Zodpovední majitelia pamiatok môžu súťažiť

Obrázok k článku

Najlepšiu starostlivosť majiteľov kultúrnych pamiatok ocení po roku opäť Ministerstvo kultúry (MK) SR v súťaži Kultúrna pamiatka roka. Ministerstvo súťaž vyhlásilo začiatkom júla a prihlášky do nej prijíma do 24. augusta. V poradí siedmy celoštátnej ročník súťaže vyhlasujú MK SR, Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) a SPP, a.s. “Do súťaže možno prihlásiť zrealizovanú obnovu národnej kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia, ktorá bola ukončená do konca roku 2011. Prihlášku v listinnej podobe možno osobne priniesť do podateľne alebo zaslať poštou na adresu Ministerstva kultúry SR, nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava,” informuje ministerstvo kultúry na svojej webstránke – http://www.culture.gov.sk. Ďalšie informácie možno nájsť v časti webovej stránky “Súťaže a podujatia”.
Súťažou Pamiatka roka ministerstvo kultúry nielen motivuje majiteľov kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k zodpovednej údržbe a ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska. Zároveň ňou oceňuje komplexnú, profesionálnu a výnimočne kvalitnú prípravu a následnú realizáciu obnovy či reštaurovania kultúrnych pamiatok, ktorá bola prínosná z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkových hodnôt. Ceny sa odovzdávajú na jeseň, zvyčajne v októbri – pri príležitosti výročia založenia prvej špecializovanej štátnej inštitúcie na ochranu pamiatkového fondu na území Slovenska za prvej Československej republiky, predchodcu dnešného Pamiatkového fondu. Pripomína sa tak 20. október 1919, keď splnomocnený minister pre správu Slovenska Vavro Šrobár ustanovil Vládny komisariát na ochranu pamiatok pri ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska. Do súťaže možno prihlásiť hnuteľné alebo nehnuteľné kultúrne pamiatky, na ktorých sa práce skončili vlani. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže Kultúrna pamiatka roka je Ministerstvo kultúry SR. Ministerstvo pri organizovaní súťaže spolupracuje s vedeckými a odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu a s partnermi súťaže.
Ocenenia za zveľadenie kultúrneho dedičstva Slovenska si vlani 10. novembra z rúk vtedajšieho ministra kultúry Daniela Krajcera prevzali vlastníci štyroch pamiatok. Nositeľmi ceny súťaže Kultúrna pamiatka roka 2010 – Fénix sa stali štyri projekty: reštaurovanie monumentálneho stredovekého sochárskeho diela – súsošia Golgoty a komplexné reštaurovanie nástennej výmaľby a mobiliáru svätyne Baziliky sv. Egídia v Bardejove, prinavrátenie historickej Apponyiovskej knižnice do obnoveného kaštieľa a parku v Oponiciach. Cenu ďalej dostali i majitelia meštianskeho domu na Kammerhofskej ulici č. 16 v Banskej Štiavnici za jeho príkladnú obnovu a aj projekt reštaurovania hlavného oltára Nanebovzatia Panny Márie a bočného oltára Panny Márie Škapuliarskej v rímskokatolíckom Kostole sv. Mikuláša biskupa v Domaniži. Ich organizátori si odniesli sošku Fénixa symbolizujúceho znovuzrodenie kultúrnej pamiatky, diplom a symbolický šek na 8 300 eur.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články