EVIDENCIA KULTÚRNYCH PAMIATOK NA SLOVENSKU k 1.1.2003

Zákonom č. 49/2002 Z.z o ochrane pamiatkového fondu sa zmenil aj systém evidencie.
Ústredný zoznam pamiatkového fondu sa elení na 4 registre: …

register hnuteľných kultúrnych pamiatok

register nehnuteľných kultúrnych pamiatok

register pamiatkových rezervácií

register pamiatkových zón

Podľa zákona NR SR č. 49 /2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu sa kultúrne pamiatky a národné kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok považujú za “národné kultúrne pamiatky”.

Pôvodná kategória Národných kultúrnych pamiatok (NKP) národných kultúrnych pamiatok sa s ohľadom na tradície a dokumentovanie tohto javu zachová iba ako údaj v príslušnom registri ústredného zoznamu.

Tieto pamiatky tvoria aj teraz významnú časť pamiatkového fondu. Ide o:

69 nehnuteľných pamiatok, alebo ich súborov

3 hnuteľné (dielo majstra Pavla v Levoči, dielo Szilassyho a diecézna knižnica v Nitre) pričom diecézna knižnica sa stala súčasťou knižničného fondu, ktorý je chránený podľa zákona č. 183 / 2000 o knižniciach …

Zoznam vybraných NKP

K 1.1.2003 evidujeme na Slovensku 9 554 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú zložené z 12 919 pamiatkových objektov a 14 355 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú zložené z 29 883 pamiatkových predmetov.

Ďalšie členenie evidencie pamiatkového fondu je:

územné rozdelenie (kraje, okresy, mesta a obce),

druhové členenie (architektúra, zvlášť ľudová architektúra, archeológia, historická zeleň, technické pamiatky, pamiatky histórie a výtvarné pamiatky),

členenie podľa typu (kostoly, meštianske domy, kaštiele, hrady a pod.)

Okrem prehľadov podľa rozdelenia sú zaujímavé prehľady, ktoré prezentujú:

stavebno – technický stav pamiatok

vlastníctvo – vlastnícku formu

nárast, resp. úbytok pamiatkového fondu.

Ochrana kultúrnych pamiatok prináša obmedzenia predovšetkým ich vlastníkom. Okrem povinnosti dáva súčasná legislatíva vlastníkom kultúrnych pamiatok aj určité úľavy.

Vlastníkom pamiatok sú každoročne prideľované prostriedky na obnovu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom programov ministerstiev. Napr. ministerstvo kultúry prideľuje prostriedky prostredníctvom programu PRO SLOVAKIA na základe žiadosti vlastníkov. Podrobnosti http://www.culture.gov.sk/

Vlastník kultúrnej pamiatky má ďalej právo uplatniť oslobodenie od dane podľa zákona NR SR č.317/1993 Zb. : a/ podľa § 4 ods. 1 ch)

– Od dane z pozemkov sú oslobodené: pozemky v chránených územiach a chránených prírodných výtvoroch a pamiatok,
b/ podľa § 9 ods. 1 j)

– Od dane zo stavieb sú oslobodené: na 15 rokov pamiatkovo chránené domy, domy v mestských pamiatkových rezerváciách, rezerváciách ľudovej architektúry a v pamiatkových zónach, rekonštrukciou ktorých sa obnoví alebo rozšíri bytový fond.

Pozemky a stavby sú oslobodené od dane , len ak sa nevyužívajú na podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosti alebo prenájom. Ak sa podmienky na oslobodenie od dane zo stavieb vzťahujú na časť stavby, od dane je oslobodená iba táto časť.

Druhové členenie národných nehnuteľných kultúrnych pamiatok:

Počet nehnuteľných pamiatkových objektov k 1.1.2003 je 12 919

pamiatky architektúry pamiatkových objektov 7603

archeologické pamiatky 343

pamiatky histórie 1410

historická zeleň 337

ľudová architektúra 1821

pamiatky vedy a techniky 462

výtvarné pamiatky 943

Okrem ochrany pamiatok – objektov ako solitérov je pamiatkový fond chránený aj plošne v pamiatkových územiach -: pamiatkových rezerváciách a pamiatkových zónach.

Mestské pamiatkové rezervácie 18

Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry 10

Pamiatkové zóny mestské, vidiecke a špeciálneho typu 88

555 kaštieľov a kúrií (438 kaštieľov)
chránime 109 hradov ako pamiatky z toho sú niektoré hrady chránené už len ako pamiatky archeológie,

84 kláštorov

1565 kostolov

1821 ĽA, z toho 1286 ľudových domov

2441 meštianskych domov

177 palácov a vil

1410 pamiatok histórie

462 pamiatok techniky

337 parkov, záhrad a inej historickej zelene

343 archeologických lokalít

531 prícestných plastík a krížov

505 pamätných tabúľ a pam. miest

Počet hnuteľných pamiatkových predmetov k 1.1.2003 je 29 883

Z pomedzi hnuteľných pamiatok (14 355) je 98% sakrálneho charakteru.

Skratky:

Stavebno-technický stav

1 – DOBRÝ

2 – VYHOVUJÚCI

3 – NARUŠENÝ

4 – DEZOLÁTNY

5 – V OBNOVE

NKP – Národná kultúrna pamiatka

NhKP – nehnuteľná národná kultúrna pamiatka

HKP – hnuteľná národná kultúrna pamiatka

MPR –mestská pamiatková rezervácia

PRĽA – pamiatková rezervácia ľudovej architektúry

Zdroj: www.pamiatky.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ministerstvo kultúry rozdelí na obnovu pamiatok 250 miliónov

Až 84,4 % kultúrnych pamiatok na Slovensku vlastnia obce, cirkvi či fyzické osoby, zvyšok spravuje štát: BRATISLAVA 19. apríla (SITA) – Ministerstvo kultúry (MK) SR predpokladá, že tento rok požiadajú vlastníci nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré nespravuje štát, o približne 1,2 miliardy korún. Ako na dnešnej tlačovej besede povedal generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR Martin Kováč, ministerstvo dostalo v dvoch grantových kolách spolu 780 žiadostí, v ktorých spolu žiadajú približne 970 miliónov korún.

Česká vláda schválila 38 národných kultúrnych pamiatok

Ministerstvo kultúry Českej republiky schválilo ďalších 38 národných kultúrnych pamiatok. Tie budú na zoznam zaradené od 1. júla. Najvyššej pamiatkovej ochrane sa tak bude tešiť 33 nehnuteľných a päť hnuteľných kultúrnych pamiatok. “Všetky zaradené nehnuteľné aj hnuteľné kultúrne pamiatky prešli odborným hodnotením s výsledkom, že ide o najvýznamnejšie súčasti nášho kultúrneho dedičstva,” vysvetlil hovorca ministerstva kultúry ČR Jan Cieslar.