reštaurovania. V štyroch realizáciách reštaurovania olejomaľby je reštaurovanie ukončené na dielach: Svätec s holubmi, zjavenie Ducha svätého, Palatín Jozef a Cisár František1.

Pokračuje náročná realizácia odkrývania primárnej maliarskej vrstvy tabuľovej maľby Narodenie a sprístupnenie nálezu kvalitnej tabuľovej maľby. Dobrou správou je vysoký rozsah odkrývaného originálu maľby (pravdepodobne zo 17. storočia) a výtvarné kvality sprístupneného originálu po odstránení naivnej premaľby.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Slovensko úspešne čerpá prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu

Slovenská republika, zastúpená Úradom vlády SR ako Národným kontaktným bodom pre čerpanie zdrojov z Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, dokázala prostredníctvom uzatvorenia viac ako 100 zmlúv nakontrahovať viac ako 99 % z celkovej sumy Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, vyčlenených ako čistej alokácie pre roky 2004-2009. Projekty sa realizujú v deviatich prioritných oblastiach, ktoré siahajú od podpory zachovania kultúrneho dedičstva, cez rozvoj ľudských zdrojov, až po ochranu životného prostredia.

Dvadsaťpäť rokov reštaurátorského ateliéru v Levoči

12. júna 2008 – Doteraz finančne, materiálovo a časovo najnáročnejším dielom, ktoré stále nie je ukončené, je obnova exteriéru chrámu sv. Jakuba v Levoči. Intenzívne sa tejto národnej kultúrnej pamiatke venujú reštaurátori od roku 1996.
Za 12 rokov reštaurátorských prác sa na tejto akcii preinvestovalo približne 60 mil. Sk. Ďalšie prostriedky stálo reštaurovanie mobiliáru samotného kostola. Tkáč sa ani nepokúša odhadnúť termín ukončenia prác na exteriéri kostola. „Všetko bude závisieť od finančných prostriedkov,“ uviedol vedúci ORA. Koncom 90-tych rokov odhadovali reštaurátori rozsah prác na exteriéri kostola sv. Jakuba na 200 mil. Sk.