ZKON NR SR . 13/1993 Z.z. o umeleckch fondoch

ZKON NR SR . 13/1993 Z.z. o umeleckch fondoch
Nrodn rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zkone :
PRV AS
Prvne postavenie a poslanie umeleckch fondov … 1
(1) Na podporu tvorivej literrnej, vedeckej a umeleckej innosti sa zriauj tieto umeleck fondy :

a/ Literrny fond pre odbor tvorivej innosti v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televzie a zbavnho umenia s osobitnm zreteom na :
1. pvodn krsnu literatru
2. vedeck a odborn literatru
3. novinrstvo a novinrsku fotografiu
4. prekladatestvo
5. divadlo, rozhlas, film, televziu a zbavn umenie … b/ Hudobn fond pre odbor tvorivej innosti v oblasti hudby s osobitnm zreteom na:
1. tvoriv innos vnej hudby
2. populrnu hudbu
3. reproduknch umelcov
4. hudobn vedu a kritiku

c/ Fond vtvarnch umen pre odbor tvori registra.
(4) Sdlom fondov je Bratislava.
2
(1) Fondy s nrodnokultrne verejnoprvne intitcie.
(2) Hlavnm poslanm fondov je v slade s nrodnokultrnymi zujmami Slovenska cieavedome a objektvne podporova tvoriv literrnu, vedeck a umeleck innos.
(3) Fondy plnia svoje poslanie najm :

