Biela keramika 1000-1700

Pri archeologických výskumoch stredovekých objektov (hrady, kláštory, kostoly, kaštiele, mestské paláce, dedinské a mestské sídliská) je keramika najpočetnejším nálezovým materiálom. Významnou zložkou týchto nálezov sú nádoby, kachlice a umelecké artefakty, vyhotovené z bielej hliny.
Spolok na ochranu kultúrnych pamiatok Arx Paris v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Trebišove a Slovenskou archeologickou spoločnosťou pri SAV v Nitre pripravuje vedecké kolokvium, zamerané na problematiku bielej keramiky v 11. až 17. storočí. Kolokvium sa uskutoční 14.-16. októbra 2008 v Trebišove.
Na kolokvium pozývame bádateľov z múzeí, pamiatkových úradov, vysokých škôl a vedeckých ústavov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Príspevky môžu byť zamerané na akúkoľvek problematiku týkajúcu sa produktov z bielej keramiky (nádoby, kachlice, umelecké artefakty): datovanie; datovanie mincami a inými archeologickými nálezmi; uzavreté nálezové celky; stolové, kuchynské, dekoratívne a technické nádoby; tvar nádob; typ nádob; výrobky z bielej hliny v rozdielnom sociálnom prostredí (dedina, panské sídlo, mesto); technológia výroby; hlina, engoba, maľovanie, glazúra; hrnčiarsky kruh; vypaľovanie; hrnčiarske pece; hrnčiarske a kachliarske dielne; štatúty hrnčiarskych cechov; metrológia nádob; formovanie okrajov ústia; značky na nádobách; značky na dnách nádob; výzdoba nádob (rytá, plastická, maľovaná); export – import; terminológia; ikonografia s výjavmi z priebehu výroby a používania hlinených nádob, kachlíc a plastiky.

Počas kolokvia bude inštalovaná výstavka archeologických nálezov z bielej keramiky. V prestávkach rokovania sa uskutoční diskusný klub, na ktorý bádatelia môžu priniesť ukážky výrobkov z bielej keramiky.

Súčasťou kolokvia bude aj exkurzia po pamiatkových objektoch v Trebišove a slovensko-maďarskom pohraničí (Pácin, Füzér, Sárospatak a Tokajská vinohradnícka oblasť). Ukončenie posledného dňa kolokvia predpokladáme vo večerných hodinách, takže účastníkom odporúčame objednať si ubytovanie aj zo 16./17. októbra 2008.

V piatok 17.10.2008 v Trebišove bude 17. stretnutie východoslovenských archeológov, ktorého sa budú môcť zúčastniť aj účastníci kolokvia o Bielej keramike 1000-1700.

Ubytovanie ponúkame v troch zariadeniach, takže každý si môže vybrať podľa vlastných kritérií.

Vážení bádatelia, záujem zúčastniť sa na tomto podujatí oznámte, prosím, na adresu gestora do 25.09.2008. Predbežný program kolokvia bude od 1.10.2008 na internetovej stránke www.sas.sav.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kolokvium: História skla 2003

Sekcia “História skla” pri Slovenskej archeologickej spoločnosti, Slovenská sklárska spoločnosť a Archeologický ústav SAV v Nitre dňa 4.11.2003 zorganizovali tretie multidisciplinárne kolokvium venované podpore výskumu problematiky historického skla na Slovensku. Podujatie nie je určené výhradne špecialistom na sklo, ale každému, kto má alebo chce upozorniť na nález historického skla alebo zaujímavú problematiku spojenú s týmto okruhom predmetov, prípadne sa dozvedieť informácie ku konkrétnym otázkam v tejto oblasti alebo nadviazať kontakt s odborníkmi.