Nový termín uzávierky prihlášok do súťaže Pamiatka roka 2007

29. júna 2008 – Podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok k ochrane kultúrneho dedičstva je cieľom súťaže Pamiatka roka 2007. Ministerstvo kultúry (MK) SR sa rozhodlo predĺžiť termín uzávierky prihlášok do súťaže z 15. júna až na 18. august. Po jesennom rozhodovaní odbornej poroty súťaže udelí tituly Kultúrna pamiatka minister kultúry Marek Maďarič všetkým oceneným. Lákadlom pre prihlásenie sa do súťaže je jeden milión korún určený na odmeny spojené s udelením titulu, ktoré môžu byť najviac štyri. Výška jednej finančnej odmeny spojenej s titulom Kultúrna pamiatka roka a cenou Fénix je pre vlastníka alebo spoluvlastníkov kultúrnej pamiatky až 250 000 korún. Okrem finančnej odmeny získajú ocenení vlastníci aj osvedčenie o udelení titulu Kultúrna pamiatka roka a symbol súťaže. Porota však môže rozhodnúť aj o tom, že titul Kultúrna pamiatka roka neudelí.

Súťažou Pamiatka roka chce ministerstvo kultúry nielen motivovať majiteľov kultúrnych pamiatok k ich zodpovednej údržbe a ochrane. Zároveň ňou oceňuje komplexnú, profesionálnu a výnimočne kvalitnú prípravu a následnú realizáciu obnovy či reštaurovania kultúrnych pamiatok, ktorá bola prínosná z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkových hodnôt. Ceny sa odovzdávajú zvyčajne v októbri – pri príležitosti výročia založenia prvej špecializovanej štátnej inštitúcie na ochranu pamiatkového fondu na území Slovenska za prvej Československej republiky, predchodcu dnešného Pamiatkového fondu. Pripomína tak 20. október 1919, keď splnomocnený minister pre správu Slovenska Vavro Šrobár ustanovil Vládny komisariát na ochranu pamiatok pri ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska.

Do súťaže možno prihlásiť hnuteľné alebo nehnuteľné kultúrne pamiatky, na ktorých sa práce skončili vlani. Podmienkou prihlásenia je ukončenie komplexnej obnovy alebo reštaurovania kultúrnej pamiatky alebo jej ucelenej časti. Prihlášku do súťaže musí podať vlastník kultúrnej pamiatky, ak je však pamiatka vo vlastníctve viacerých osôb, podávajú ju spoločne. Prihlášku treba podať do podateľne Ministerstva kultúry SR, alebo poslať na adresu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia kultúrneho dedičstva, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava. Ďalšie podrobnosti o súťaži možno nájsť na internetovej adrese: http://www.culture.gov.sk.

Napríklad Pamiatkami roka 2006 sa stali rímskokatolícky Kostol Jakuba Staršieho v Tužine (za technologicky náročnú sanáciu a reštaurovanie výrazne poškodenej neobarokovej maliarskej a štukovej výzdoby a za úsilie o dlhodobé zabezpečenie mikroklímy priestoru a stability reštaurovaného diela), gréckokatolícky Chrám sv. Michala Archanjela v Ladomirovej (za mimoriadne kvalitne a citlivo reštaurovaný ikonostas a mobiliár chrámu), Kaplnka sv. Michala Archanjela v Košiciach (za komplexnú, technologicky a časovo náročnú obnovu vzácnej stredovekej pamiatky) a banskobystrický Thurzov dom a jeho Zelená miestnosť (za kvalitné zhodnotenie reštaurovaného originálu a citlivú celkovú prezentáciu interiéru, za podrobné a komplexné vedecké výskumy revízneho reštaurovania nástennej maľby a za novátorské použitie reštaurátorskej technológie.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kultúrna pamiatka roka 2006

Minister kultúry Marek Maďarič
odovzdal 25.10. v Bratislave ceny Fénix víťazom súťaže Kultúrna
pamiatka roka 2006. Nominovaných bolo sedem pamiatok, z ktorých
nakoniec 12-členná odborná porota vybrala štyri.

