Zákony týkajúce sa ochrany kultúrných pamiatok

1. Zákon o ochrane pamiatkového fondu č. 49/2002 Z. z., vyhláška MK SR č. 16/2003, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu

2. Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva č. 159/1991 Zb.
3. Vyhláška ministra zahraničných vecí č.15/1980 Zb. o Dohovore o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov

4. Európsky dohovor o ochrane archeologického dedičstva, revidovaný – oznámenie MZV SR č. 344/2001 Z. z.

5. Dohovor o ochrane architektonického dedičstva Európy, oznámenie MZV SR č. 369/2001 Z. z.

6. Deklarácia NR SR o ochrane kultúrneho dedičstva č. 91/2001 Z. z., uznesenie vlády SR č. 311/2002 prijalo návrh opatrení na realizáciu záverov Deklarácie

7. Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení zák. č. 387/2001 Z. z. a zák. č. 416/2001 Z. z.

8. Zákon SNR č. 149/1975 Zb. o archívníctve v znení neskorších predpisov

9. Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (§ 6 ods. 1 písm. E), katastrálny zákon

10. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (229/1997 Z. z., 608, 471, 245, 103/2003 Z. z.)

11. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

12. Zákon č. 200/1994 Z. z. o komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov

13. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 94/1958 Zb. o Dohovore na ochranu kultúrnych statkov za ozbrojeného konfliktu a Protokole k nemu

14. Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zák. SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zák. č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov

15. Oznámenie FMZV č. 159/1991 Zb. o dojednaní Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva

16. Ústava SR čl. 20 (ods. 1, 3)), 21 (ods. 1,3), 43 (ods. 2), 44 (ods. 2, 3)

Zdroj: Ministerstvo Hospodárstva SR, Obnova.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články