MK SR navrhuje rozšírenie územia troch pamiatkových rezervácií

Špania Dolina

Ministerstvo kultúry (MK) SR chce rozšírenie pamiatkových rezervácií Vlkolínec, Špania Dolina a Osturňa. Návrh nariadenia vlády, ktorý dopĺňa vyhlásenie týchto pamiatkových rezervácií predkladá minister kultúry Daniel Krajcer na stredajšie rokovanie vlády. Návrhy odborne pripravil Pamiatkový úrad SR. “Zmenou vyhlásenia dotknutých pamiatkových rezervácií nariadením vlády budú vytvorené predpoklady na lepšiu ochranu výnimočne zachovaného pamiatkového fondu na území obcí.” Napríklad územie pamiatkovej rezervácie Vlkolínec je jednou zo slovenských lokalít zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, uvádza sa ďalej v materiáli. Zmena územného rozsahu pamiatkovej rezervácie je podľa návrhu “menším zásahom do právnej pozície obce ako vyhlásenie pamiatkovej rezervácie”.

Ako agentúru SITA informovalo MK SR, rozsah územia pamiatkovej rezervácie Vlkolínec (mestská časť Ružomberka) sa navrhuje len mierne rozšíriť. Ide tu najmä o úpravu hraníc tak, aby sa rešpektovali súčasné hranice pozemkov. V prípade Španej Doliny (okres Banská Bystrica) by sa územie pamiatkovej rezervácie malo zdvojnásobiť. “Účelom je zabezpečenie, aby kompaktné územie obce s pamiatkovo hodnotným sídelným usporiadaním a stavebnou štruktúrou, v previazaní s reliktami banskej činnosti a s najbližším krajinným prostredím bolo podchytené a chránené v kompaktnom a neoklieštenom celku,” zdôvodňuje navrhovanú zmenu v Španej Doline ministerstvo kultúry. Rozsah územia pamiatkovej rezervácie Osturňa (okres Osturňa) by sa mal podstatne rozšíriť najmä v hornej časti intravilánu obce. V strednej časti a v dolnej časti intravilánu obce nedochádza k zásadným zmenám. Podstatnou súčasťou pamiatkových hodnôt Osturne je totiž podľa MK SR, “popri charaktere stáročia pretváranej kultúrnej krajiny najmä do súčasnosti zachované historické sídelné usporiadanie, historická parcelácia a urbanistická kompozícia”. Na zachovanú pôvodnú voľnú reťazovú zástavbu goralskej obce tu totiž “neoddeliteľne nadväzujú i terasovito alebo kolmo na vrstevnice vyčlenené políčka na svahoch pri obci”.

Podľa zákona pamiatkovú rezerváciu vyhlasuje na návrh ministerstva kultúry vláda nariadením, v ktorom vymedzí jej územie. Ak nastanú nové skutočnosti, môže pamiatkový úrad vyhlásenie kultúrnej pamiatky alebo vláda vyhlásenie pamiatkovej rezervácie alebo ministerstvo vyhlásenie pamiatkovej zóny zmeniť vo verejnom záujme alebo po zániku pamiatkových hodnôt aj zrušiť. Podľa vyjadrenia rezortu kultúry pre SITA sa “územia, či rozlohy ďalších pamiatkových zón nebudú prehodnocovať plošne, prehodnocujú sa len tie, pri ktorých nastali nové skutočnosti”. Rozloha uvedených pamiatkových rezervácii sa v prípade Vlkolínca nemenila od roku 1977, Španej Doliny od roku 1979 a Osturne od roku 1979, kedy boli tieto pamiatkové rezervácie vyhlásené.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

REHABILITÁCIA ČI REGENERÁCIA BARDEJOVSKÉHO NÁMESTIA ?

Dňa 30.novembra roku 2000 sa k doposiaľ zapísaným lokalitám Svetového dedičstva priradila i Mestská pamiatková rezervácia BARDEJOV. Na zápis bola prijatá na zasadnutí Medzinárodného komitétu pre ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva výnimočnej svetovej hodnoty ( The World Heritage Comittee ) , ktoré sa konalo v Austrálii v meste Cairns.

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Odpovede

  1. Vláda súhlasí s rozšírením

    Vláda súhlasí s rozšírením troch pamiatkových rezervácií

    BRATISLAVA 8. júna (SITA) – Vláda odsúhlasila rozšírenie pamiatkových rezervácií Vlkolínec, Špania Dolina a Osturňa. Návrh predložil na dnešné rokovanie vlády minister kultúry Daniel Krajcer. Návrhy odborne pripravil Pamiatkový úrad SR. “Zmenou budú vytvorené predpoklady na lepšiu ochranu výnimočne zachovaného pamiatkového fondu na území obcí.”

     

     

Comments are closed.