REŠTAUROVANIE A OPRÁVNENIE VYKONÁVAŤ REŠTAURÁTORSKÚ ČINNOSŤ

V súlade s § 11 vyhlášky MK SR č. 21/1987 k zákonu SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti je obnova kultúrnej pamiatky alebo jej časti, ktorá je dielom výtvarného umenia alebo prácou umeleckých remesiel považovaná za… V súlade s § 11 vyhlášky MK SR č. 21/1987 k zákonu SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti je obnova kultúrnej pamiatky alebo jej časti, ktorá je dielom výtvarného umenia alebo prácou umeleckých remesiel považovaná za reštaurovanie. Za reštaurovanie sa nepovažujú stavebné a montážne práce, pričom v pochybnostiach je rozhodujúce stanovisko príslušnej organizácie štátnej pamiatkovej starostlivosti.

Na základe § 4 zákona NR SR č. 200/1994 o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov, reštaurovaním výtvarných diel maliarskeho, sochárskeho alebo úžitkového umenia, ktoré sú kultúrnou pamiatkou alebo zbierkovým predmetom môžu byť poverení len reštaurátori, ktorí sú členmi komory najmenej tri roky alebo sú zapísaní v zozname autorizovaných reštaurátorov. Reštaurovanie mimoriadne významných pamiatok môžu vykonávať len členovia komory, ktorí sú zapísaní v zozname autorizovaných reštaurátorov, čo je príslušný orgán pamiatkovej starostlivosti povinný uviesť v záväznom stanovisku.

Zoznam autorizovaných reštaurátorov a členov Komory reštaurátorov vydáva a každoročne doplňuje Komora reštaurátorov.

Spracované na základe podkladov
Sekcie kultúrneho dedičstva 22. 1. 2001


Uverejnená na web-stránke Ministerstva Kultúry SR
http://www.culture.gov.sk/SL/SKD/PAMIATKY/rest.html

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Dejiny Pamiatkového ústavu 1853 – 1950

Krajinou, z ktorej vyšiel priamy podnet k prvým pamiatkárskym akciám u nás, bolo Bavorsko, a to cez pamiatkovú starostlivosť Rakúskej ríši, kde bola pamiatkovým orgánom C.k. centrálna komisia (Kaiserliche und konigliche Central – Commision zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale). Táto komisia bola zriadená cisárskym nariadením z 31.decembra 1850. V roku 1853 začala komisia svoju činnosť aj na Slovenskom území. Mala sedem členov konzervátorov a 5 členov korešpondentov, medzi nich patrili gróf Ján Keglevich, Arnold Stummer, Ipolyi Arnold, Ignác Fabry, Maximilian Siemanowsky a korešpondenti gróf Anton Balassa, A.Zipser. Napriek tomu, že C.k. centrálna komisia sa hlásila svojim názvom k architektonickým pamiatkam, jej zorné pole od začiatku obsahovalo temer celý dnešný register pamiatok.

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…