a) utvranm materilnych podmienok na vznik novch diel a umeleckch vkonov
b) poskytovanm tipendi – osobitne dlhodobch, tvorivch odmien, prestnych cien, cestovnch prspevkov, piiek na podporu tvorivej innosti a inch foriem podpory
c) zriaovanm organizci kolektvnej sprvy prv poda osobitnho predpisu
d) zriaovanm a spravovanm nadci v slade s osobitnmi predpismi
e) zriaovanm a vyuvanm ziskov prvnickch osb a elovch zariaden (naprklad domovov)
(4) Podrobnosti o poslan a lohch jednotlivch fondov a spsoby ich uskutoovania uria ich tatty, ktor na nvrhy rd fondov schvauje minister kultry Slovenskej republiky (alej len “minister kultry”) .
3 Zdroje prjmov
(1) Finannm zkladom hospodrenia fondov s prspevky prjemcov autorskch odmien a odmien vkonnch (reproduknch) umelcov, prspevky za pouitie vonch diel, prspevky pouvateov diel a prspevky z odmien a nhrad vrobcov a dovozcov nenahratch nosiov zvukovho a zvukovoobrazovho zznamu a snmok a z odmien a nhrad poiiavateov snmok, zvukovch zznamov, snmok videogramov a snmok kinematografickch diel.
(2) Popri prspevkoch poda odseku 1 tvoria zdroje prjmov fondov vnosy z podnikania s vlastnm majetkom, dary, dotcie, prspevky zo ttneho fondu kultry PRO SLOVAKIA, sponzorsk prspevky, dedistvo ako aj prjmy z nadci. 4 Sprva fondov a ich sekci
(1) Fondy spravuj ich rady a vbory sekci. lenovia vborov s volen jednotlivmi zaregistrovanmi tvorivmi zdrueniami a profesiovmi organizciami psobiacimi v prslunej tvorivej oblasti na zklade zsad a pravidiel obsiahnutch v tattoch jednotlivch fondov. Plat zsada, e jeden len tvorivho zdruenia a profesiovej organizcie me by zastupovan vo fonde len prostrednctvom jednho zdruenia a jednej profesiovej organizcie.
(2) Najvym orgnom jednotlivch fondov s rady utvoren z predstaviteov vborov sekci.
(3) Rady fondov a vbory ich sekci si volia zo svojich lenov predsedov a podpredsedov
(4) Za vdavky, ktor vznikli na zklade vkonu funkcie v rade fondu a vo vbore sekcie, patr prslun nhrada poda platnch predpisov
(5) innos fondu riadi jeho riadite, ktorho vymenva a odvolva rada fondu.
(6) Zastupovanie fondov v prvnych vzahoch , spsoby podpisovania, hlasovania, zodpovednos, vntorn vzahy, kontrolu hospodrenia fondov a alie podrobnosti o innosti fondov upravia ich tatty.
DRUH AS
Prspevky prjemcov autorskch odmien a odmien vkonnch (reproduknch) umelcov fondom
5
(1) Prjemcovia autorskch odmien a odmien vkonnch (reproduknch) umelcov odvdzaj fondom s vnimkami uvedenmi v odsekoch 2 a 3 prspevok vo vke 2% z ich hrubch prjmov.
(2) Dediia autorskch prv, ak dosiahnu ron prjem z autorskch odmien viac ako 50 000 Sk, odvdzaj fondom prspevok vo vke 3%, ak dosiahne tento ich prjem viac ako 100 000 Sk rone, odvdzaj prspevok vo vke 5% z celkovch hrubch prjmov.
(3) Prspevok poda odseku 1 sa neodvdza z prjmov zo zvislej innosti.
6
(1) Prvnick osoba a fyzick osoba, ktor vyplca odmenu, zraz prspevok poda 5 odst. l a v prpadoch poda 5 odst. 2 zraz prspevok formou preddavku vo vke 2%. Zrazen sumy vytuje a odvedie za kalendrny mesiac vdy do 20. da nasledujceho mesiaca prslunmu fondu.
(2) Prjemcovia autorskch odmien, na ktorch odmeny sa vzahuje ustanovenie 5 o zven prspevku, s povinn poukza prslunmu fondu rozdiel medzi prspevkom zaplatenm formou preddavku zrkou a prspevkom, ktor s povinn uhradi najneskr do 31. janura nasledujceho roka.
(3) Prspevky z odmien prijatch od obanov uhrad prjemca odmeny priamo fondu do 31.janura nasledujceho roka.
7
(1) Literrnemu fondu plyn prspevky z odmien za vytvorenie a pouitie
a) slovesnch umeleckch diel s vnimkou s nimi spojench vtvarnch diel (odsek 3) a hudobnch diel bez textu (odsek 2 psm. a)
b) slovesnch odbornch diel, slovesnch vedeckch diel a potaovch programov
c) diel pouitch urnalisticky (prspevky do periodickej tlae, do rozhlasu a do televzie) vrtane novinrskej fotografie
d) umeleckch vkonov podanch pri uveden slovesnch umeleckch diel, umeleckch vkonov podan pri uveden hudobnch diel s textom, divadelnch diel a diel urench na vysielanie rozhlasom alebo televziou, s vnimkou vkonov, podanch pri uveden hudobnch diel bez textu, ktor s spojen s filmovm dielom alebo dielom urenm na vysielanie rozhlasom alebo televziou (odsek 2 psm. b). (2) Hudobnmu fondu plyn prspevky z odmien za vytvorenie a pouitie
a) hudobnch diel bez textu a hudobnej zloky divadelnch diel, filmovch diel a umeleckch diel pouitch v rozhlase a televzii
b) umeleckch vkonov podanch pri uveden hudobnch diel bez textu a hudobnej zloky divadelnch diel, filmovch diel a diel urench na vysielanie rozhlasom i televziou.
(3) Fondu vtvarnch umen patria prspevky z odmien za vytvorenie a pouitie diel vtvarnch umen, vrtane architektonickch a retaurtorskch diel, ako aj diel itkovho umania a fotografickch diel, s vnimkou uvedenou v odseku l psm. c).
8
Fondom uvedenm v 1 patria prspevky z odmien autorov a vkonnch a (reproduknch ) umelcov, ktor maj trval bydlisko v Slovenskej republike.
9
Skutonosti rozhodujce pre vymeranie prspevkov a pre ich oddelen vytovanie poda fondov, najm zklad pre vpoet prspevkov a daje, za ak dielo alebo umeleck vkon sa odmena vyplca, s fondy oprvnen kontrolova z tovnch zznamov a inch dokladov u subjektov vyplcajcich odmeny. Tieto subjekty s povinn predklada fondom len celkov vytovania prspevkov rozdelen poda jednotlivch fondov.
TRETIA AS
Prspevky za pouitie vonch literrnych, vedeckch a umeleckch diel a prspevky pouvateov diel
PRV DIEL
Prspevky za pouitie vonch diel
10
(1) Prvnick osoba a fyzick osoba oprvnen na podnikatesk innos poda osobitnch predpisov, ktor pouva literrne, vedeck alebo umeleck dielo, ktor je z hadiska autorskho prva v o n , je povinn za kad pouitie diela odvies prspevok.
(2) Prspevky za pouitie vonch diel vyberaj fondy. Tieto prspevky mu vybera aj prvnick osoby, oprvnen na zastupovanie autorov vo vkone ich prv poda zkona.
11
(1) Za vydanie vonho literrneho, vedeckho alebo umeleckho diela vo forme neperiodickej publikcie odvdza vydavate alebo nakladate prspevok vo vke 2% z prjmov za predaj diel.
(2) Vydavate alebo nakladate periodickej tlae odvdza za uverejnenie vonho diela uvedenho v odseku 1 prspevok vo vke 25% spravidla poskytovanej obvyklej autorskej odmeny za zhodn spsob pouitia podobnho diela, ktor nie je von.
12
(1) Za verejn pouitie vonho divadelnho diela vrtane jeho hudobnej a vtvarnej zloky, za vysielanie takchto diel rozhlasom alebo televziou, za uvdzanie vyrobench zvukovch snmok tchto diel do predaja, ako aj za pouitie vonho literrneho, vedeckho alebo umeleckho diela na vrobu filmu, odvdza pouvate diela prspevok vo vke 25 % sumy, ktor by bol povinn zaplati ako obvykl autorsk odmenu, keby dielo nebolo von.
(2) Za verejn prednesenie vonho literrneho diela odvdza pouvate diela prspevok vo vke 20% obvyklej autorskej odmeny za tak pouitie, ktor by bol povinn zaplati, keby dielo nebolo von.
(3) Prspevok za verejn uvedenie vonho diela poda ustanoven odsekov 1 a 2 sa neodvdza, ak sa na produkciu nevyber vstupn.
13
Za verejn vystavenie vonho diela vtvarnch umen, vrtane fotografickho diela, odvdza pouvate diela prspevok vo vke 5% obvyklej autorskej odmeny za takto pouitie, ktor by bol povinn zaplati, keby dielo nebolo von.
14
Za verejn nedivadeln uvdzanie vonch hudobnch diel odvdza prvnick osoba a fyzick osoba, ktor m priznan vhradn oprvnenie udeova na takto pouitie diel povolenia a vybera za to autorsk odmeny, prspevok vo vke 2% istho vnosu autorskch odmien za takho uvdzanie dosiahnut v kalendrnom roku za vetky verejn hudobn produkcie.
15
Za rozhlasov vysielanie vonch literrnych a hudobnch diel odvdza pouvate prspevok vo vke 0,14 % z koncesionrskych poplatkov rone tak, e Literrny fond dostane 40 % a Hudobn fond 60 % tejto sumy.
16
Za televzne vysielanie vonch literrnych diel, hudobnch diel a diel vtvarnch umen odvdza pouvate prspevok vo vke 0,1 % z koncesionrskych poplatkov tak, e Literrny fond dostane 50 %, Hudobn fond 35 % a Fond vtvarnch umen 15 % z tejto sumy.
17
Za predaj vyrobench vonch zvukovch a zvukovoobrazovch snmok nedivadel-nch diel odvdza ich vrobca z hrnu autorskch odmien za pouitie diel literrneho alebo hudobnho druhu prspevok, ktor in pre von diela
a) literrne (vrtane hudobnch diel s textom) 5%
b) hudobn diela bez textu 15 %
18
(1) Za pouitie vonch diel pri verejnom premietan filmov alebo pri inom komernom pouit filmov odvdza pouvate prspevok vo vke :

