Predkupné právo štátu na kúpu národnej kultúrnej pamiatky

Ministerstvo kultúry SR oznamuje štátnym orgánom a organizáciám, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu ponúkajú vlastníci na prednostnú kúpu do vlastníctva štátu tieto národné kultúrne pamiatky:Vysoké Tatry, liečebný dom, súpisné č. 30, parcelné č. 357 v katastrálnom území Starý Smokovec. Do ponuky, v ktorej sú stanovené podmienky, je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť v termíne do 18. 11. 2004.

Prešov, časť administratívnej budovy, súp. č. 3338, parc. č. 466 v k. ú. Prešov. Do ponuky, v ktorej sú stanovené podmienky, je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť v termíne do 22. 11. 2004.

Levoča, objekt býv. prachárne, súp. č. 3143, parc. č. 225 v k. ú. Levoča. Do ponuky, v ktorej sú stanovené podmienky, je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť v termíne do 22. 11. 2004.

Holíč, hradná studňa pri dome so súp. č. 649, parc. č. 3863 v k. ú. Holíč. Do ponuky, v ktorej sú stanovené podmienky, je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť v termíne do 22. 11. 2004.

Zemianske Kostoľany, kaštieľ, súpisné č. 62, parcelné č. 904/2 v k. ú. Zemianske Kostoľany. Do ponuky, v ktorej sú stanovené podmienky, je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť v termíne do 25. 11. 2004.

Bratislava, veslársky klub, súpisné č. 2383, parc. č. 5097/1 v k. ú. Petržalka. Do ponuky, v ktorej sú stanovené podmienky, je možné nahliadnuť na sekcii kultúrneho dedičstva. Prípadný záujem je potrebné nahlásiť v termíne do 25. 11. 2004.

Zdroj: MK SR

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Informácia pre vlastníkov národných kultúrnych pamiatok

Podľa § 23 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu je vlastník národnej kultúrnej pamiatky povinný pred zamýšľaným predajom národnej kultúrnej pamiatky písomne ju ponúknuť na kúpu štátu zastúpenému Ministerstvom kultúry SR. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok (napr.: ceny, spôsobu vyplatenia ceny, poskytnutia náhradného ubytovania, povinnosti prebrať nájomné zmluvy s nájomníkmi a pod.)

Vzniká zoznam nášho nehmotného dedičstva

Zvýšiť vedomosti verejnosti o našom nehmotnom kultúrnom dedičstve ale aj prispieť k propagácii jeho nositeľov je časť z cieľov pripravovaného Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Návrhy na zápis do zoznamu prijíma Ministerstvo kultúry SR do 20. júna 2010. Zoznam má okrem iného aj zaznamenať, ohodnotiť a sprístupniť významné prvky súvisiace s nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Patria medzi ne napríklad ústne tradície, interpretačné umenie, spoločenské praktiky, či tradičné remeslá. V neposlednom rade má byť jednou z úloh zoznamu i podpora nositeľov tradícií v ich snahách o zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva.

Technické pamiatky krajín V-4

Končí sa prvý cyklus spolupráce inžinierskych organizácií krajín V-4 na dokumentovaní a propagácii významných inžinierskych diel minulosti – technických pamiatok na území Česka, Maďarska, Poľska a