REŠTAUROVANIE A OPRÁVNENIE VYKONÁVAŤ REŠTAURÁTORSKÚ ČINNOSŤ

V súlade s § 11 vyhlášky MK SR č. 21/1987 k zákonu SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti je obnova kultúrnej pamiatky alebo jej časti, ktorá je dielom výtvarného umenia alebo prácou umeleckých remesiel považovaná za… V súlade s § 11 vyhlášky MK SR č. 21/1987 k zákonu SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti je obnova kultúrnej pamiatky alebo jej časti, ktorá je dielom výtvarného umenia alebo prácou umeleckých remesiel považovaná za reštaurovanie. Za reštaurovanie sa nepovažujú stavebné a montážne práce, pričom v pochybnostiach je rozhodujúce stanovisko príslušnej organizácie štátnej pamiatkovej starostlivosti.

Na základe § 4 zákona NR SR č. 200/1994 o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov, reštaurovaním výtvarných diel maliarskeho, sochárskeho alebo úžitkového umenia, ktoré sú kultúrnou pamiatkou alebo zbierkovým predmetom môžu byť poverení len reštaurátori, ktorí sú členmi komory najmenej tri roky alebo sú zapísaní v zozname autorizovaných reštaurátorov. Reštaurovanie mimoriadne významných pamiatok môžu vykonávať len členovia komory, ktorí sú zapísaní v zozname autorizovaných reštaurátorov, čo je príslušný orgán pamiatkovej starostlivosti povinný uviesť v záväznom stanovisku.

Zoznam autorizovaných reštaurátorov a členov Komory reštaurátorov vydáva a každoročne doplňuje Komora reštaurátorov.

Spracované na základe podkladov
Sekcie kultúrneho dedičstva 22. 1. 2001


Uverejnená na web-stránke Ministerstva Kultúry SR
http://www.culture.gov.sk/SL/SKD/PAMIATKY/rest.html

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1981 – 1989

Dochádza k zmene názvu ústavu na Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti, vydáva sa nový štatút, ktorý ho kvalifikuje na odbornú organizáciu pre teóriu, metodiku a informácie o pamiatkovej starostlivosti a inžinierske pracovisko. Uznesením vlády SSR č.326/1980 boli v r. 1981 založené Štátne reštaurátorské ateliéry, delimitáciou reštaurátorskej činnosti z Ústredia umeleckých remesiel a Chemicko-fyzikálneho laboratória odčleneného z ústavu.