Archeológia na Slovensku v roku 2011

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Posudzované pamiatkové výskumy – archeológia, v roku 2011:

Bánovce nad Ondavou, okr. Michalovce, solárny park do 1 MW. Autori: Dr. Milan
Horňák, Mgr. Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o.,
Vrútky.
2. Banská Bystrica, okr. Banská Bystrica, parkovisko a prístavba garáže, Námestie Š.
Moyzesa 2 – 4, MPR Banská Bystrica. Autor: JUDr. Mgr. Martin Kvietok, oprávnená
osoba: Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica.
3. Banská Štiavnica, okr. Banská Štiavnica, Hotel Hellov dom, Akademická 8, č. ÚZPF
2499/0, MPR Banská Štiavnica. Autor: PhDr. Jozef Labuda, CSc., oprávnená osoba:
Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica.
4. Bardejov, okr. Bardejov, obnova domu na Stöcklovej ulici č. 17, č. ÚZPF 1770, MPR
Bardejov. Autor: PhDr. Peter Roth, oprávnená osoba: Podtatranské múzeum, Poprad.

Bardejov, okr. Bardejov, prístavba – predĺženie dvorového krídla na meštianskom dome
na Veternej ul. č. 1, č. ÚZPF 1700/2, MPR Bardejov. Autor: Mgr. Ivana Malinková,
oprávnená osoba: Vlastivedné múzeum, Hanušovce nad Topľou.
6. Bojná, okr. Topoľčany, poloha Bojná I – Valy, č. ÚZPF 142/0 Autor: PhDr. Karol Pieta,
DrSc., Mgr. Ján Haruštiak, Mgr. Miriam Jakubčinová, Mgr. Terézia Vangľová,
oprávnená osoba: Archeologický ústav SAV, Nitra.
7. Bory, okr. Levice, fotovoltaická elektráreň Bory. Autori: Dr. Milan Horňák, Mgr.
Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o., Vrútky.
8. Budmerice, okr. Pezinok, Budmerice “Sušička”, sezóna 2010. Autori: Mgr. Pavol
Jelínek, PhD., PhDr. Július Vavák, oprávnená osoba: SAHI, o. z., Bratislava,
Malokarpatské múzeum, Pezinok.
9. Čerenčany, okr. Rimavská Sobota, Čerenčany – Záhumnie – novostavba rodinného domu
(parc. č. KN C 650/53 a 650/54). Autor: Mgr. Alexander Botoš, oprávnená osoba:
Gemersko – malohontské múzeum, Rimavská Sobota.
10. Čerenčany, okr. Rimavská Sobota, Čerenčany – Záhumnie – novostavba rodinného domu
(parc. č. KN C 650/74 a 650/75). Autor: Mgr. Alexander Botoš, oprávnená osoba:
Gemersko – malohontské múzeum, Rimavská Sobota.
11. Čerenčany, okr. Rimavská Sobota, Čerenčany – Záhumnie – novostavba rodinného domu
(parc. č. KN C 650/76 a 650/77). Autor: Mgr. Alexander Botoš, oprávnená osoba:
