Hodnotenie innosti Slovenskho nrodnho mzea za rok 2000

Pln hlavnch loh SNM na rok 2000 vychdzal z Koncepcie innosti a rozvoja SNM v rokoch 1996 – 2000 , zo zsad, ktor stanovuje pre innos mze Zkon NR SR . 115/1998 o mzech a galrich a ochrane predmetov mzejnej a galerijnej hodnoty a aiskovch loh stanovench pre tento rok. Dleitm ukazovateom pri zostavovan PH na rok 2000 bola zloit hospodrska situcia ttu a rezortu kultry zvl, o bolo v poiatkoch zostavovania PH brzdiacim faktorom a pln skr predstavoval program na zabezpeenie najzkladnejch loh organizcie……Mono kontatova, e situcia sa v priebehu roka postupne krytalizovala a finann situcia sa zlepila pridelenm mimorozpotovch zdrojov z VPS na realizciu vstavy Cesta dejinami vo vke 1.000.000,– Sk a rekontrukcie Klenotnice na BH vo vke 4.000.mil.,- Sk. SNM boli poskytnut aj prisben finann prostriedky vo v, maj serizny zujem aj nemeck odbornci. al projekt m nzov Pam sveta a prostrednctvom neho by sme mohli urobi prv kroky v digitalizcii naich fondov. Bez toho sa nememe pohn vpred pri ich sprehadovan a vyuvan. Aj tam s ete vek rezervy. Pritom nm ide len o tak formy a metdy prce, ktor s u v zahrani ben. Dokonca aj v zariadeniach, v ktorch nemaj ani zlomok nho bohatstva, zdraznila Ivona Kollrov.
ud aj techniky mlo

Kee navtvila mnoh kninice v zahrani, me porovnva. Vbec sa u ns nepracuje s rukopisnou zbierkou. Mme iba star katalg, v ktorom je spracovan len as cennost. Budujeme sce databzu, ale vzhadom na nedostaton techniku i ud to
ide vemi pomaly. Naprklad pripojenie na internet mm cez telefn. Nememe vyuva databzy inch kninc, aby sme identifikovali, porovnvali nae knihy s inmi. Okrem svojej odbornej innosti tu robm dozor, skladnka, upratovaku, ba u som chytila aj zlodeja. Poksil sa vynies knihy so vzcnymi medirytinami. S to u tri-tyri roky, ale sd zatia nebol, hoci boli signly, e navtevoval aj in kninice.
Pracovn vzok v rozsahu jeden a tvr pracovnka na takto zariadenie je skutone mlo. Ve nvtevnkov kninice neustle pribda a jej fondy s sasou eurpskeho kultrneho dedistva. Predstavy, e by Lycelna kninica mohla sli aj na akcie, ktor by jej sasn stav ete viac ohrozili, s tie proti idelom jej zakladateov a tvorcov.


Publikovan na: www.narodnaobroda.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Miliónové dedičstvo nahlodáva zub času

Vyše 60-tisíc zväzkov kníh, viac ako 1 200 rukopisov, z toho 45 inkunábulí z 15. storočia, a asi 2 000 tlačí zo 16. storočia, to je iba veľmi nedokonalý obraz bohatstva uloženého
v Lyceálnej knižnici v Bratislave. Nadšenie tých, ktorí dokážu oceniť historicky cenné hodnoty, schladzuje už roky trvajúci nepriaznivý stav predstavujúci nenapraviteľné
straty nielen pre tento svätostánok. Uložené exponáty sú totiž nielen národným,
ale aj európskym a svetovým kultúrnym dedičstvom…

HISTORICKÉ PRAMENE AKO SAMOSTATNÝ REŠTAURÁTORSKÝ PROBLÉM 1z3

IVAN GALAMBO SLOVENSK NRODN ARCHV, BRATISLAVA

Psomn pamiatky predstavuj pre kad nrod nesmierne bohatstvo. Tm, e dokumentuj a preukazuj minulos, potvrdzuj i sasn prva nrodov i jednotlivcov. Vyjadri ich hodnotu je takmer nemon. asto sa vyjadruje monosami toho, kto nakupuje i predva. Prav hodnota je vak finanne nevysliten. Preto je potrebn s originlnymi dokumentmi zachdza vdy s maximlnou a pietnou pozornosou, aby sa nami, sasnkmi prevzat odkaz minulosti zachoval i pre alie genercie…

Nvrat do ias koovnch umelcov

Nvtevnkov Povaskej galrie umenia v iline v poslednch doch prekvapuje nevedn dianie na jej ndvor. Na tri tdne si toti tento priestor zvolili za hlavn stan mlad divadelnci z Poska a zo Slovenska, tanenci zo panielska, ohniv performeri a hudobnci z Fnska a Vekej Britnie. Inpirovan rou potulnch umelcov a kaukliarov, koovnch divadiel a eskamotrov sa rozhodli zrealizova nieo podobn aj pre divka 21. storoia…

NRODN KNINICA QUEBEKU

Kanadu tvor administratvne 10 provinci, z ktorch najvia je frankofnna provincia Quebec. Rozloha Quebeku je obrovsk. V porovnan s Eurpou je tak ako rozloha panielska, Portugalska, Franczska, Belgicka, vajiarska a Nemecka dokopy. Hoci anglofnni Kanaania tvoria len ptinu obyvatestva Quebeku, ovldaj 80% jeho ekonomiky…