Informácia pre vlastníkov národných kultúrnych pamiatok

Podľa § 23 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu je vlastník národnej kultúrnej pamiatky povinný pred zamýšľaným predajom národnej kultúrnej pamiatky písomne ju ponúknuť na kúpu štátu zastúpenému Ministerstvom kultúry SR. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok (napr.: ceny, spôsobu vyplatenia ceny, poskytnutia náhradného ubytovania, povinnosti prebrať nájomné zmluvy s nájomníkmi a pod.)Povinnosť vlastníka, ustanovenú § 23 citovaného zákona, má podľa § 44 ods. 1) i správca alebo iný držiteľ národnej kultúrnej pamiatky, t. j. aj správca konkurznej podstaty úpadcu a exekútor.

K ponuke je potrebné priložiť kópiu listu vlastníctva a v prípade, že vlastník splnomocní inú osobu (napr. právneho zástupcu, rodinného príslušníka, spoluvlastníka, a pod.), aby v jeho mene zabezpečila ponuku národnej kultúrnej pamiatky na kúpu štátu, je potrebné priložiť i splnomocnenie.

V prípade, ak štát ponuku prijme:

a) musí za národnú kultúrnu pamiatku zaplatiť cenu, ponúknutú niekým iným, ak nie je dohodnuté inak,

b) ministerstvo určí štátnu organizáciu, ktorá do 90 dní odo dňa prijatia ponuky uzavrie s vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky kúpnu zmluvu.

Ak štát ponuku neprijme:

– oznámi túto skutočnosť vlastníkovi. Neprijatie ponuky nie je správnym konaním podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaním, t. j. oznámenie sa nevydáva formou rozhodnutia.

Predkupné právo zaniká:

– ak štát nemôže splniť podmienky ponúknuté popri cene a ak ich nemožno vyrovnať ani odhadnou cenou,

– ak štát ponuku neprijme do 30 dní odo dňa jej doručenia.

Zverejnenie:

Ministerstvo kultúry SR ponuky národných kultúrnych pamiatok zverejňuje na internetovej stránke www.culture.gov.sk v časovom limite 10 dní. Register ponúk je určený výhradne pre štátne orgány a organizácie

Zdroj: MK SR

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články