Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 2000 – 2002

Obnova.sk Foto

Uplynulé roky ústav sústredil odborné kapacity na plnenie hlavnej úlohy, revíziu Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok na Slovensku, v rámci ktorej sa vykonáva fyzická previerka a identifikácia pamiatok v teréne. Aktualizované listy pamiatok sa spracovávajú elektronickou formou…19. decembra 2001 schválila NR SR zákon č. 49 / 2002 o ochrane pamiatkového fondu. Zákon nadobudol platnosť 1. 4 .2002 a k tomu dátumu bol ústav transformovaný na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Celý rok 2002 sa niesol v znamení tejto transformácie, keď boli vypracované mnohé vnútorné smernice, založené poradné organy a vykonané potrebné práce, predovšetkým delimitácia pracovníkov, materiálu a fondov z okresných a krajských úradov na náš úrad.

Obnova.sk Foto

Výstavy

-Zabudnuté poklady v srdci Európy- Gemerské nástenné maľby, inštalovaná v Mníchove, Štrasburgu a Bratislave. Výstava bola doplnená o CD ROM.

-Nostalgia – Expo 2001 ,výstava archívnych fotografií zachytávajúca históriu päťdesiatich rokov existencie, práce a života inštitúcie.

Ústav usporiadal a podieľal sa na realizácii viacerých odborných podujatí :

-Kolokvium na tému Metodológia obnovy architektonického dedičstva Banská Štiavnica 2000 spolu s FA STU Bratislava.

-Konferencia zameraná na mestské opevnenia v rámci Bardkontaktu v Bardejove 2000.

-Stála konferencia historických miest strednej a východnej Európy, Kežmarok 2000 v spolupráci s národným komitétom ICOMOS.

-Medzinárodný odborný seminár na tému Stredoveké nástenné maľby – vplyv talianskej maľby, Florencia 2001.

-Vedecké kolokvium s témou Nová tvorba v historickom prostredí spolu s FA STU Bratislava.

V rámci publikačnej činnosti popri periodiku Pamiatky a múzeá, ústav v r.2000 vydal:

-Vademecum vlastníka pre vlastníkov a správcov pamiatkových objektov.

-Informačnú brožúru o štruktúre a fondoch archívu Pamiatkového ústavu.

-Publikácia o NKP Devín- Slovanské hradisko.

-Bibliografiu pamiatkovej starostlivosti za roky 1986-1990.

-Do tlače je už pripravená bibliografia za roky 1991-1995.

Rok 2001 je rokom 50. výročia založenia Pamiatkového ústavu a preto viaceré podujatia a aktivity vrcholia v čase usporiadania konferencie v Starej Lesnej. K jubileu ústavu bola vydaná pamätná medaila, ktorej autorom je akademický sochár Vojtech Pohánka. Značná pozornosť už v roku 2001 bola venovaná príprave transformácie ústavu na Pamiatkový úrad SR v náväznosti na prijatie nového Zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

Pramene a literatúra k seriálu:

Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku v rokoch 1980-1950 : Vendelín Jankovič, in Monumentorum tutela -Ochrana pamiatok 10, SÚPSOP Bratislava 1973, str. 7-60.

Jubilejný zborník, 30 rokov Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave, Dejiny SÚPSOP v rokoch 1951-1981 (úsek pamiatkovej starostlivosti): Vendelín Jankovič, Obzor Bratislava 1981, str. 9-33.

Kronika Štátneho ústavu pamiatkovej starostlivosti v Bratislave, : Blanka Kovačevičová-Puškárová, rukopis 1988,Archív Pamiatkového ústavu Bratislava, arch.č. T 2034

Informátor Pamiatkového ústavu Bratislava, za roky 1991-1998

Seriál: Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku (7 zo 7)

Zdroj: www.pamiatky.sk | Mgr. Magdaléna Brázdilová

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1981 – 1989

Dochádza k zmene názvu ústavu na Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti, vydáva sa nový štatút, ktorý ho kvalifikuje na odbornú organizáciu pre teóriu, metodiku a informácie o pamiatkovej starostlivosti a inžinierske pracovisko. Uznesením vlády SSR č.326/1980 boli v r. 1981 založené Štátne reštaurátorské ateliéry, delimitáciou reštaurátorskej činnosti z Ústredia umeleckých remesiel a Chemicko-fyzikálneho laboratória odčleneného z ústavu.

VZNIK A VÝVOJ ÚSTAVU

1951 – Pamiatkový ústav bol založený k 1.1.1951 a premenovaný na Slovenský pamiatkový ústav v novembri toho istého roku.

riaditeľ: Dr.Ing.arch.Jozef ŠEBEK (z Prahy), od 1.12.1954 Július ŠVEDA

Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1990 – 1999

S prihliadnutím na zmeny spoločensko -politicko-ekonomických podmienok, pripravili sa 2 varianty novely zákona o pamiatkovej starostlivosti. Novým riaditeľom ústavu bol od 1.VII.1990 menovaný Ing. arch. Ivan Gojdič. Vychádza slovník unifikovaných názvov hnuteľných kultúrnych pamiatok zapísaných v štátnom zozname a vypracováva sa “Automatizovaný register hnuteľných kultúrnych pamiatok /1991/.

Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1971 – 1981

Nedostatky zistené previerkou Výboru ľudovej kontroly /1971 / sa dotýkali oblasti kompetencie a organizačnej štruktúry ústavu, vedenia štátnych zoznamov . Intenzívne sa začalo pracovať na slovenskom pamiatkovom zákone. Ústav vypracováva program obnovy kultúrnych pamiatok podľa jednotlivých druhov s harmonogramom prác a finančnými nákladmi.

Vendelín Jankovič – historik

Vendelín Jankovič (1915-1997)
Rozsiahle celoživotné dielo z oblasti slovenskej histórie a kultúry, radí V.Jankoviča k najvýznamnejším osobnostiam zakladateľskej generácie pracovníkov pamiatkovej starostlivosti na Slovensku.

Blanka Kovačovičová-Puškárová

Blanka Kovačovičová-Puškárová (1926-1999)
K zakladateľskej generácii odborných pracovníkov pamiatkovej starostlivosti na Slovensku patrí aj Blanka Puškárová, ktorá po absolvovaní štúdia dejín umenia a národopisu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, začala v r.1950 pracovať v referáte Povereníctva školstva, vied a umení v trojčlennej skupine odborníkov na záchrane pamiatkového fondu.