Gemersko – malohontské múzeum, Rimavská Sobota.
12. Dolné Lefantovce, okr. Nitra, fotovoltaická elektráreň Dolné Lefantovce 1. Autori: Dr.
Milan Horňák, Mgr. Ján Zachar, Bc. Zuzana Rejdovianová, oprávnená osoba: Via
Magna s. r. o., Vrútky.
13. Dolné Lefantovce, okr. Nitra, fotovoltaická elektráreň Dolné Lefantovce 2. Autori: Dr.
Milan Horňák, Mgr. Ján Zachar, Bc. Zuzana Rejdovianová, oprávnená osoba: Via
Magna s. r. o., Vrútky.
14. Dulovce, okr. Komárno, 8 b. j. typ PROFIS Dulovce. Autor: PhDr. Pažinová Noémi,
PhD., oprávnená osoba: Katedra archeológie Filozofickej fakulty UKF, Nitra.
15. Galovany, okr. Liptovský Mikuláš, fotovoltaická elektráreň G1 a VN prípojka. Autori:
Dr. Milan Horňák, Mgr. Veronika Krištofová, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o.,
Vrútky.
16. Galovany, okr. Liptovský Mikuláš, fotovoltaická elektráreň G2 a VN. Autori: Dr. Milan
Horňák, Mgr. Veronika Krištofová, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o., Vrútky.
17. Holíč, okr. Skalica, polyfunkčný objekt – novostavba, radové garáže – novostavba.
Autori: Mgr. Ján Zachar, Dr. Milan Horňák, Mgr. Katarína Vlaszatá, S. Chupáčová,
oprávnená osoba: Via Magna s. r. o., Vrútky.
18. Horné Turovce, okr. Levice, fotovoltaická elektráreň Turovce 0,99 MW. Autori: Dr.
Milan Horňák, Mgr. Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s.
r. o., Vrútky.
19. Hurbanovo, okr. Komárno, fotovoltaická elektráreň Hurbanovo I 3,3 MWp, SO-03
Elektrická VN prípojka. Autor: PhDr. Juraj Bartík, PhD., oprávnená osoba: SNM –
Archeologické múzeum, Bratislava
20. Hybe, okr. Liptovský Mikuláš, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti
Horného Liptova – Hybe, Východná, Važec. Autori: Dr. Milan Horňák, Mgr. Katarína
Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o., Vrútky.
21. Ipeľské Predmostie, okr. Veľký Krtíš, poloha Homokos föld v k. ú. Ipeľské Predmostie.
Autori: Mgr. Gabriela Brezňanová, PhD., Mgr. Martin Furman, PhD., Pamiatkový úrad
SR, Bratislava.
22. Iža, okr. Komárno, poloha „Leányvár“, č. ÚZPF 289 – rímsky kaste Castrum Leányvár.
Autor: PhDr. Ján Rajtár, CSc., oprávnená osoba: Archeologický ústav SAV, Nitra.
23. Jelenec, okr. Nitra, NKP hrad Gýmeš, č. ÚZPF 1443/1-22. Autori: Mgr. Filip Jaššo,
PhD., Mgr. Martin Miňo, Mgr. Zdenko Rusko, Pamiatkový úrad SR, Bratislava.

