Prečo chránime kultúrne pamiatky – čo je predmetom ochrany ?

Seriál: VADEMECUM VLASTNÍKA – Príručka pre vlastníka kultúrnej pamiatky /výber/ (2 z 3)
Aj keď si to zväčša neuvedomujeme, kultúrne dedičstvo alebo kultúrna pamiatka sprevádza každého z nás a predstavuje pre väčšinu z nás veľmi mnoho. Toto zhmotnené dedičstvo po minulých generáciách nám dáva do rúk pomyselnú štafetu od našich predkov, ktorú budeme odovzdávať ďalej našim potomkom.To, čo nebude zničené a bude schopné sprostredkovať neskreslené informácie o živote a kultúrnej vyspelosti našej spoločnosti, závisí od každého z nás. Aj keď sme z právneho hľadiska často výhradnými vlastníkmi tejto časti kultúrneho dedičstva, z časového hľadiska ho spravujeme iba prechodnú dobu. Preto máme nielen právnu zodpovednosť, ale aj morálnu povinnosť starať sa o kultúrne pamiatky.

Kultúrne pamiatky sú výberovou skupinou hnuteľných a nehnuteľných vecí ako významných dokladov historického vývoja spoločnosti, jej spôsobu života a prostredia od najstarších dôb po súčasnosť. Sú prejavom tvorivej práce človeka v rôznych odboroch ľudskej činnosti a pre ich historické, umelecké‚ vedecké a iné hodnoty je potrebné chrániť ich ako kultúrne pamiatky. Táto výberová skupina je súčasťou kultúrneho dedičstva, ktoré je súborom všetkých historických a kultúrnych hodnôt vytvorených predchádzajúcimi generáciami bez ohľadu na dobu a miesto ich vzniku. Hnuteľné a nehnuteľné kultúrne pamiatky sú zapísané a evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky, pričom štyri lokality s mimoriadne významnými KP a ich súbormi sú zapísané aj v Zozname svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO (Banská Štiavnica, Bardejov, Spišský hrad a Vlkolínec).

V našom okolí je mnoho cenných stavieb – hradov, kaštieľov, kostolov, kaplniek, ale i meštianskych domov alebo ľudových chalúp, opustených mlynov, náhrobných kameňov a pomníkov, často zabudnutých a prerastených kríkmi. Medzi pamiatky patria aj priemyselné areály, sklady, mosty s cestou, vodné nádrže, ruiny a stavebné a iné artefakty zistené pri terénnych prácach a pri archeologických výskumoch, taktiež prícestné kaplnky či kríž so skupinou stromov, fontány, parky alebo zemný val. Informáciu o tom, ktoré z nich sú pamiatkami môžete získať na Pamiatkovom úrade SR, ktorý vedie ich zoznam.

Súbor základných znakov nehnuteľnej kultúrnej pamiatky tvorí jej hmotná podstata ako architektonického, stavebného, technického alebo výtvarného diela. Nehnuteľná KP je daná pôdorysom (alebo jeho časťami) a funkčným usporiadaním jednotlivých hmôt a priestorov Má konkrétne konštrukčné, technické a výtvarné riešenie, ktoré je súčasťou jej hodnôt. K hmotnej podstate pamiatky patria nielen murivá, klenby, krov, stropy, podlahy, schodiská, kamenné a iné výtvarné historické detaily, ale aj omietky, maľby a nátery, výplne okien a dverí, zábradlia a ostatné remeselné doplnky – zámky, kľučky, pánty a pod. Hodnotou môže byť aj technické vybavenie objektu – vykurovací systém, odvodnenie, výťahy a pod.

K pamiatkovým hodnotám patrí nielen bezprostredné historické prostredie pamiatok, ale aj širšie územie, ktorého ochrana je definovaná a zabezpečovaná formou vyhlásenia pamiatkovej rezervácie, pamiatkovej zóny, alebo ochranného pamiatkového pásma. Aj tieto pamiatkové územia sú súčasťou pamiatkového fondu, ich základným znakom je zachovanosť priestorového a pôdorysného usporiadania t.j. ich urbanisticko -architektonická štruktúra.

Základné znaky hnuteľnej kultúrnej pamiatky (HKP) tvorí jej hmotná podstata výtvarného alebo umelecko-remeselného diela. Estetické hodnoty HKP sú rovnako významné ako jej funkčné využitie. Pri výtvarných dielach dominuje ideová a estetická stránka diela, umelecko-remeselná produkcia zasa spĺňa väčšinou aj úžitkovú funkciu; obidve skupiny však vypovedajú o dobe a prostredí svojho vzniku. Pamiatkový fond HKP obsahuje v prevažnej väčšine cirkevné predmety ako obrazy, sochy a reliéfy, predstavujúce náboženské námety, vo forme samostatných predmetov alebo ako súčasť oltárov, kazateľníc, organov, lavíc, teda mobiliára objektu. Za osobitne hodnotné však možno označiť vzácne zachované súbory, ktoré tvoria slohovo a výrazovo jednotný mobiliár. Do tohto fondu patria aj drobné liturgické predmety, ktoré slúžia priamo pri náboženských obradoch – kalichy, cibóriá, monštrancie, svietniky a krížiky.

Seriál: VADEMECUM VLASTNÍKA – Príručka pre vlastníka kultúrnej pamiatky /výber/ (2 z 3)
Nabudúce: Ako chránime kultúrne pamiatky – ktoré zákony upravujú ochranu pamiatkového fondu ?

Zdroj: www.pamiatky.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Čo je pamiatkový fond Slovenskej republiky ?

Seriál: VADEMECUM VLASTNÍKA – Príručka pre vlastníka kultúrnej pamiatky /výber/ (1 z 3)
(1) Pamiatkový fond je súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa tohto zákona za národné kultúrne pamiatky (ďalej len “kultúrna pamiatka”), pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Za pamiatkový fond sa považujú aj veci, o ktorých sa začalo konanie o vyhlásenie za kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.

Najvzácnejšie miesta sveta

Človek je zvláštny tvor. Okrem toho, že vie vymyslieť stále ničivejšie zbrane, vie vymyslieť a postaviť aj fascinujúce veci. Tie potom tými zbraňami ničí. Ak nás pozoruje nejaký mimozemšťan, musí byť z toho riadne zdesený. A čudujem sa, že nás ešte nedali do nejakej klietky. Kniha Poklady sveta ukazuje tú lepšiu stránku civilizácie.