Bardkontakt 2012 – Výzva na podanie príspevkov + program

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

20. konferencia k problematike mestských pamiatkových centier

Doplnené – 20. 6. 2012: Ako príloha program.

Rok 2012 je 40-tym výročím prijatia Dohovoru o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva Generálnou konferenciu UNESCO. Pri tejto príležitosti pracovná skupina  ICOMOS  dáva toho roku do pozornosti tému väzby ochrany dedičstva a udržateľného rozvoja, špeciálne  tému  zameranú   na úlohu miestnych komunít.

Rok 2012 je i 20-tym výročím vzniku odbornej celoslovenskej  konferencie všeobecne zameranej na problematiku mestských pamiatkových centier. Je sprievodnou akciou obnovenej tradície mestských trhov, pôvodne vedená ako seminár. V súčasnosti konferencia s medzinárodnou účasťou tvorí jednu z hlavných celoslovenských aktivít v pamiatkovej oblasti. Hlavná téma konferencie  Bardkontakt 2012 je určená samosprávam miest a obcí .

KULTÚRNE  DEDIČSTVO   A   SPOLOČNOSŤ                                   TÉMA  2012

1. Okruh:  kultúrne dedičstvo a samospráva : pozitíva a negatíva vyplývajúce pre samosprávu, skúsenosti zo správnej a legislatívnej starostlivosti, odporúčania,  kultúrne dedičstvo z pohľadu samosprávy ako majiteľa: prínosy a bremená, manažment plány vo väzbe na kultúrne dedičstvo,  ÚPD,  finančné dotácie pre obnovu…

2. Okruh:  kultúrne dedičstvo a etika:  vo všetkých etapách prípravy, obnovy a užívania, pokuty…

3. Okruh:  kultúrne dedičstvo a metodika: aplikácia terajších metodík a prístupov na významné pamiatky a územia, porovnania so staršími postupmi alebo územné porovnania..   

Konferencia je odborná, vedie sa v slovenskom jazyku. Potrebné tlmočenie bude zabezpečené.

Dátum:  21. 8. – 22. 8. 2012  (utorok, streda)

Miesto konania:  Zasadačka Mestského úradu Bardejov, Radničné námestie č.16, Bardejov  

Na konferencii sa možno prihlásiť :

s prednáškou k príspevku :  15 – 20 min,  podľa zaradenia odborných garantov konferencie

s posterom:  formát A3 alebo A2,  priestor na postre je v predsieni zasadačky

Recenzovaný zborník: 

– obsahuje včas dodané príspevky  a  zmenšené postre na formát A4

– bude predložený ku dňu konania konferencie  

Odborní garanti:

Ing.arch. B.Polomová, PhD., FA STU Bratislava

PhDr. M. Poláková, Krajský pamiatkový úrad Prešov

Prípravný výbor konferencie:

– organizácia a zabezpečenie konania:  Mestský úrad Bardejov: Ing. M. Serečun, Ing. J. Šoltés

– odborná časť: FA STU, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Ing.arch.B. Polomová, PhD – odborná garancia, moderovanie;  Ing .arch. S. Petrášová – príprava zborníka;

– odborná časť: Krajský pamiatkový úrad Prešov: PhDr. M. Poláková, riaditeľka, odborná garancia.

Odpovede na výzvu s  Vašim záujmom vystúpiť na konferencii zasielajte na adresu:

beata.polomova@stuba.sk  a na adresu:  gnosiska@gmail.com  do  18.5.2012.

V prílohe doložte:         

– názov príspevku, krátku anotáciu na cca 5 riadkov , okruh

– meno s titulmi, adresu mailovú a poštovú, pracovisko, tel. kontakt

Termín dodania príspevku podľa spoločného  formátu : 16.7.2012

 harp

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články

Odpovede

Comments are closed.