Kežmarok, okr. Kežmarok, zámer obnovy meštianskeho domu č. 41 na Hradnom
námestí v Pamiatkovej rezervácii Kežmarok, č. ÚZPF 2565/0, MPR Kežmarok. Autor:
Mgr. Marta Kučerová, oprávnená osoba: Múzeum v Kežmarku, Kežmarok.
25. Kežmarok, okr. Kežmarok, zámer plynofikácie pamiatkového objektu – škola
humanistická v areáli r. k. kostola sv. Kríža v PMR Kežmarok. Autor: Mgr. Marta
Kučerová, oprávnená osoba: Múzeum v Kežmarku, Kežmarok.
26. Košice, č. Južné Mesto, okr. Košice IV, Dvojúčelové podzemné parkovisko stavby
“Rekonštrukcia bývalých kasární – KULTURPARK, Košice. Autor: Mgr. Peter Tajkov,
PhD., oprávnená osoba: Fakulta umení TU, Košice.
27. Košice, č. Sever, okr. Košice I, Košice – Hradová, Košický hrad – archeologický
skanzen, č. ÚZPF 1048/1-4. Autori: Mgr. Lucia Luštíková, Mgr. Rastislav Rusnák,
PhD., oprávnená osoba: Archeologický ústav SAV, VPS Košice.
28. Košice, č. Staré Mesto, okr. Košice I, Hlavná 27, Východoslovenská galéria, parc. č.
823, č. ÚZPF 1329/1, 2, MPR Košice. Autor: Mgr. Peter Tajkov, PhD., oprávnená
osoba: Fakulta umení TU, Košice.
29. Košice, č. Staré Mesto, okr. Košice I, hradbový múr medzi parcelami 953 a 959/1 a
parcela 953 v Košiciach, č. ÚZPF 1049/7, MPR Košice. Autor: PhDr. Dárius Gašaj,
oprávnená osoba: Východoslovenské múzeum, Košice.
30. Košice, č. Staré Mesto, okr. Košice I, Katova bašta v Košiciach, č. ÚZPF 1049/9, MPR
Košice. Autor: PhDr. Dárius Gašaj, oprávnená osoba: Východoslovenské múzeum,
Košice.
31. Kremnica, okr. Žiar nad Hronom, osadenie pamätníka Karola Róberta z Anjou, MPR
Kremnica. Autori: Mgr. Ján Zachar, Mgr. Katarína Vlaszatá, oprávnená osoba: Via
Magna s. r. o., Vrútky.
32. Krupina, okr. Krupina, poloha Pod žobrákom, fotovoltaická elektráreň – Krupina I, II,
III, IV. Autor: PhDr. Ján Beljak, PhD., oprávnená osoba: Archeologický ústav SAV,
Nitra.
33. Liptovský Mikuláš, okr. Liptovský Mikuláš, obytný súbor Stošice Západ, splašková
kanalizácia. Autori: Mgr. Ján Zachar, Mgr. Katarína Vlaszatá, oprávnená osoba: Via
Magna s. r. o., Vrútky.
34. Michalovce, okr. Michalovce, solárny park do 1 MW. Autori: Dr. Milan Horňák, Mgr.
Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o., Vrútky.
35. Mokrance, okr. Košice – okolie, fotovoltaická elektráreň Mokrance 1, 2, 3. Autori: Dr.
Milan Horňák, Mgr. Ján Zachar, Mgr. Katarína Vlaszatá, oprávnená osoba: Via Magna s.
r. o., Vrútky.
36. Moldava nad Bodvou – Budulov, okr. Košice – okolie, fotovoltaická elektráreň Budulov.
Autori: Dr. Milan Horňák, Mgr. Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba:
Via Magna s. r. o., Vrútky.
37. Mučín, okr. Lučenec, Mučín – Egrišov, fotovoltaická solárna elektráreň 0,60 MWp.
Autor: Mgr. Alexander Botoš, oprávnená osoba: Gemersko – malohontské múzeum,
Rimavská Sobota.
38. Nededza, okr. Žilina, priemyselná zóna Nededza. Autori: Dr. Milan Horňák, Mgr.
Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o., Vrútky.
39. Nitrianska Streda, okr. Topoľčany, odvlhčenie základového muriva evanjelického
kostola a. v., č. ÚZPF 11276. Autor: Mgr. Pažinová Noémi, PhD., oprávnená osoba:
Katedra archeológie Filozofickej fakulty UKF, Nitra.
40. Otročok, okr. Revúca, fotovoltaická elektráreň Otročok. Autori: Dr. Milan Horňák, Mgr.
Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o., Vrútky.
41. Paňovce, okr. Košice – okolie, fotovoltaická elektráreň Paňovce. Autori: Dr. Milan
Horňák, Mgr. Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o.,
Vrútky.Perín – Chym, okr. Košice – okolie, fotovoltaická elektráreň Gomboš 1. Autori: Dr.