a) 15 % hrnu autorskch odmien za premietanie a in komern pouitie filmov pre autorov ich literrnej zloky,
b) 10 % hrnu autorskch odmien za premietanie a in komern pouitie filmov pre autorov ich hudobnej zloky,
c) 2 % hrnu autorskch odmien pre autorov diel vtvarnch umen vrtane fotografickch za pouitie ich diel pri vrobe filmu vytovanch v benom kalendrnom roku.
(2) Prspevok poda odseku 1 sa vypotava z hrnu autorskch odmien vyto-vanch v rmci zdaovacieho obdobia.
19
(1) Prspevky poda 11 a 13 s splatn najneskr do tyroch tdov od pouitia diela. Prspevky poda 14 a 18 s splatn najneskr do troch mesiacov od pouitia diela.
(2) Prspevky poda 11 a 12 patria Literrnemu fondu, poda 13 patria Fondu vtvarnch umen a poda 14 patria Hudobnmu fondu.
DRUH DIEL
Prspevky pouvateov diel
20
a) vydan, distribcii aj predaji diela vo forme neperiodickej publikcie z predajnej ceny celho nkladu
b) vytlaen diela v periodickej tlai z autorskej odmeny
c) verejnom uvdzan divadelnch hier z hrnnho prjmu zo vstupnho
d) uvdzan zvukovch a obrazovch snmok do predaja z hrnnch prjmov za predan snmky
e) rozhlasovom a televznom vysielan z celkovho vnosu rozhlasovch a televznych poplatkov tak, e Literrny fond dostane 50 %, Hudobn fond 35 % a Fond vtvarnch umen 15 % tejto sumy
f) verejnom premietan filmov z hrnnho prjmu zo vstupnho tak, e Literrny fond dostane 50 %, Hudobn fond 35 % a Fond vtvarnch umen 15 % tejto sumy
g) verejnom nedivadelnom uvdzan hudobnch diel z autorskej odmeny za kad produkciu
h) rozirovan rozmnoenn diel vtvarnch umen vrtane fotografickch diel z prjmov za predan rozmnoeniny alebo pri rozmnoeninch rozirovanch zdarma z autorskej odmeny ch) verejnom vystavovan diel vtvarnch umen z hrnnho prjmu zo vstupnho
i) pouit architektonickch diel na priestorov uvedenie alebo pri opakovanom pouit tchto diel z ceny architektonickho projektu
21
(1) Prspevky pouvateov diel poda 20 vyberaj prslun fondy tmto spsobom :

