Autori obnovy pamiatok môžu súťažiť o Fénixa

Obrázok k článku

Ministerstvo kultúry ocení najlepšie vlani obnovené pamiatky. Majitelia a správcovia všetkých národných kultúrnych pamiatok alebo samosprávy obcí, v ktorých sa pamiatkové územia nachádzajú, sa môžu so svojimi projektmi prihlásiť do celoštátnej súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2016. V poradí 12. ročník celoštátnej súťaže vyhlásilo Ministerstvo kultúry (MK) SR a partneri súťaže – Nadácia SPP, spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a Združenie historických miest a obcí SR. Víťazov, ktorých slávnostne vyhlásia do konca roka, čaká okrem iného aj finančná odmena 8 300 eur. Záujemcovia musia písomnú prihlášku v obálke označenej heslom: „Kultúrna pamiatka roka 2016“ poslať do 15. septembra na adresu: Ministerstvo kultúry SR, sekcia kultúrneho dedičstva, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava. Na svojej webstránke o tom informuje MK SR.

 

Prihlásiť sa dá s obnovou alebo reštaurovaním pamiatok ukončenou v roku 2016, pričom pamiatka musí byť zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri hnuteľných kultúrnych pamiatok alebo v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok. V prípade obnovy pamiatkového územia musí byť toto zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri pamiatkových rezervácií alebo v registri pamiatkových zón.

 

Najlepším projektom udelia MK SR a partneri súťaže štyri ceny bez uvedenia poradia. V odôvodnenom prípade môže byť udelené čestné uznanie za obnovu alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky alebo obnovu pamiatkového územia. Ocenení získajú osvedčenie o udelení a užívaní titulu Kultúrna pamiatka roka 2016 alebo osvedčenie o udelení a užívaní titulu Pamiatkové územie roka 2016, finančnú odmenu vo výške 8 300 od partnera súťaže spoločnosti SPP a výtvarný artefakt súťaže – sošku bájneho vtáka Fénixa, ktorý je symbolom znovuzrodenia kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia od sochára Stanislava Mikuša. Pracovný kolektív, ktorý sa podieľal na obnove alebo reštaurovaní kultúrnej pamiatky alebo obnove pamiatkového územia, získa čestný diplom.

 

Poslaním súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska. Ministerstvo pri organizovaní súťaže spolupracuje s vedeckými a odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu a s partnermi súťaže. Prihlásené projekty hodnotí odborná porota. Vlani v decembri sa nositeľmi cien za obnovu dokončenú v roku 2015 stali mesto Lučenec za komplexnú obnovu a reštaurovanie neologickej synagógy v Lučenci, obec Dechtice za komplexnú stavebnú obnovu a reštaurovanie rímskokatolíckeho Kostola všetkých svätých v Dechticiach, Eugen Coplák s manželkou Ľudmilou za komplexnú obnovu Baníckeho domu v Štiavnických Baniach a Kaštieľ Gbeľany, s.r.o. za komplexnú stavebnú obnovu a reštaurovanie Majláthovského kaštieľa v Gbeľanoch. Podrobnejšie informácie o súťaži sú zverejnené na webstránke MK SR, na http://www.culture.gov.sk/vdoc/597/sutaz-kulturna-pamiatka-roka-1a8.html.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články