Milan Horňák, Mgr. Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s.
r. o., Vrútky.
43. Perín – Chym, okr. Košice – okolie, fotovoltaická elektráreň Gomboš 2. Autori: Dr.
Milan Horňák, Mgr. Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s.
r. o., Vrútky.
44. Petrovany, okr. Prešov, regionálny sklad Billa. Autor: Mgr. Lucia Luštíková, oprávnená
osoba: Archeologický ústav SAV, VPS Nitra.
45. Podlužany, okr. Levice, novostavba rodinného domu, parc. č. 1545/3. Autor: Mgr. Ján
Haruštiak, oprávnená osoba: AA Terra Antiqua, s. r. o., Rimavská Sobota.
46. Podlužany, okr. Levice, novostavvba rodinného domu, parc. č. 1545/32. Autor: Mgr. Ján
Haruštiak, oprávnená osoba: AA Terra Antiqua, s. r. o., Rimavská Sobota.
47. Prešov, okr. Prešov, obchodno – spoločenské centrum FORUM Prešov, MPR Prešov.
Autori: Mgr. Mário Comisso, PhDr. Božena Tomášová, oprávnená osoba: Katedra
archeológie Filozofickej fakulty UK, Bratislava.
48. Púchov – Vieska-Bezdedov, okr. Púchov, zahustenie TS Zábreh – Podháj. Autor: Mgr.
Michal Cheben, oprávnená osoba: Archeologický ústav SAV, Nitra.
49. Revúca, okr. Revúca, Prístavba k polyfunkčnému objektu – ul. Tomášikova. Autor: Mgr.
Alexander Botoš, oprávnená osoba: Gemersko – malohontské múzeum, Rimavská
Sobota.
50. Rimavská Sobota, okr. Rimavská Sobota, fotovoltaická elektráreň. Autori: Dr. Milan
Horňák, Mgr. Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o.,
Vrútky.
51. Rimavská Sobota, okr. Rimavská Sobota, rekonštrukcia rozvodov CZT – okruhy VS –
V2 – Malohontská ul., okruh VS – V3 – Hatvaniho ul. a Jánošíkova ul., okruh VS – PK1 –
Nám. Š. M. Daxnera. Autor: Mgr. Alexander Botoš, oprávnená osoba: Gemersko –
malohontské múzeum, Rimavská Sobota.
52. Sabinov, okr. Sabinov, výstavba jednopodlažného domu na Jilemnického ul. č. 5, PZ
Sabinov. Autor: Mgr. Ivana Malinková, oprávnená osoba: Vlastivedné múzeum,
Hanušovce nad Topľou.
53. Senica, okr. Senica, sanácia veže Kostola Navštívenia Panny Márie, č. ÚZPF 690/1.
Autor: Mgr. Igor Choma, oprávnená osoba: SNM – Archeologické múzeum, Bratislava.
54. Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica, sanácia južnej časti hradobného múru hradu
Ľupča, č. ÚZPF 77/1, 18. Autor: Mgr. Jana Vereščáková, oprávnená osoba: AA Terra
Antiqua, s. r. o., Rimavská Sobota.
55. Starý Tekov, okr. Levice, chodník pozdĺž cesty III/05156, č. ÚZPF 1641/0. Autor: Mgr.
Martin Žúbor, oprávnená osoba: Achilles Archaeology, s. r. o., Pezinok.
56. Stropkov, okr. Stropkov, centrum – námestie, II. a III. etapa v roku 2010. Autor: PhDr.
Dárius Gašaj, oprávnená osoba: Východoslovenské múzeum, Košice.
57. Špania Dolina, okr. Banská Bystrica, výstavba rodinného domu, PRĽA Špania Dolina.
Autor: Mgr. Andrea Kušnierová, oprávnená osoba: Ithaka BB, s. r.o., Banská Bystrica.
58. Štúrovo, okr. Nové Zámky, ul. Sobieskeho, parc. č. 166/36. Autor: Mgr. Pažinová
Noémi, PhD., oprávnená osoba: Katedra archeológie Filozofickej fakulty UKF, Nitra.
59. Topoľčany, okr. Topoľčany, administratívno prevádzková budova s polyfunkčným
využitím. Autor: Mgr. Pažinová Noémi, PhD., oprávnená osoba: Katedra archeológie
Filozofickej fakulty UKF, Nitra.
60. Topoľčany, okr. Topoľčany, prestavba strechy, prístavba a stavebné úpravy domu s č.
4055. Autor: PhDr. Pažinová Noémi, PhD., oprávnená osoba: Katedra archeológie
Filozofickej fakulty UKF, Nitra.
61. Topoľčany, okr. Topoľčany, prístavba cestovinárne k priemyselnej pekárni s č. 1994.
Autor: PhDr. Pažinová Noémi, PhD., oprávnená osoba: Katedra archeológie Filozofickej
fakulty UKF, Nitra.

