Zákony týkajúce sa ochrany kultúrných pamiatok

1. Zákon o ochrane pamiatkového fondu č. 49/2002 Z. z., vyhláška MK SR č. 16/2003, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu

2. Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva č. 159/1991 Zb.
3. Vyhláška ministra zahraničných vecí č.15/1980 Zb. o Dohovore o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov

4. Európsky dohovor o ochrane archeologického dedičstva, revidovaný – oznámenie MZV SR č. 344/2001 Z. z.

5. Dohovor o ochrane architektonického dedičstva Európy, oznámenie MZV SR č. 369/2001 Z. z.

6. Deklarácia NR SR o ochrane kultúrneho dedičstva č. 91/2001 Z. z., uznesenie vlády SR č. 311/2002 prijalo návrh opatrení na realizáciu záverov Deklarácie

7. Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení zák. č. 387/2001 Z. z. a zák. č. 416/2001 Z. z.

8. Zákon SNR č. 149/1975 Zb. o archívníctve v znení neskorších predpisov

9. Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (§ 6 ods. 1 písm. E), katastrálny zákon

10. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (229/1997 Z. z., 608, 471, 245, 103/2003 Z. z.)

11. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

12. Zákon č. 200/1994 Z. z. o komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov

13. Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 94/1958 Zb. o Dohovore na ochranu kultúrnych statkov za ozbrojeného konfliktu a Protokole k nemu

14. Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zák. SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zák. č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov

15. Oznámenie FMZV č. 159/1991 Zb. o dojednaní Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva

16. Ústava SR čl. 20 (ods. 1, 3)), 21 (ods. 1,3), 43 (ods. 2), 44 (ods. 2, 3)

Zdroj: Ministerstvo Hospodárstva SR, Obnova.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zriadenie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

Od 1. apríla vstúpi do platnosti zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený 19. decembra 2001. Jednou z najdôležitejších zmien vyplývajúcich z toho zákona vo vzťahu k vlastníkom kultúrnych pamiatok, je zriadenie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky ako špecializovaného orgánu štátnej správy. Cieľom tohto kroku je odstránenie súčasného duplicitného rozhodovania vo veciach ochrany a obnovy pamiatok.. Pamiatkový úrad SR bude zriadený transformáciou terajšieho Pamiatkového ústavu a jeho regionálnych stredísk a pracovísk s tým, že zo zákona prejdú naň aj pracovnoprávne vzťahy zamestnancov okresných a krajských úradov, ktorí doteraz vykonávajú činnosti súvisiace so štátnou pamiatkovou starostlivosťou.