Odpovede

 1. Nový termín uzávierky prihlášok do súťaže Pamiatka roka 2007

  Spýtajte sa v rámci “súťaže”, prečo je už povolenie odstrániť funkcionalistickú stavbu Weinwurma a Vécseiho na Lermontovovej 11 v Bratislave – PZ CMO, viackrát publikovanú aj v medzinárodnej literatúre.
  Až potom súťažte.

 2. Re: Nový termín uzávierky prihlášok do súťaže Pamiatka roka
  Môžeš sem dať fotku tej stavby, aby všetci vedeli o čom je reč?

  Mimochodom, rozhodnutie je vyvesené na elektronickej úradnej tabuli Bratislava – Staré Mesto od 08.08.2008 do 23.08.2008.

  Tu je jeho skrátená verzia:

  MESTSKÁ CAST BRATISLAVA-STARÉ MESTO
  Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava
  c. SU-2008/35909, 30562-K/164-Km v Bratislave, dna 6.8.2008

  R O Z H O D N U T I EMestská cast Bratislava – Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad I. stupna (dalej len „stavebný úrad“) … na podklade vykonaného konania rozhodol
  takto:

  Podla §§ 88 ods. 3 a 90 stavebného zákona, v súlade s § 25 vyhlášky inisterstva životného prostredia SR c. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  p o v o l u j e o d s t r á n e n i estavby – Lermontovova 11, Bratislava, nehnutelnost súp. c. 915 na pozemku parc. 3431 k. ú. Staré Mesto, pre žiadatela: Destroy, spol. s r. o., Ráztocná 101, Bratislava, v zastúpení Ateliéru obchodu a cestovného ruchu, spol. s r. o., Úradnícka 28, Bratislava, podla projektu asanácie objektu vypracovaného Ing. arch. Pavlom Seneckým, autorizovaný architekt, reg. c. * 1065 AA *, máj 2008.

  Pre odstránenie stavby sa stanovujú tieto podmienky:
  1. Predmetom odstránenia je bytový dom na Lermontovovej ulici c. 11 a to nadzemných podlaží
  (5 nadzemných podlaží od kóty -3,200 m).
  2. atď.

  O D Ô V O D N E N I EDestroy, spol. s r. o., Ráztocná 101, Bratislava, v zastúpení Ateliéru obchodu a cestovného ruchu, spol. s r. o., Úradnícka 28, Bratislava, podala dna 20.6.2008 na stavebný úrad žiadost o vydanie rozhodnutia na odstránenie stavby – Lermontovova 11, Bratislava, nehnutelnost súp. c. 915 na pozemku parc. 3431 k. ú. Staré Mesto.
  Stavebný úrad verejnou vyhláškou oznámil zacatie konania o odstránení stavby dna 3.7.2008 pod c. SU-35909/2008-30562-Km a na prerokovanie predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa konalo dna 5.8.2008.
  K odstráneniu stavby sa kladne vyjadrili orgány štátnej správy a verejno-právne organizácie:
  – KPÚ Bratislava, záväzné stanovisko c. BA-08/1174/2/4621/Hor zo dna 13.6.2008
  – atď.

  Stavebný úrad v konaní zistil, že odstránením predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spolocnosti a ani práva a oprávnené záujmy úcastníkov konania.

  P O U C E N I EProti tomuto rozhodnutiu možno podat odvolanie do 15 dní odo dna jeho oznámenia na správnom orgáne, Mestskej casti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, ktorý rozhodnutie vydal.
  Toto rozhodnutie nie je preskúmatelné súdom.
  Poplatok : 200,- Sk zaplatené do pokladne MÚ

  Ing. arch. Andrej P e t r e k
  starosta mestskej casti

Comments are closed.