Činnosť pamiatkovej inšpekcie za 1. polrok 2001

Archívny článok na spestrenie. Prečítajte si čo sa dialo v minulosti z tlačovej besedy MK SR z 28. 8. 2001
V priebehu 1. polroka 2001 vykonala Pamiatková inšpekcia MK SR previerku starostlivosti o kultúrne pamiatky celkovo v 26 prípadoch . Plán dozornej činnosti zahŕňal previerku pamiatkových rezervácií v Brhlovciach, Čičmanoch, Sebechleboch, v Španej Doline, Ždiari a v Osturni.
Kontrola bola zameraná najmä na uplatňovanie zásad pamiatkovej starostlivosti v pamiatkových rezerváciách v uplynulých 10 rokoch, starostlivosť vlastníkov o individuálne chránené kultúrne pamiatky, novú výstavbu v pamiatkovo – chránenom prostredí, využitie objektov ľudovej architektúry a perspektívy pamiatkových rezervácií.

Plán sa týkal tiež kontroly vybraných hnuteľných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Holíči, národnej kultúrnej pamiatky – protitureckej pevnosti a fortifikačného systému mesta v Komárne a previerky činnosti okresných a krajských úradov.

Okrem plánu úloh bola vykonaná previerka v dvoch prípadoch – a to kontrola obnovy kultúrnej pamiatky Klopačka v Španej doline a kontrola novej výstavby na území Horský park – Kalvária – Slavín.

Na základe podaní občanov, obcí, Pamiatkového ústavu a úradov štátnej správy Pamiatková inšpekcia urobila 14 previerok.

Takmer vo všetkých prípadoch boli zistené určité nedostatky a Pamiatková inšpekcia navrhla príslušnému orgánu štátnej správy na úseku pamiatkovej starostlivosti potrebné opatrenia na ich zlepšenie.

Pozitívny stav objektov pamiatkovej rezervácie ľudovej kultúry bol zistený v Sebechleboch – Stará Hora a Španej Doline. Dobrú úroveň má tiež starostlivosť evanjelickej cirkví augsburského vyznania o hnuteľné kultúrne pamiatky, ktoré sú v ich vlastníctve.

V pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry v Brhlovciach boli zistené vážne ohrozenia skalného masívu, ktorého súčasťou sú skalné obydlia. Presakujúca dažďová voda znehodnocuje interiéry kultúrnych pamiatok. Odstránenie príčin nie je v možnostiach vlastníkov kultúrnych pamiatok a finančné zabezpečenie prieskumu presahuje aj možnosti obce. Pri zisťovaní príčin bude Pamiatková inšpekcia postupovať v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, ktoré bolo požiadané aby určilo z akého dôvodu dochádza k ohrozeniu skalného masívu.

Kontrola areálu v Holíči bola realizovaná za účelom zistenia jeho aktuálneho stavebno – technického stavu a zabezpečenia najcennejších častí interiéru – výzdoby čínskej sály. Kaštieľ je vyprázdnený a s prestávkami sa obnovuje viac ako 30 rokov. Stavebno – technický stav v posledných 10 rokoch stagnuje. Z celkového počtu 29 pamiatkových objektov sú obnovené a trvalo využívané len 2 hospodárske budovy, obnovené z rezortu kultúry, ktoré sa využívajú ako depozit Slovenského národného múzea. Pre výzdobu a predmety v čínskej sále súčasný vlastník zabezpečil reštaurátorský prieskum. Základné reštaurátorské ošetrenie však bolo urobené len na časti predmetov.

Národné kultúrne pamiatky Stará pevnosť a Nová pevnosť v Komárne sú v majetku štátu, v správe Ministerstva obrany SR. Objekty sú využívané len minimálne a kultúrne pamiatky chátrajú. Podzemné priestory Starej pevnosti nie sú po odchode sovietskych vojsk úplne vyčistené. V areáli sa v poslednom období obnovila len Leopoldova brána a časť priľahlého valu. Fortifikačný systém je prevažne vo vlastníctve mesta Komárno a jednotlivé časti majú prenajaté rôzne subjekty na výrobné prevádzky a sklady. Vo vlastníctve fyzických osôb sa nachádza galéria a jeden z bastiónov je v správe Podunajského múzea. Mesto má spracovaný zámer a ideový projekt na komerčné a kultúrno – spoločenské využite komplexu Starej a Novej pevnosti.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…