Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 2000 – 2002

Obnova.sk Foto

Uplynulé roky ústav sústredil odborné kapacity na plnenie hlavnej úlohy, revíziu Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok na Slovensku, v rámci ktorej sa vykonáva fyzická previerka a identifikácia pamiatok v teréne. Aktualizované listy pamiatok sa spracovávajú elektronickou formou…19. decembra 2001 schválila NR SR zákon č. 49 / 2002 o ochrane pamiatkového fondu. Zákon nadobudol platnosť 1. 4 .2002 a k tomu dátumu bol ústav transformovaný na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Celý rok 2002 sa niesol v znamení tejto transformácie, keď boli vypracované mnohé vnútorné smernice, založené poradné organy a vykonané potrebné práce, predovšetkým delimitácia pracovníkov, materiálu a fondov z okresných a krajských úradov na náš úrad.

Obnova.sk Foto

Výstavy

-Zabudnuté poklady v srdci Európy- Gemerské nástenné maľby, inštalovaná v Mníchove, Štrasburgu a Bratislave. Výstava bola doplnená o CD ROM.

-Nostalgia – Expo 2001 ,výstava archívnych fotografií zachytávajúca históriu päťdesiatich rokov existencie, práce a života inštitúcie.

Ústav usporiadal a podieľal sa na realizácii viacerých odborných podujatí :

-Kolokvium na tému Metodológia obnovy architektonického dedičstva Banská Štiavnica 2000 spolu s FA STU Bratislava.

-Konferencia zameraná na mestské opevnenia v rámci Bardkontaktu v Bardejove 2000.

-Stála konferencia historických miest strednej a východnej Európy, Kežmarok 2000 v spolupráci s národným komitétom ICOMOS.

-Medzinárodný odborný seminár na tému Stredoveké nástenné maľby – vplyv talianskej maľby, Florencia 2001.

-Vedecké kolokvium s témou Nová tvorba v historickom prostredí spolu s FA STU Bratislava.

V rámci publikačnej činnosti popri periodiku Pamiatky a múzeá, ústav v r.2000 vydal:

-Vademecum vlastníka pre vlastníkov a správcov pamiatkových objektov.

-Informačnú brožúru o štruktúre a fondoch archívu Pamiatkového ústavu.

-Publikácia o NKP Devín- Slovanské hradisko.

-Bibliografiu pamiatkovej starostlivosti za roky 1986-1990.

-Do tlače je už pripravená bibliografia za roky 1991-1995.

Rok 2001 je rokom 50. výročia založenia Pamiatkového ústavu a preto viaceré podujatia a aktivity vrcholia v čase usporiadania konferencie v Starej Lesnej. K jubileu ústavu bola vydaná pamätná medaila, ktorej autorom je akademický sochár Vojtech Pohánka. Značná pozornosť už v roku 2001 bola venovaná príprave transformácie ústavu na Pamiatkový úrad SR v náväznosti na prijatie nového Zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

Pramene a literatúra k seriálu:

Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku v rokoch 1980-1950 : Vendelín Jankovič, in Monumentorum tutela -Ochrana pamiatok 10, SÚPSOP Bratislava 1973, str. 7-60.

Jubilejný zborník, 30 rokov Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave, Dejiny SÚPSOP v rokoch 1951-1981 (úsek pamiatkovej starostlivosti): Vendelín Jankovič, Obzor Bratislava 1981, str. 9-33.

Kronika Štátneho ústavu pamiatkovej starostlivosti v Bratislave, : Blanka Kovačevičová-Puškárová, rukopis 1988,Archív Pamiatkového ústavu Bratislava, arch.č. T 2034

Informátor Pamiatkového ústavu Bratislava, za roky 1991-1998

Seriál: Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku (7 zo 7)

Zdroj: www.pamiatky.sk | Mgr. Magdaléna Brázdilová

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…