Súťaž Kultúrna pamiatka roka má uzávierku 30. júla

S cieľom podporiť zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok k ochrane kultúrneho dedičstva Ministerstvo kultúry SR vyhlasuje a organizuje v tomto roku po prvý krát súťaž “Kultúrna pamiatka roka”. Výsledkom by malo byť ocenenie komplexného a profesionálneho procesu prípravy a realizácie obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok. Do súťaže možno prihlásiť národné kultúrne pamiatky, na ktorých boli práce ukončené v predchádzajúcom kalendárnom roku (2005). Súťaž má dve kategórie: prvou je kategória „Obnova nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky“, druhou kategória „Reštaurovanie hnuteľnej alebo nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky“. Osvedčenie o udelení titulu Kultúrna pamiatka roka a symbol súťaže sa udeľuje vlastníkom národných kultúrnych pamiatok, ktorí sa v obidvoch kategóriách umiestnia na prvých troch miestach. Víťaz v každej kategórii obdrží finančnú odmenu 500.000,- Sk venovanú partnermi súťaže, ktorými sú Slovenský plynárenský podnik, a.s a Nadácia SPP.

Prihlášky do súťaže môžu vlastníci obnovených národných kultúrnych pamiatok zaslať na Ministerstvo kultúry, Nám SNP 33, 813 31 Bratislava do 30. júla 2006. Prihláška musí obsahovať kompletnú dokumentáciu, podľa ktorej boli práce realizované a ktorá bude dokumentovať stav pred začiatkom prác, navrhované a aplikované metódy a technológie prác, rozhodnutie alebo stanovisko príslušného krajského pamiatkového úradu, ktorým boli práce schválené a fotografickú dokumentáciu (v počte najmenej 6 záberov) celku i detailov národnej kultúrnej pamiatky s popisom. K prihláške musí byť priložený doklad o vlastníctve národnej kultúrnej pamiatky (list vlastníctva a kópia z katastrálnej mapy v prípade nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky alebo čestné vyhlásenie o vlastníctve hnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky).

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Odpovede

  1. Súťaž Kultúrna pamiatka roka má uzávierku 30. júla

    2056 Komentar k clanku z predosleho systemu Obnova.sk: 2006-07-25 08:21:43 Eo Ipso, To nebude mať Pamiatku roka len víťaz (teda umestnený na 1.mieste) ale aj tretí ? Čudné hodnotenie!

Comments are closed.