Ročenka pamiatkových výskumov 2010

Obrázok k článku (pamiatky.sk)

Pamiatkový úrad SR prichádza s novou edíciou, ktorej cieľom je zaplniť medzeru v informovanosti o pamiatkových architektonicko-historických, umelecko- historických a urbanisticko-historických výskumoch, ktoré sa realizujú na území Slovenska. Do obsahu Ročenky budú zaradené pamiatkové výskumy, ktoré boli predložené na rokovanie Odborno-metodickej komisie Pamiatkového úradu SR v uplynulom kalendárnom roku. Texty nie sú ponímané ako odborné vedecké štúdie, poskytujú len orientačnú informáciu o skúmanom objekte, jeho základnú charakteristiku, prehľad stavebného vývoja a slohové zaradenie, a v krátkosti sumarizujú základné princípy obnovy a celkovú koncepciu prezentácie pamiatkových hodnôt.

Ročenka pamiatkových výskumov 2010

Vydal: © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Bratislava, 2012
Zodpovedná redaktorka: PhDr. Katarína Kosová, zostavila a texty upravila: Mgr. Martina Orosová, fotografie: archív autorov a Archív PÚ SR, jazyková redaktorka: Mgr. Mária Riháková, © grafická úprava: Mgr. Bronislava Porubská

Autori výskumov:
Ing. Zdenko Bobáň, Ing. arch. Martin Bóna, Ing. arch. Róbert Erdélyi, Mgr. Barbora Glocková, Ing. arch. Ivan Gojdič, Mgr. Michaela Haviarová, Mgr. Marian Havlík, Mgr. Peter Horanský, Mgr. Igor Hovorič, doc. Ing. arch. Naďa Hrašková, PhD., Ing. arch. Peter Hudák, PhD., Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc., Ing. arch. Magdaléna Janovská, Ing. arch. Peter Kling, Ing. arch. Adriana Klingová, Mgr. Renáta Kollárová, Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD., Mgr. Edita Kušnierová, Mgr. Luboš Kürthy, doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD., Ing. Miroslav Matejka, Ing. arch. Alexander Németh, PhDr. Mária Novotná, Mgr. Milan Piatrov, Mgr. Elena Sabadošová, Ing. arch. Zuzana Senteliková, PhDr. Mária Smoláková, CSc., Mgr. Eva Spaleková, doc. PhDr. Zuzana Ševčíková, CSc., Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. art. Andrej Štafura,
Mgr. Jozef Tihányi, PhDr. Norma Urbanová, Ing. arch. Barbora Váchová, PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Kristína Zvedelová, PhD., Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.

© Autorské práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie textu, fotografií a grafických materiálov len s predchádzajúcim písomným súhlasom autorov.

Náklad: 500 ks., ISBN 978-80-89175-55-0

Zdroj: Pamiatkový úrad SR

Ročenka pamiatkových výskumov 2010 na stiahnutie

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.