a) Literrnemu fondu patria prspevky uveden v 20 psm. a) a d) (hudobn diela s textom)
b) Hudobnmu fondu patria prspevky uveden v 20 psm. d) (hudobn diela bez textu) a psmena g)
c) Fondu vtvarnch umen patria prspevky uveden v 20 psm. h) a i)
(2) Obrazov a zvukov snmky, ktor s predmetom ustanoven tohoto dielu, patria pod sprvu Literrneho fondu.
22
Prspevky pouvateov umeleckch diel s splatn mesane do desiateho da nasledujceho mesiaca. Fondy vak mu pouvateom diel povoli platenie formou preddavku so tvrronm vyptovanm.
TRET DIEL
Hospodrenie s prspevkami
23
Prspevky za pouitie vonch literrnych, vedeckch a umeleckch diel spolu s prspevkami pouvateov diel s uren na podporu tvorivej innosti vo vetkch druhoch literatry, vedy, umenia, zabezpeovan prostrednctvom fondov.
24
(1) Skutonosti rozhodujce pre vymeranie prspevkov, najm zklad pre ich vpoet, musia by fondom oznmen pri vytovan.
(2) Ak nebude prspevok odveden fondom vas, fondy maj prvo poadova nhrady nkladov spojench s ich vymhanm.
TVRT AS
Zveren ustanovenia 25
Ustanovenia tohto zkona sa v primeranej miere vzahuj aj na odmeny a nhrady vrobcov a dovozcov nenahratch nosiov zvukovho a zvukovoobrazovho zznamu alebo snmok, ako aj na odmeny a nhrady poiiavateov snmok, zvukovch zznamov, snmok videogramov a snmok kinematografickch diel.
26
Zruuj sa :
1. Nariadenie vldy SSR .180/1969 Zb. o kultrnych fondoch,o prspevkoch prjemcov autorskch odmien a odmien vkonnch umelcov kultrnym fondom,o prspevkoch za uitie vonch diel literrnych,vedeckch a umeleckch a o prspevkoch pouvateov diel v znen nariadenia vldy SSR . 337/1990 Zb.
2. S platnosou pre SR III.as zkona .35/1965 Zb. o literrnych,vedeckch a umeleckch dielach (autorsk zkon).
27
Tento zkon nadobda innos 1. janura 1993.Zkon . 283/1997 nadobda innos 1.decembra 1997


Zdroj: www.fvu.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Hodnotenie innosti Slovenskho nrodnho mzea za rok 2000

Pln hlavnch loh SNM na rok 2000 vychdzal z Koncepcie innosti a rozvoja SNM v rokoch 1996 – 2000 , zo zsad, ktor stanovuje pre innos mze Zkon NR SR . 115/1998 o mzech a galrich a ochrane predmetov mzejnej a galerijnej hodnoty a aiskovch loh stanovench pre tento rok. Dleitm ukazovateom pri zostavovan PH na rok 2000 bola zloit hospodrska situcia ttu a rezortu kultry zvl, o bolo v poiatkoch zostavovania PH brzdiacim faktorom a pln skr predstavoval program na zabezpeenie najzkladnejch loh organizcie…

HISTORICKÉ PRAMENE AKO SAMOSTATNÝ REŠTAURÁTORSKÝ PROBLÉM 1z3

IVAN GALAMBO SLOVENSK NRODN ARCHV, BRATISLAVA

Psomn pamiatky predstavuj pre kad nrod nesmierne bohatstvo. Tm, e dokumentuj a preukazuj minulos, potvrdzuj i sasn prva nrodov i jednotlivcov. Vyjadri ich hodnotu je takmer nemon. asto sa vyjadruje monosami toho, kto nakupuje i predva. Prav hodnota je vak finanne nevysliten. Preto je potrebn s originlnymi dokumentmi zachdza vdy s maximlnou a pietnou pozornosou, aby sa nami, sasnkmi prevzat odkaz minulosti zachoval i pre alie genercie…

Informácie zo stretnutia ministra kultúry so zástupcami MVO – IV. 2003

Archívny článok na spestrenie. Prečítajte si čo sa dialo v minulosti z tlačových správ Ministerstva Kultúry Slovenskej Republiky.
Dňa 28. 3. 2003 usporiadalo ministerstvo kultúry s predstaviteľmi mimovládnych organizácií (MVO) diskusiu o možnostiach podieľania sa na systéme podpory štátnej i neštátnej kultúry. Podľa ministra Rudolfa Chmela skúsenosti tretieho sektora v získavaní grantov zo zahraničných fondov môžu byť pre ministerstvo veľmi prínosné, preto jeho zástupcov vyzval na podnety návrhov fungovania spolupráce štátu a neziskového sektoru.