Digital Media – Digitálne technológie v umení

Výstava DIGITAL MEDIA prezentuje práce študentov ateliéru Intermédiá, ktorý vedie doc. Miroslav Nicz, akad. mal., a ateliéru Digitálne médiá, ktorý vedie MgA. Michal Murin, ArtD. Pedagógovia sú aj spolukurátori výstavy spolu s PhDr. Katarínou Rusnákovou, Ph.D., vedúcou katedry Teória a dejiny výtvarného umenia na Fakulte výtvarných umení (FVU) Akadémie umení v Banskej Bystrici. Výstava poskytuje priestor aj študentom katedry Výtvarné umenie a intermédiá Fakulty umení (FU) Technickej univerzity v Košiciach, ktorí boli prizvaní ako hostia. Vo výbere MgA. Michala Murina, ArtD. sa predstavujú projekciou krátkych videí a interaktívnymi videoinštaláciami, ktoré boli vytvorené v ateliéri Nové médiá pod vedením hosť. prof. Anny Tretterovej.

Všetky tri ateliéry pôsobiace mimo hlavného mesta sa predstavujú bratislavskému publiku
prostredníctvom veľkoryso koncipovanej výstavy, ktorá sa svojím rozsahom uchádza o titul najväčšej
výstavy umenia nových technológií na Slovensku od roku 1993.
Diela sú prezentované v 14 kójach, pričom značnú časť z nich tvoria mediálne inštalácie, ktoré využívajú
aj interaktivitu diváka. Pripravený súbor sa skladá zo 4 projekcií krátkych videí od videoartu cez
videoperformancie až po experimentálny lm, ktorý obsahuje takmer 80 študentských prác.
Na výstave je možné zhliadnuť práce založené na videohrách, ako aj diela, ktorých bázou sú znalosti
programovania v jazykoch pure data a processing. Projekt umenia pre sieť www prezentuje aj umelecký
počítačový vírus určený na propagáciu prác študentov z Banskej Bystrice, ktorý zasiahol desiatku štátov
a tisíce počítačov. Príťažlivým zážitkom pre divákov môže byť aj z počítačových hier odvodený formát
machinima, čo je špeciálny druh animácie, založenej na herných enginoch počítačovej hry. Zaujímavo
vyznieva aj koncepcia tzv. výstavy vo výstave, ktorej zámerom je zhliadnutie študentských diel aj v
3D virtuálnom múzeu.


Študenti sa vo svojich prácach – vyznačujúcich sa rozmanitosťou umeleckých praktík, foriem a tém –
zaujímajú o najrôznejšie aktuálne problémy súčasného života. Na jednej strane sa vyjadrujú k témam
súvisiacim so subjektivitou, intimitou, telesnosťou, re exiou rodových otázok a medziľudských vzťahov
v rámci svojich mikrosvetov, na druhej strane sondujú vo svojich výpovediach rôznorodé sociokultúrne
situácie, pričom sa nevyhýbajú ani kultúrnej, spoločenskej a politickej kritike. Títo adepti umenia referujú
aj o historickej a kultúrnej pamäti a svoju pozornosť venujú rovnako starostlivému mapovaniu sociálnych
stránok každodenného života v kontexte globalizovaného sveta. Ďalšou sférou ich záujmu je oblasť
vizuálnej kultúry, najmä kritika a ironizácia masmediálnych manipulácií, alebo tvorivé využívanie
lmových diel v podobe found footage videí. Bázou mnohých príspevkov je umelecká intervencia
do verejného reálneho, ale aj virtuálneho prostredia.
Spoločným menovateľom väčšiny študentských diel je nielen sústredené úsilie týchto autorov a autoriek
komunikovať zaujímavé posolstvá v invenčnom vizuálnom jazyku, ale rovnako aj ich prirodzená snaha
hľadať si svoje miesto a priestory na sebarealizáciu v umení a v živote.


Fakulta výtvarných umení v Banskej Bystrici a Dom umenia v Bratislave pripravili výstavu:
DIGITAL MEDIA – Digitálne technológie v umení
Vernisáž: 9.12.2009 o 16.30 hod.
Miesto: Dom umenia, Nám. SNP 12, Bratislava
Trvanie výstavy: 10. 12. – 20. 12. 2009, denne od 10.00 do 18.00 hod.


Autor projektu: Michal Murin
Kurátori výstavy: Michal Murin, Miroslav Nicz, Katarína Rusnáková


Kurátor projekcie Videoexperiment FVU: Ján Adamove
Kurátori projekcie Videoart FVU: Michal Murin, Miroslav Nicz, Katarína Rusnáková
Kurátori projekcie Videoart FU: Michal Murin, Boris Vaitovič
Asistent výstavy: Lukáš Matejka


Výstavu podporili:
Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo kultúry SR, Národné osvetové centrum, Fakulta výtvarných umení
v Banskej Bystrici, Fakulta umení v Košiciach, Ultra FRAME s.r.o., Nitrianska galéria v Nitre, Považská galéria v Žiline, SITA – Slovenská tlačová agentúra, TV Bratislava, IDM.NET.DATA (http://idm.aku.sk), Platforma DigiVAF(ex) (http://fvu.aku.sk/vafex)
Výstava je podporená grantom MŠ SR KEGA 3/6489/08


Výstava je súčasťou projektu DigiVAF(ex)
DigiVAF(ex) – Digitálne technológie vo výtvarnom umení


DigiVAF(ex) je kontinuálnym pokračovaním štyroch ročníkov festivalu nových médií VAF(ex) (2004 – 2007),
ktorý organizuje Michal Murin na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.


