Zúženie pamiatkovej zóny CMO Bratislava

Minister kultúry SR František Tóth po podrobnej analýza dňa 25. októbra 2005 definitívne potvrdil právoplatnosť rozhodnutia o zúžení pamiatkovej zóny Centrálnej mestskej oblasti Bratislava tak, ako to navrhol Pamiatkový úrad SR a schválil generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR. Rozkladová komisia neodporučila schváliť zúženie pamiatkovej zóny. Nezistila žiadne vecné pochybenie v procese revízie pamiatkovej zóny, ale pri dôslednom skúmaní všetkých krokov poukázala na niektoré formálne nedostatky. Tie však podľa názoru ministra kultúry nemali vplyv na podstatu veci, a preto právoplatnosť zúženia pamiatkovej zóny CMO Bratislava potvrdil.

V právomoci ministra kultúry nebolo meniť, vyňať či zahrnúť nejakú časť do pamiatkovej zóny. Mal len právomoc rozhodnutie potvrdiť, alebo nie. Rozhodnutím ministra kultúry nebude dotknutá žiadna pamiatka a aj po zúžení pamiatkovej zóny nie je problém požiadať, aby akákoľvek budova, spĺňajúca zákonnom stanovené kritériá, bola pamiatkovo chránená.

Generálna revízia pamiatkového fondu, ktorú realizuje Pamiatkový úrad SR, prebieha už od roku 1999. V rámci nej sa od roku 2003 uskutočňuje revízia pamiatkových území. Začala teda oveľa skôr, než vznikol problém výstavby ,,mrakodrapu“ na Šancovej ulici v Bratislave. Táto revízia bola zaradená do Plánu hlavných úloh, pričom sa sledovali dve línie:

1. Preverenie právoplatnosti vyhlášok a kompletnosti dokumentácie
2. Od roku 2004 terénna previerka opodstatnenosti ochrany a rozsahu vymedzenia pamiatkových zón

Revíziu pamiatkových zón na Slovensku ukladá ministrovi kultúry aj Uznesenie vlády SR č. 366 z 10. mája 2005. Podľa tohto uznesenia je verejným záujmom chrániť ako pamiatkové územia len tie súčasti historických urbanistických štruktúr, ktoré sú skutočnými pamiatkovými hodnotami, ako to uvádza § 2 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
Pamiatková zóna Centrálna mestská oblasť Bratislava bola vyhlásenia 18. augusta 1992, účinnosť nadobudla 1. októbra 1992.

DỒVODY ZÚŽENIA PAMIATKOVEJ ZÓNY CMO
– zmenil sa zákon (č. 49/2002 z.z), ktorý presne zadefinoval, čo je to pamiatkovo chránené územie. Podľa tejto definície v pamiatkovej zóne musí byť istý počet chránených. pamiatok Po previerke v teréne sa zistilo, že doteraz platná vyhláška je v rozpore so zákonom, pretože v pamiatkovo chránenom území CMO Bratislava sa nachádzajú aj časti úplne bez pamiatok.
– veľa historických pamiatok, ktorých vzťah k histórii sme prehodnotili (rôzne pamiatky robotníckeho hnutia, KSČ, súvisiace s oslobodením sovietskou armádou sa preferovali, naopak, napr. židovské, alebo rôzne pamiatky viažuce sa k významným osobnostiam boli v minulosti zámerne obchádzané)

– charakter rozvoja Bratislavy sa zmenil po vyhlásení samostatnej Slovenskej republiky. Odvtedy Bratislava musí plniť všetky politické a kultúrno-spoločenské potreby, ktoré jej vyplývajú zo štatútu hlavného mesta samostatného štátu.

Zdroj: Ministerstvo Kultúry SR

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

“Dôvody” ministra kultúry

Minister kultúry František Tóth zamietol rozklad (odvolanie) proti predchádzajúcemu rozhodnutiu svojho ministerstva o redukcii pamiatkovej zóny Bratislava – Centrálna mestská oblasť (CMO) a potvrdil zúženie zóny. Padla tým významná prekážka stavbe mrakodrapu na Šancovej ulici v Bratislave.

VZNIK A VÝVOJ ÚSTAVU

1951 – Pamiatkový ústav bol založený k 1.1.1951 a premenovaný na Slovenský pamiatkový ústav v novembri toho istého roku.

riaditeľ: Dr.Ing.arch.Jozef ŠEBEK (z Prahy), od 1.12.1954 Július ŠVEDA