Po fujare dostanú šancu na zápis do UNESCO ďalší

Radvanský jarmok (believer.blog.pravda.sk/2010/09/)

Po fujare dostanú šancu stať sa súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO – Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov, Radvanský jarmok, Terchovská muzika, Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku. Predpokladom preto je ich zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Historicky prvý zápis sa slávnostne uskutoční vo štvrtok 15. decembra 2011 o 15:00 vo Dvorane Ministerstva kultúry SR na Námestí SNP v Bratislave. “Slovenská republika si tým splní svoj záväzok voči UNESCO, a zároveň dá možnosť zapísaným prvkom v národnom zozname uchádzať sa o zápis do svetového Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO,” uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa MK SR Eva Chudinová. Počas štvrtkovej slávnosti odovzdá jeho nositeľom zápisu minister kultúry Daniel Krajcer certifikát o zápise a prvky zapíšu do pamätnej knihy, ktorá sa uschová v kancelárii ministra kultúry SR.

Historicky prvý slávnostný zápis prvkov do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je vyvrcholením niekoľkoročného úsilia odborníkov na oblasť tradičnej ľudovej kultúry a ministerstva kultúry v zapracovaní Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, ktorý Slovenská republika ratifikovala v roku 2006. Vyhlasovanie majstrovských diel ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva vyplýva zo Všeobecnej deklarácie o kultúrnej rozmanitosti, ktorú UNESCO prijalo v roku 2001. V tom istom roku sa uskutočnilo prvé vyhlásenie majstrovských diel ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva a ďalšie vyhlásenia nasledovali v rokoch 2003 a 2005. V roku 2003 UNESCO prijalo Dohovor o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva a v roku 2005 Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, ktoré SR ratifikovala v roku 2006. V roku 2005 bola do zoznamu majstrovských diel ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva UNESCO zapísaná za SR Fujara – hudobný nástroj a jej hudba.

Ako ďalej agentúru SITA informovala Chudinová, zápis v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je základnou podmienkou pre uchádzanie sa o zápis v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Prvú výzvu na návrhy na zápis do slovenského zoznamu vyhlásilo ministerstvo kultúry vlani v máji. Návrh na nomináciu v nej dostala fujara – hudobný nástroj a jej hudba. Keďže však fujara už v celosvetovom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO figurovala od roku 2005 zapísali ju ex post. V decembri 2010 minister kultúry Daniel Krajcer vyhlásil druhú výzva na predkladanie nominácií na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Komisia v rámci nej odporučila na zápis: Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov (predkladateľ: Banícke bratstvo “Herrengrund“ – Špania Dolina), Radvanský jarmok (predkladatelia: Mesto Banská Bystrica, primátor Peter Gogola a riaditeľka Parku kultúry a oddychu Lýdia Baranová), Terchovská muzika (predkladateľ: Obec Terchová) a Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku (predkladateľ: historik – kampanológ Juraj Gembický). Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska má hlavne zvýšiť informovanosť verejnosti o kultúrnom dedičstve, pripomínať potrebu jeho ochrany a obnovy a tiež vyzdvihovať tých, čo sa o to snažia.

Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v roku 1972 prijala Dohovor o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva, v ktorom medzinárodné spoločenstvo vyjadrilo záujem aj o ochranu ústneho a nehmotného dedičstva. V roku 1997 generálna konferencia UNESCO rozhodla o vzniku medzinárodného ocenenia s názvom Vyhlásenie majstrovských diel ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva UNESCO.  

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…