Súťaž Kultúrna pamiatka roka má uzávierku 30. júla

S cieľom podporiť zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok k ochrane kultúrneho dedičstva Ministerstvo kultúry SR vyhlasuje a organizuje v tomto roku po prvý krát súťaž “Kultúrna pamiatka roka”. Výsledkom by malo byť ocenenie komplexného a profesionálneho procesu prípravy a realizácie obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok. Do súťaže možno prihlásiť národné kultúrne pamiatky, na ktorých boli práce ukončené v predchádzajúcom kalendárnom roku (2005). Súťaž má dve kategórie: prvou je kategória „Obnova nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky“, druhou kategória „Reštaurovanie hnuteľnej alebo nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky“. Osvedčenie o udelení titulu Kultúrna pamiatka roka a symbol súťaže sa udeľuje vlastníkom národných kultúrnych pamiatok, ktorí sa v obidvoch kategóriách umiestnia na prvých troch miestach. Víťaz v každej kategórii obdrží finančnú odmenu 500.000,- Sk venovanú partnermi súťaže, ktorými sú Slovenský plynárenský podnik, a.s a Nadácia SPP.

Prihlášky do súťaže môžu vlastníci obnovených národných kultúrnych pamiatok zaslať na Ministerstvo kultúry, Nám SNP 33, 813 31 Bratislava do 30. júla 2006. Prihláška musí obsahovať kompletnú dokumentáciu, podľa ktorej boli práce realizované a ktorá bude dokumentovať stav pred začiatkom prác, navrhované a aplikované metódy a technológie prác, rozhodnutie alebo stanovisko príslušného krajského pamiatkového úradu, ktorým boli práce schválené a fotografickú dokumentáciu (v počte najmenej 6 záberov) celku i detailov národnej kultúrnej pamiatky s popisom. K prihláške musí byť priložený doklad o vlastníctve národnej kultúrnej pamiatky (list vlastníctva a kópia z katastrálnej mapy v prípade nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky alebo čestné vyhlásenie o vlastníctve hnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky).

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ministerstvo vyhlásilo súťaž Kultúrna pamiatka roka

Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR aj v tomto roku vyhlásilo súťaž Kultúrna pamiatka roka. Rezort kultúry akciou podporuje zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva. Zámerom súťaže z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkového fondu je oceniť prípravu a realizáciu obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok ako aj prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií Slovenska.

Odpovede

  1. Súťaž Kultúrna pamiatka roka má uzávierku 30. júla

    2056 Komentar k clanku z predosleho systemu Obnova.sk: 2006-07-25 08:21:43 Eo Ipso, To nebude mať Pamiatku roka len víťaz (teda umestnený na 1.mieste) ale aj tretí ? Čudné hodnotenie!

Comments are closed.