Tornaľa, okr. Revúca, fotovoltaická elektráreň Tornaľa I 3,99 MWp. Autor: Mgr. Michal
Mlynka, Mgr. Ján Haruštiak, oprávnená osoba: AA Terra Antiqua, s. r. o., Rimavská
Sobota.
63. Tornaľa, okr. Revúca, fotovoltaická elektráreň Tornaľa II 3,99 MWp. Autor: Mgr.
Michal Mlynka, Mgr. Ján Haruštiak, oprávnená osoba: AA Terra Antiqua, s. r. o.,
Rimavská Sobota.
64. Tornaľa, okr. Revúca, fotovoltaická elektráreň Tornaľa III 3,99 MWp. Autor: Mgr.
Michal Mlynka, Mgr. Ján Haruštiak, oprávnená osoba: AA Terra Antiqua, s. r. o.,
Rimavská Sobota.
65. Tornaľa, okr. Revúca, Tornaľa – Červené – výrobný závod LVD 3 S. Autor: Mgr.
Alexander Botoš, oprávnená osoba: Gemersko – malohontské múzeum, Rimavská
Sobota.
66. Trenč, okr. Lučenec, Obnova cestného spojenia cez rieku Ipeľ a medzi obcami Rároš –
Rárospuszta a nadväzujúcich objektov. Autor: PhDr. Ján Beljak, PhD., PhDr. Vladimír
MItáš, PhD., oprávnená osoba: Archeologický ústav SAV, Nitra.
67. Trenčín, č. Opatová, okr. Trenčín, ložisko nevyhradeného nerastu štrkopieskov Opatová
– Za kanálom. Autor: Mgr. Roman Kos, oprávnená osoba: Achilles Archaeology, s. r. o.,
Pezinok.
68. Trenčín, č. Zlatovce, okr. Trenčín, polyfunkčný objekt Cold, k. ú. Trenčín – Zlatovce.
Autori: Dr. Milan Horňák, Mgr. Ján Zachar, Mgr. Katarína Vlaszatá, oprávnená osoba:
Via Magna s. r. o., Vrútky.
69. Trenčín, okr. Trenčín, Trenčín, ul. I. Olbrachta – Komunikácia a inžinierske siete –
rezidenčná štvrť Záhrady; Rezidenčná štvrť Olbrachtova – radové rodinné domy;
Rezidenčný komplex Olbrachtova. Autori: Dr. Milan Horňák, Mgr. Katarína Vlaszatá,
Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o., Vrútky.
70. Uzovská Panica, okr. Rimavská Sobota, fotovoltaická elektráreň 0,66 MW Uzovská
Panica. Autori: Dr. Milan Horňák, Mgr. Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená
osoba: Via Magna s. r. o., Vrútky.
71. Včelince, okr. Rimavská Sobota, slnečná fotovoltaická elektráreň. Autor: Mgr. Michal
Mlynka, oprávnená osoba: AA Terra Antiqua, s. r. o., Rimavská Sobota.
72. Veľká Ida, okr. Košice – okolie, logistické centrum Veľká Ida – správa zo sondážneho
predstihového výskumu. Autor: Mgr. Marta Kučerová, oprávnená osoba: Ithaka BB, s.
r.o., Banská Bystrica.
73. Veľká Maňa, okr. Nové Zámky, spevnené plochy pod kovošrotom. Autor: PhDr.
Pažinová Noémi, PhD., oprávnená osoba: Katedra archeológie Filozofickej fakulty UKF,
Nitra.
74. Veľké Dvorany, okr. Topoľčany, VN prípojka Topoľčany – Fotovolatická elektráreň
Veľké Dvorany II a III. Autor: PhDr. Juraj Bartík, PhD., oprávnená osoba: SNM –
Archeologické múzeum, Bratislava
75. Vranov nad Topľou, okr. Vranov nad Topľou, obchodno – administratívna budova.
Autor: PhDr. Mária Kotorová, PhD., oprávnená osoba: Vlastivedné múzeum, Hanušovce
nad Topľou.
76. Vydrany, okr. Dunajská Streda, fotovoltaická elektráreň v k. ú. obce Vydrany . Autor:
PhDr. Juraj Bartík, PhD., oprávnená osoba: SNM – Archeologické múzeum, Bratislava.
77. Záborské, okr. Prešov, záverečná nálezová správa k archeologickému výskumu v
exteriéri kaštieľa v Záborskom. Autor: Mgr. Marta Kučerová, oprávnená osoba:
Múzeum v Kežmarku, Kežmarok.
78. Zemplínsky Branč, okr. Trebišov, solárny park do 800 kW. Autori: Dr. Milan Horňák,
Mgr. Katarína Vlaszatá, Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o., Vrútky.
79. Zvolen, okr. Zvolen, oprava kanalizácie na ul. J. D. Matejovie . Autor: PhDr. Pažinová
Noémi, PhD., oprávnená osoba: Katedra archeológie Filozofickej fakulty UKF, Nitra.

Žilina, č. Trnové, okr. Žilina, komplexná obnova NKP – drevený kostol sv. Juraja, č.
ÚZPF 1384. Autor: Mgr. Ján Zachar, oprávnená osoba: Via Magna s. r. o., Vrútky.

Zdroj: Pamiatkový úrad SR

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Múzeum Janka Kráľa – september 2003

13. septembra 2003 (sobota)
Múzeum Janka Kráľa – september 2003
* Mária Hrabinská
– autorská výstava Márie Hrabinskej, výstavná sieň múzea
– Námestie osloboditeľov 31
– otvorené: 10.00 – 17.00 hod.
– vstupné: 30,- Sk/dospelá osoba
15,- Sk/dieťa

Šarišské Múzeum Bardejov 11 | 2003

ÚČASŤ ŠARIŠSKÉHO MÚZEA NA INÝCH VÝSTAVÁCH
20.11.2003 -30.3.2004
Dejiny slovenského výtvarného umenia – GOTIKA
Slovenská národná galériaBratislava
Prezentácia diel gotického umenia, na ktorej budú vystavené zbierky ŠM
PhDr.F.Gutek
T: 472 2009