Ako chránime kultúrne pamiatky-ktoré zákony upravujú ochranu pamiatkového fondu?

Seriál: VADEMECUM VLASTNÍKA – Príručka pre vlastníka kultúrnej pamiatky /výber/ (3 z 3)
Medzi základné právne predpisy usmerňujúce činnosť vlastníkov a dotknutých orgánov a organizácií pri nakladaní s kultúrnymi pamiatkami je Zákon č. 49/ 2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu z 19. decembra 2001.
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky sa ďalej riadi najmä nižšie uvedenými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Z týchto predpisov vyplýva aj povinnosť starať sa o kultúrne dedičstvo. Tieto špeciálne právne predpisy pre ochranu a využívanie kultúrnych pamiatok určujú aj spôsob starostlivosti o kultúrne pamiatky.

Z týchto právnych predpisov pre vlastníkov, správcov a užívateľov ako právnických aj fyzických osôb vyplýva povinnosť na vlastný náklad sa starať o kultúrne pamiatky, o ich zachovanie, údržbu, chrániť ich pred poškodením, ohrozením a znehodnotením. Musia si počínať tak, aby nespôsobili nepriaznivé zmeny stavu kultúrnych pamiatok alebo ich prostredia a neohrozovali tým ich zachovanie:

1. Ústavný zákon Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 21/1991 Zb. Listina základných ľudských práv a slobôd.

2. Ústavný zákon SNR č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky najmä preambula čl. 11, 20 ods. 1, 3 a 4, čl. 44 ods. 2 a 3, čl. 46 ods. 2 a 3, čl. 51, 67, 123, 127, 152 ods. 4.

3. Zákon č. 115/1998 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty

4. Vyhláška MK SR č. 342/1998 Z.z. o odbornej správe zbierkových múzejných predmetov a galerijných zbierkových predmetov

5. Zákon č. 183/2000 Z.z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.

6. Zákon SNR č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov

7. Zákon č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov.

8. Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov.

9. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

10. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, najmä § 127 ods. 1 a 3, § 128, § 135, § 417 a nasl. § 420 až § 423, § 438.

11. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

12. Zákon č. 40/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. (najmä § 247, § 249, § 257, § 258.)

13. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

14. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 159/1991 Zb. o dojednaní Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

15. č. 280/2000 Z. z. Nariadenie vlády SR o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica

16. č. 596/2001 Z. z. Nariadenie vlády SR o pamiatkových rezerváciách Bardejov, Bratislava, Kežmarok, Levoča, Prešov, Spišská Kapitula, Spišská Sobota č. 91 / 2001 Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva

Seriál: VADEMECUM VLASTNÍKA – Príručka pre vlastníka kultúrnej pamiatky /výber/ (3 z 3)

Zdroj: www.pamiatky.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Noc kostolov Nitra 2010

Po prvýkrát v Nitre otvorí svoje brány 11 chrámov, kostolov a kaplniek, aby ponúkli návštevníkom možnosť v nočnej atmosfére spoznať známe i neznáme miesta a stretnúť sa so zaujímavými ľuďmi. Neopakovateľné chvíle v Roku kresťanskej kultúry pripravilo Mesto Nitra, jednotlivé farnosti a spoločenstvá, ktoré sa tešia na stretnutie s Vami a Vašimi blízkymi dňa 28. mája Roku Pána 2010.