Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Fakulta architektúry STU, Bratislava Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava si Vás dovoľuj pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku.Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie najnovších výsledkov archívneho, archeologického, architektonicko-historického, umelecko-historického, reštaurátorského výskumu k dejinám architektúry historických areálov kláštorov a rehoľných domov na území Slovenska a zároveň prezentovať výsledky ich pamiatkovej obnovy.

Odborní garanti
Dejiny architektúry kláštorov a reholných domov
Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc., FiF UK Bratislava
PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD., FA STU Bratislava
Mgr. Ing.arch. Andrej Botek, PhD.

Pamiatková ochrana a obnova kláštorov a reholných domov
PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
Ing.arch. Beata Polomová, PhD.
Mgr. Ing.arch. Andrej Botek, PhD.

Miesto konania: Fakulta architektúry STU Bratislava, miestnosť č.117,1.poschodie.

Program konferencie
1.deň – streda, 28. 11. 2007
A: Dejiny architektúry kláštorov a rehoľných domov

BLOK I (Stredoveké kláštory)

8.00 – 8.30
Prezentácia účastníkov

8.30 – 9.00
Otvorenie konferencie, úvodné príhovory
dekan FA STU – Prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.,
čestný hosť – biskup Mons.František Rábek, predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS

9.00 – 11.00
Michal SLIVKA: Vývoj monastickej architektúry a jej aplikácia na území Slovenska.
Bibiana POMFYOVÁ: Stredoveká architektúra žobravých reholí na Slovensku – stav výskumu a problémové okruhy.
Štefan ORIŠKO: K výtvarnému charakteru najstarších mendikantských stavieb na Slovensku.
Martin MIŇO – Martin HANUŠ: Výsledky revízneho archeologického výskumu býv. Kláštora dominikánov v Banskej Štiavnici.
Branislav LESÁK: Najnovšie výsledky archeologického výskumu býv. Kostola klarisiek v Bratislave.
Martin HANUŠ: Výsledky archeologického výskumu Kláštora sv. Kozmu a Damiána v Ludaniciach.
Marián ČURNÝ – Miloš GREGOR – Martin HLOŽEK: Výpovedná schopnosť tehiel z benediktínskeho Kláštora sv. Kozmu a Damiána v Ludaniciach, okr. Topoľčany.

11.00 – 11.15 Prestávka

11.15 – 13. 00
Henrieta ŽAŽOVÁ: Archívne pramene k stavebným dejinám premonštrátskeho kláštora v Lelese.
Michaela KALINOVÁ: K stavebnohistorickému vývoju premonštrátskeho kláštora v Lelese.
Luboš KÜRTHY– Barbora GLOCKOVÁ: Stavebný vývoj premonštrátskeho kláštora v Kláštore pod Znievom
Pavol JAKUBČIN: Vybrané aspekty histórie Kláštora cistercitov v Spišskom Štiavniku.
Michal SLIVKA: Zisťovací výskum cistercitského opátstva v Štiavniku na Spiši.
László FERENCZI: Najnovšie výsledky archeologického výskumu kláštora v Zirc.
Bernát BÉRCZI O.Cist.: Počítačová rekonštrukcia kláštora Zirc.

13.00 – 14.00 Prestávka – obed

14.00 – 15.30
Jozef ŠIMONČIČ: Archívne dokumenty k dejinám kláštorov na Slovensku v Ríme.
Daniela PELLOVÁ: Kláštor pavlínov v Trebišove v dokumentoch archívu rodu Drugetovcov.
Branislav RESUTÍK: Najnovšie výsledky archeologického výskumu Kláštora pavlínov v Marianke.
Rastislav RUSNÁK: Nález stredovekého hypocausta v areáli dominikánskeho kláštora v Košiciach.
Miroslava ČULENOVÁ: Život medzi kláštornými múrmi.
Katarína NÁDASKÁ: Kult sv. Alžbety v monastickom prostredí.

