Zo Štátnej je Stredoslovenská galéria v pôsobnosti župy

Riadite?ka sa obáva, že galéria príde o jednu zo svojich budov
(SITA) – Niekdajšia Štátna galéria Banská Bystrica zmenila po prechode spod zria?ovate?skej pôsobnosti ministerstva kultúry pod Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) od za?iatku tohto roka svoj názov na Stredoslovenskú galériu. Na?alej bude ako svoje hlavné poslanie a predmet ?innosti vykonáva? komplexnú galerijnú dokumentáciu diel všetkých disciplín výtvarného umenia jednotlivých historických období a sú?asnosti.

Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca BBSK Martin Krupa, na základe dohody o prevode zria?ovate?skej funkcie ku galérii nie sú pracovnoprávne vz?ahy zamestnancov dotknuté. O zotrvaní sú?asnej riadite?ky Aleny Vrbanovej vo funkcii má kompetenciu rozhodnú? Zastupite?stvo BBSK.

Banskobystrická galéria prešla spod štátu pod samosprávny kraj ako posledná z regionálnych galérií na Slovensku. V súvislosti so zmenou zria?ovate?a vyslovila riadite?ka Vrbanová obavy, že galéria v krátkom ?ase príde o jednu zo svojich historických budov, ?ím sa zúži jej výstavná ?innos?. Najmä v súvislosti s jej budovou na Moysesovom námestí sa niektorí poslanci BBSK vyjadrili o možnej zmene ú?elu, o budovu má záujem aj mesto Banská Bystrica. “Ke?že ešte neprebehol proces odovzdania majetku formou delimita?ného protokolu z Ministerstva kultúry SR na BBSK, o nehnute?nom majetku je pred?asné hovori?,” uviedol v tejto súvislosti hovorca BBSK Krupa.

Galéria vlani oslávila 50. výro?ie svojho vzniku. Je známa svojou výstavnou, výskumnou a zbierkotvornou ?innos?ou zameranou nielen na umenie stredoslovenského regiónu, ale aj svojou vyše tridsa?ro?nou špecializáciou na slovenskú a zahrani?nú umeleckú grafiku a na sú?asné umenie. Spravuje, umenovedne a prezenta?ne využíva takmer 14 000 zbierkových predmetov z oblasti výtvarného umenia prevažne 20. storo?ia. Zbierka umeleckej grafiky je v rámci zbierkových fondov galérie najvä?šia a aj najkomplexnejšia. Obsahuje takmer 9 000 grafických diel. Výber zo svojej rozsiahlej zbierky modernej slovenskej grafiky galéria od vla?ajška prezentuje v stálej expozícii Slovenská grafika 20. storo?ia. Tvorí ju 300 grafických listov od takmer 100 autorov a popri výbere z tvorby maliara Dominika Skuteckého ide o druhú stálu expozíciu Stredoslovenskej galérie.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články