Činnosť pamiatkovej inšpekcie za 1. polrok 2001

Archívny článok na spestrenie. Prečítajte si čo sa dialo v minulosti z tlačovej besedy MK SR z 28. 8. 2001
V priebehu 1. polroka 2001 vykonala Pamiatková inšpekcia MK SR previerku starostlivosti o kultúrne pamiatky celkovo v 26 prípadoch . Plán dozornej činnosti zahŕňal previerku pamiatkových rezervácií v Brhlovciach, Čičmanoch, Sebechleboch, v Španej Doline, Ždiari a v Osturni.
Kontrola bola zameraná najmä na uplatňovanie zásad pamiatkovej starostlivosti v pamiatkových rezerváciách v uplynulých 10 rokoch, starostlivosť vlastníkov o individuálne chránené kultúrne pamiatky, novú výstavbu v pamiatkovo – chránenom prostredí, využitie objektov ľudovej architektúry a perspektívy pamiatkových rezervácií.

Plán sa týkal tiež kontroly vybraných hnuteľných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Holíči, národnej kultúrnej pamiatky – protitureckej pevnosti a fortifikačného systému mesta v Komárne a previerky činnosti okresných a krajských úradov.

Okrem plánu úloh bola vykonaná previerka v dvoch prípadoch – a to kontrola obnovy kultúrnej pamiatky Klopačka v Španej doline a kontrola novej výstavby na území Horský park – Kalvária – Slavín.

Na základe podaní občanov, obcí, Pamiatkového ústavu a úradov štátnej správy Pamiatková inšpekcia urobila 14 previerok.

Takmer vo všetkých prípadoch boli zistené určité nedostatky a Pamiatková inšpekcia navrhla príslušnému orgánu štátnej správy na úseku pamiatkovej starostlivosti potrebné opatrenia na ich zlepšenie.

Pozitívny stav objektov pamiatkovej rezervácie ľudovej kultúry bol zistený v Sebechleboch – Stará Hora a Španej Doline. Dobrú úroveň má tiež starostlivosť evanjelickej cirkví augsburského vyznania o hnuteľné kultúrne pamiatky, ktoré sú v ich vlastníctve.

V pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry v Brhlovciach boli zistené vážne ohrozenia skalného masívu, ktorého súčasťou sú skalné obydlia. Presakujúca dažďová voda znehodnocuje interiéry kultúrnych pamiatok. Odstránenie príčin nie je v možnostiach vlastníkov kultúrnych pamiatok a finančné zabezpečenie prieskumu presahuje aj možnosti obce. Pri zisťovaní príčin bude Pamiatková inšpekcia postupovať v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, ktoré bolo požiadané aby určilo z akého dôvodu dochádza k ohrozeniu skalného masívu.

Kontrola areálu v Holíči bola realizovaná za účelom zistenia jeho aktuálneho stavebno – technického stavu a zabezpečenia najcennejších častí interiéru – výzdoby čínskej sály. Kaštieľ je vyprázdnený a s prestávkami sa obnovuje viac ako 30 rokov. Stavebno – technický stav v posledných 10 rokoch stagnuje. Z celkového počtu 29 pamiatkových objektov sú obnovené a trvalo využívané len 2 hospodárske budovy, obnovené z rezortu kultúry, ktoré sa využívajú ako depozit Slovenského národného múzea. Pre výzdobu a predmety v čínskej sále súčasný vlastník zabezpečil reštaurátorský prieskum. Základné reštaurátorské ošetrenie však bolo urobené len na časti predmetov.

Národné kultúrne pamiatky Stará pevnosť a Nová pevnosť v Komárne sú v majetku štátu, v správe Ministerstva obrany SR. Objekty sú využívané len minimálne a kultúrne pamiatky chátrajú. Podzemné priestory Starej pevnosti nie sú po odchode sovietskych vojsk úplne vyčistené. V areáli sa v poslednom období obnovila len Leopoldova brána a časť priľahlého valu. Fortifikačný systém je prevažne vo vlastníctve mesta Komárno a jednotlivé časti majú prenajaté rôzne subjekty na výrobné prevádzky a sklady. Vo vlastníctve fyzických osôb sa nachádza galéria a jeden z bastiónov je v správe Podunajského múzea. Mesto má spracovaný zámer a ideový projekt na komerčné a kultúrno – spoločenské využite komplexu Starej a Novej pevnosti.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1981 – 1989

Dochádza k zmene názvu ústavu na Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti, vydáva sa nový štatút, ktorý ho kvalifikuje na odbornú organizáciu pre teóriu, metodiku a informácie o pamiatkovej starostlivosti a inžinierske pracovisko. Uznesením vlády SSR č.326/1980 boli v r. 1981 založené Štátne reštaurátorské ateliéry, delimitáciou reštaurátorskej činnosti z Ústredia umeleckých remesiel a Chemicko-fyzikálneho laboratória odčleneného z ústavu.

Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1971 – 1981

Nedostatky zistené previerkou Výboru ľudovej kontroly /1971 / sa dotýkali oblasti kompetencie a organizačnej štruktúry ústavu, vedenia štátnych zoznamov . Intenzívne sa začalo pracovať na slovenskom pamiatkovom zákone. Ústav vypracováva program obnovy kultúrnych pamiatok podľa jednotlivých druhov s harmonogramom prác a finančnými nákladmi.