MK SR navrhuje rozšírenie územia troch pamiatkových rezervácií

Špania Dolina

Ministerstvo kultúry (MK) SR chce rozšírenie pamiatkových rezervácií Vlkolínec, Špania Dolina a Osturňa. Návrh nariadenia vlády, ktorý dopĺňa vyhlásenie týchto pamiatkových rezervácií predkladá minister kultúry Daniel Krajcer na stredajšie rokovanie vlády. Návrhy odborne pripravil Pamiatkový úrad SR. “Zmenou vyhlásenia dotknutých pamiatkových rezervácií nariadením vlády budú vytvorené predpoklady na lepšiu ochranu výnimočne zachovaného pamiatkového fondu na území obcí.” Napríklad územie pamiatkovej rezervácie Vlkolínec je jednou zo slovenských lokalít zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, uvádza sa ďalej v materiáli. Zmena územného rozsahu pamiatkovej rezervácie je podľa návrhu “menším zásahom do právnej pozície obce ako vyhlásenie pamiatkovej rezervácie”.

Ako agentúru SITA informovalo MK SR, rozsah územia pamiatkovej rezervácie Vlkolínec (mestská časť Ružomberka) sa navrhuje len mierne rozšíriť. Ide tu najmä o úpravu hraníc tak, aby sa rešpektovali súčasné hranice pozemkov. V prípade Španej Doliny (okres Banská Bystrica) by sa územie pamiatkovej rezervácie malo zdvojnásobiť. “Účelom je zabezpečenie, aby kompaktné územie obce s pamiatkovo hodnotným sídelným usporiadaním a stavebnou štruktúrou, v previazaní s reliktami banskej činnosti a s najbližším krajinným prostredím bolo podchytené a chránené v kompaktnom a neoklieštenom celku,” zdôvodňuje navrhovanú zmenu v Španej Doline ministerstvo kultúry. Rozsah územia pamiatkovej rezervácie Osturňa (okres Osturňa) by sa mal podstatne rozšíriť najmä v hornej časti intravilánu obce. V strednej časti a v dolnej časti intravilánu obce nedochádza k zásadným zmenám. Podstatnou súčasťou pamiatkových hodnôt Osturne je totiž podľa MK SR, “popri charaktere stáročia pretváranej kultúrnej krajiny najmä do súčasnosti zachované historické sídelné usporiadanie, historická parcelácia a urbanistická kompozícia”. Na zachovanú pôvodnú voľnú reťazovú zástavbu goralskej obce tu totiž “neoddeliteľne nadväzujú i terasovito alebo kolmo na vrstevnice vyčlenené políčka na svahoch pri obci”.

Podľa zákona pamiatkovú rezerváciu vyhlasuje na návrh ministerstva kultúry vláda nariadením, v ktorom vymedzí jej územie. Ak nastanú nové skutočnosti, môže pamiatkový úrad vyhlásenie kultúrnej pamiatky alebo vláda vyhlásenie pamiatkovej rezervácie alebo ministerstvo vyhlásenie pamiatkovej zóny zmeniť vo verejnom záujme alebo po zániku pamiatkových hodnôt aj zrušiť. Podľa vyjadrenia rezortu kultúry pre SITA sa “územia, či rozlohy ďalších pamiatkových zón nebudú prehodnocovať plošne, prehodnocujú sa len tie, pri ktorých nastali nové skutočnosti”. Rozloha uvedených pamiatkových rezervácii sa v prípade Vlkolínca nemenila od roku 1977, Španej Doliny od roku 1979 a Osturne od roku 1979, kedy boli tieto pamiatkové rezervácie vyhlásené.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Čo je pamiatkový fond Slovenskej republiky ?

Seriál: VADEMECUM VLASTNÍKA – Príručka pre vlastníka kultúrnej pamiatky /výber/ (1 z 3)
(1) Pamiatkový fond je súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa tohto zákona za národné kultúrne pamiatky (ďalej len “kultúrna pamiatka”), pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Za pamiatkový fond sa považujú aj veci, o ktorých sa začalo konanie o vyhlásenie za kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.

Zúženie pamiatkovej zóny CMO Bratislava

Minister kultúry SR František Tóth po podrobnej analýza dňa 25. októbra 2005 definitívne potvrdil právoplatnosť rozhodnutia o zúžení pamiatkovej zóny Centrálnej mestskej oblasti Bratislava tak, ako to navrhol Pamiatkový úrad SR a schválil generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR.

Odpovede

  1. Vláda súhlasí s rozšírením

    Vláda súhlasí s rozšírením troch pamiatkových rezervácií

    BRATISLAVA 8. júna (SITA) – Vláda odsúhlasila rozšírenie pamiatkových rezervácií Vlkolínec, Špania Dolina a Osturňa. Návrh predložil na dnešné rokovanie vlády minister kultúry Daniel Krajcer. Návrhy odborne pripravil Pamiatkový úrad SR. “Zmenou budú vytvorené predpoklady na lepšiu ochranu výnimočne zachovaného pamiatkového fondu na území obcí.”

     

     

Comments are closed.