Konferencia: Obnova kultúrneho dedičstva, Bratislava

Obrázok k článku

Katedra architektúry STU Svf Vás pozýva na Vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou: OBNOVA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA “Zveľaďujme a chráňme jedinečné dedičstvo našich predkov pre budúce generácie”, ktorá sa uskutoční dňa 21. júna 2012 o 08.30 hod na Stavebnej fakulte, seminárna miestnosť 2. poschodie č. B202, Radlinského 11, Bratislava

Obrázok k článku

Tematické okruhy:

1.       Obnova pamiatkovo chránených a historických stavieb

2.       Konverzia priemyselnej architektúry

Záštita:

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., Dekan fakulty

Usporiadateľ:

Katedra architektúry, SvF STU v Bratislave

Vedecký výbor konferencie:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Miloslav Mudrončík

doc. Ing. arch. Elena Dohňanská, PhD.

Ing. arch. Jana Husárová, PhD.

Ing. arch. Katarína Vošková

doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.

Odborní garanti:

prof. Ing. arch. Akad. arch. Miloslav Mudrončík

doc. Ing. arch. Elena Dohňanská, PhD.

doc. Ing. Oto Makýš, PhD.

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.

Organizačný výbor:

Ing. arch. Anna Grandtnerová

Ing. Gabriela Belišová

Ing. Kristína Vargová

Ing. Stanislav Vanek

Organizátor výstavy:

Ing. Zuzana Dohňanská

Zahájenie konferencie                                                   8.30                                          

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.

Dekan fakulty

Úvod k témam konferencie                                        8.30-8.35

doc. Ing. arch. Elena Dohňanská, PhD.

ODBORNÉ PREDNÁŠKY                                        8.35 – 13.20

1. Obnova pamiatkovo chránených a historických stavieb

Ing. arch. Igor Thurzo                                                                 (SK)

K niektorým otázkam ideovej symboliky pamiatok                   8.35-8.45

Ing. arch. Jana Husárová                                                           (SK)

Morálne aspekty architektonickej tvorby

v historickom prostredí                                                           8.45-8.55

Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavol Paňák                        (SK)

Obnova a konverzia – architekti BKPŠ s.r.o.                          8.55-9.10

doc. Ing. Oto Makýš, PhD.                                                          (SK)

Obnova pamiatok z hľadiska priorít grantového programu

MK SR.                                                                                                 

Ing. arch. Eva Borecká, PhD.                                                     (SK)

Proces tvorby a výsledok revitalizácie historického námestia v Častej   

doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.,

Ing. arch. Erika Foltínová,  Ing. arch. Katarína Palgutová,

Ing. arch. Silvia Petrášová                                                          (SK)

Príprava projektovej dokumentácie pre komplexnú obnovu mestského opevnenia v Modre                9.10-9.20

Ing. arch. Ivan Gojdič                                                                  (SK)

Pamiatkový výskum a návrh obnovy sýpky

v Hronskom Beňadiku                                                            9.20-9.35

Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Ivan Masár                          (SK)

Rekonštrukcia Starej bratislavskej radnice                              9.35-9.50

prof. Ing. arch. Miloslav Mudrončík                                          (SK)

Rekonštrukcia Štátneho Divadla v Košiciach                        9.50-10.00

Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.                                              (SK)

Obnova budovy koniarne – SĽUK Rusovce                        10.00-10.10

Ing.arch. Zdeněk Trefil                                                               (CZ)

Zkušenosti z rekonstrukce a dostavby objektu restaurace Snoza v městské památkové zóně ve Valašském Meziříčí a z rekonstrukce funkcionalistické vily arch. Místeckého rovněž ve Valašském Meziříčí.                        10.10-10.25

Ing. arch. Beáta Polomová, PhD.                                              (SK)

Vybrané problémy obnovy sakrálnej architektúry               10.25-10.40

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.                                 (SK)

Synagóga versus kunsthalle – príprava obnovy architektúry

Petra Behrensa                                                                  10.40-10.55

Ing. arch. Blažena Hubáčková, PhD.                                     (CZ)

Kartuziánský klášter v Brně – nové využití pro

kampus VUT                                                                   10.55-11.10

Ing. arch. Katarína Vošková                                                   (SK)

Problémy zachovania autenticity pri pamiatkovej obnove v BŠ. Medzinárodné princípy ochrany lokalít svetového dedičstva a prax. 11.10-11.25

2. Konverzia priemyselnej architektúry

Ing. arch. Vladimír Husák, CSc.                                              (SK)

Stavebná kultúra konverzií industriálnej architektúry vo svete a jej marginálny ohlas u nás  11.25-11.45

PhDr. Viera Obuchová, CSc.                                                   (SK)

Priemyselné pamiatky Bratislavy – ich poznanie, ochrana, využitie z pohľadu historika – pamiatkara   11.45-12.00

doc. Ing. arch. Elena Dohňanská, PhD.                                (SK)

Obnova priemyselnej architektúry na vidieku                                     

Ing. arch. Hana Paclová, PhD.                                                (CZ)

Památková hodnota průmyslové architektúry                  12.00-12.05

Ing. arch. P. Paňák, Bc. M. Grega – Jakub,                           (SK)

 Bc. R. Bakyta                                                                                  

Konverzia – Slovnaft                                                        12.05-12.20

Alberto Di Stefano                                                               (CZ/IT)

Konverzia industriálnej architektúry v praxi                      12.20-12.35

Ing. arch. Peter Bauer                                                              (SK)

Konverzia kasární v Nitre

na populárno-vedeckécentrum                                       12.35-12.45

doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.                             (SK)

Húsenicová, J., Vida, N.: Transformácia bývalého riečneho prístavu na oddychovú a obytnú zónu v Komárne

Húsenicová, J., Dubiny, M.: Zoborská kasáreň – konverzia verejného priestoru                                                  12.45-12.55

Ing. arch. Milan Andráš, PhD.                                                 (SK)

Retailing v transformačnom procese

priemyselných budov                                                       12.55-13.10

Ing. arch. Peter Bauer                                                              (SK)

Konverzia priemyselných objektov

New York Queens                                                           13.10-13.20

OBEDNÁ PRESTÁVKA                                         13.20-14.00

EXKURZIA                                                                            15.00

Pozývame Vás na exkurziu do bratislavskej Starej radnice, ktorou nás bude sprevádzať autor projektu rekonštrukcie Ing. arch. Peter Bouda.

VÝSTAVA

Počas konferencie bude v priestoroch foyer výstava študentských prác zameraná na obnovu a rekonštrukciu pamiatok. 

Obrázok k článku

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články