DigiVAF(ex) je platformou, ktorá sprostredkúva medzinárodné aktivity v oblasti digitálnych technológií
do akademického prostredia, integruje domáce umenie digitálnych technológií do medzinárodných
projektov, organizuje teoretické konferencie a prezentačné fóra, realizuje publikačné aktivity, organizuje
študentské workshopy, pripravuje prezentácie prác študentov na medzinárodných a domácich festivaloch
a výstavných podujatiach a pod.


DigiVAF(ex) prezentuje výsledky tvorivých aktivít študentov vzniknutých na akademickej pôde, vytvára
prezentačnú platformu aj konfrontačný priestor so študentmi iných vysokých škôl, umožňuje študentom
získať praktickú skúsenosť s prezentáciami umenia, ponúka postprodukčné možnosti a aktívnu
participáciu na workshopoch.


DigiVAF(ex) je edukačný produkt určený pre potreby študentov ateliéru digitálnych médií (DM)
na FVU AU, ktorý umožňuje aplikáciu nových technológií a médií do aktuálneho výtvarného prejavu
a neokonceptuálneho myslenia. Ateliér je otvorený pre intermediálne a interdisciplinárne projekty,
integrujúce digitálne technológie od lmových a digitálnych animácií, videoartu, videoobjektov,
videoinštalácií, videoperformancií cez zvukovo orientované projekty, multimediálne realizácie až
po technologicky náročnejšie aktuálne umelecké komunikácie. Študenti sa venujú práci s autorským
zvukom, interaktivite v digitálnom prostredí, intervenciám do verejného digitálneho prostredia,
databázovej vizualite, on-line komunikácii, sociálnemu networku, integrovaniu jazyka počítačových hier
do výtvarného umenia, tzv. „machinima“ a rozvíjajú ďalšie formy, ako mobil art, software art, net.art,
vizualizáciu dát a pod.


Subprojekty DigiVAF(ex):
Digi VAF (ex) Research – výskumná vedecká a umelecká činnosť
Digi VAF(ex) Lab – laboratórium pre vznik diel a prác študentov a umelcov
Digi VAF (ex) Live – živá prezentácia diel v reálnom čase
Digi VAF (ex) Diplay – organizovanie výstav
Digi VAF (ex) Stream – prezentácia festivalových prác cez streaming na serveri FVU
Digi VAF(ex) Talk – prednáškové fórum autorov a teoretikov
Digi VAF(ex) Doc – dokumentačná činnosť projektu (internet, databázové súbory, archív)
Digi VAF(ex) Press – vydavateľská činnosť (DVD, internet, publikácie)


Od roku 2004 sa v rámci projektov VAF(ex) a DigiVAF(ex) uskutočnilo viac ako 60 akcíí a bolo vydaných viac ako 10 DVD.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Mladé umenie v Žiline

V Považskej galérii umenia v Žiline a na Stanici v Žiline – Záriečí sa vo štvrtok 17. marca 2005 uskutoční vernisáž výstavy Prieskum – Prieskumy, ktorá ponúka výber zo semestrálnych prác študentov z Dní otvorených dverí. História výstav prác študentov bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení v PGU vznikla v polovici 90. rokov z iniciatívy doc.

Za prínos slovenskému umeniu udelia Ceny Martina Benku

Ivana Sláviková, Zuzana Ludiková a Eva Kotláriková získajú 21. septembra 2010 ceny Martina Benku za rok 2009. Laureátom ju udelí v rámci spomienkovej slávnosti pri príležitosti 122. výročia narodenia národného umelca Martina Benku Rada Fondu výtvarných umení v Múzeu Martina Benku v Martine. Každoročne fond ceny odovzdáva na základe odporúčania Komisie pre správu pozostalosti Martina Benku, ktorá pôsobí pri Fonde výtvarných umení. Robí tak v súlade s testamentom Martina Benku. Ceny majú prispieť k rozvoju a propagácii slovenského výtvarného umenia, najmä so zreteľom na životné dielo a pamiatku výtvarníka. Agentúru SITA o tom informovala tajomníčka Komisie pre správu pozostalosti Martina Benku Katarína Ilavská.

Reflexia kresťanstva v súčasnom umení

Výstava OČAMI (NE)VIDITEĽNÉ/ Reflexia kresťanstva v súčasnom umení vznikla ako jedno z hlavných podujatí Roka kresťanskej kultúry 2010 pod záštitou Inštitútu kresťanskej kultúry Filozofickej fakulty TU v Trnave. Predstavuje diela takmer 60 autorov a autoriek rôznych generácií a výtvarných názorov, ktoré vznikli od 70. rokov 20. storočia po súčasnosť. Na prítomnej výstave ich spája reflexia kresťanstva – témy, ktorej sa viacerí autori systematicky a dlhodobo venujú (napr. Julián Filo, Ján Mathé, Peter Bartoš, Rudolf Sikora, Ladislav Čarný, Veronika Ronaiová, Klára Bočkayová, Darina Gladišová, Jozef Sedlák, Lubo Stacho, Bohuš Kubínsky, Dorota Sadovská, Matúš Lányi, Michal Zdravecký a iní). U ďalších autorov je táto téma skôr skryto prítomná (Dezider Tóth, Otis Laubert, Robert Bielik, Palo Macho, Stano Masár, Martin Sedlák), alebo k nej prispeli solitérnymi dielami (napr. Miloš Urbásek, Michal Kern, Daniel Fischer, Vladimír Kordoš, Igor Kalný, Jozef Jankovič).

Štiavnické veduty

Priatelia Banskej Štiavnice, priatelia Štokovca, dovoľujeme si Vás pozvať na vernisáž výstavy fotografií, ktoré vznikli počas pilotného workshopu študentov Vysokej školy výtvarných umení, Štiavnické veduty 08 v októbri 2008.