15.30 – 16.00 diskusia

16.00 – 16.15 prestávka

Blok II (Novoveké kláštory)

16.15 – 18.00
Martin ČIČO: Architektúra jezuitských domov a kolégií. Východiská k budúcemu spracovaniu.
Zuzana DZURŇÁKOVÁ: Reholné domy Spoločnosti Ježišovej. Príklad Trnava.
Ivan GOJDIČ: Býv. kláštor jezuitov v Nižnej Myšli. Výsledky architektonicko-
historického výskumu.
Elena SABADOŠOVÁ: Historické podoby fasád piaristického kostola v Prievidzi.
Barbora MATÁKOVÁ: Neskorobarokové maliarske cykly zo života sv. Jána Kalazanského v Prievidzi.
Daniel PIVKO: Kamenná výzdoba kláštorných kostolov v Bratislave.

18.00 – 18.30 diskusia

2. deň – štvrtok 29.11. 2007

9.00 – 10.30
Viera OBUCHOVÁ: Archívno-historické pramene k dejinám Kláštora milosrdných bratov v Bratislave
Magdaléna KVASNICOVÁ: K architektúre novovekých františkánskych kláštorov.
Ján HROMADA: Výsledky výskumu nástenných malieb v presbytériu františkánskeho
kláštorného kostola Panny Márie v Hlohovci.
Marián BABIRÁT: Z dejín kapucínskych kláštorov na Slovensku.
Andrej BOTEK: Kapucínsky kláštor v Bratislave – otázky vývoja a aplikácie rádovej schémy.
Jana POHANIČOVÁ: Kláštor redemptoristov v Michalovciach.

10.30 – 11.00 prestávka

B: Pamiatková ochrana a obnova kláštorov a rehoľných domov, 29.XI. 2007

11.00 – 12.30
Ladislav Tkáčik OFMCap.: Rekonštrukcie kapucínskych stavieb na Slovenku po roku 1989.
Juraj MIHÁLY OFM: Obnova františkánskych kláštorov – širšie súvislosti.
Terézia RYBÁROVÁ: Využitie kláštorného areálu v Hronskom Beňadiku v 20. storočí.
Lucia PORUBSKÁ: Kláštory ako predmet ochrany pamiatok v prvej polovici 20. storočia.
Jana GREGOROVÁ: Perspektívy obnovy archeologického náleziska dominikánskeho kláštora v MPR Banská Štiavnica.
Andrej BOTEK: K metodike pamiatkovej obnovy františkánskeho kostola v Bratislave.

12.30 – 14.00 obed – prestávka

14.00 – 15.00
Jozef HLINICKÝ: Nové funkcie pre historické budovy kláštorov.
Beata POLOMOVÁ: Rôznorodosť potenciálu kláštorných budov.
Anna DOBRUCKÁ: Fenomén kláštorných záhrad.
Nadežda HRAŠKOVÁ: Príbehy a nádeje františkánskeho kláštora v Kremnici.

15.00 – 15.30

15.30 Záver konferencie
diskusia

Organizačné pokyny:

Dĺžka referátu je stanovená max. na 15 min.
Prednášajúci majú k dispozícii diaprojektor, spätný projektor, dataprojektor.
Z konferencie bude vydaný zborník.
Miesto konania konferencie: Fakulta architektúry STU Bratislava, Nám.
Slobody 19, 1.poschodie, miestnosť č.117.
Účastnícky poplatok: 300 Sk (platba v hotovosti pri prezentácii)
Ubytovanie a stravu si hradia účastníci sami.
Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu programu.
Konferencia sa organizuje v rámci grantového projektu VEGA č. 1/2127/05 (MŠ)

PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.,
Fakulta architektúry STU, Nám.slobody 19, 812 45 Bratislava

Tel: +421257276354
Doc.PhDr. Michal Slivka, CSc.
Katedra archeológie,
Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
Gondova 2
811 02 Bratislava
email: magdalena.kvasnicova@stuba.sk, michal.slivka@post.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Na Zobore nad Nitrou objavili archeológovia stredoveký kamenný vodovod

Nitra, 1. augusta (TASR) – Vedecký výskum Benediktínskeho kláštora svätého Hippolita na nitrianskom Zobore robia v tohtoročnej sezóne pracovníci Archeologického ústavu SAV v Nitre. “Doteraz odkryté archeologické nálezy potvrdzujú existenciu kláštora v období od 11. do 15. storočia. Ide o významnú archeologickú lokalitu. Zoborský kláštor bol podľa známych prameňov najstarším podobným duchovným centrom na Slovensku,” povedal dnes pre TASR vedúci výskumu Marian Samuel.