Dedistvo tradinej udovej architektry na Slovensku

Martin Mea Architektra veobecne je vtvorom udskej tvorivej innosti, vsledkom komplexnej interakcie loveka a sveta v ich konkrtnych ureniach. udov architektra je vtvorom vzahu loveka k svetu relatvne stabilnch spoloenskch noriem, a to tak loklnych, regionlnych, ako aj etnickch spoloenstiev, je vsledkom optimlneho prispsobenia stavitestva potrebm konkrtneho spoloenstva. Jej celkov podoba vznikala historickm navenm a dodriavanm stavebnch, technickch a technologickch sksenost v sinnosti s uspokojovanm zkladnch potrieb ivota loveka, aplikcie jeho hodnotovch noriem……udov architektra sasne vytvra podmienky na bvanie i hospodrsku innos v konkrtnom prrodnom prostred na konkrtnej technickej a technologickej rovni, m nadobda osobit dimenziu. Vetky prvky tohto “ivho” organizmu zskavaj svoju hodnotu a vznam. Vovanie/images/oknomodra.gif” width=”10″ height=”10″ border=”0″> Publikovan na: www.snm.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

udov piety na Slovensku

Magdalna Mrzov

V SNM-Historickom mzeu na Bratislavskom hrade sa nachdza okrem inch vzcnych umeleckohistorickch zbierkovch fondov aj mimoriadne cenn zbierka udovho sakrlneho umenia. Jej zklad tvoria predovetkm maby i podmaby na skle a dreven sochy a relify z celho Slovenska. Pochdzaj vinou z 18. a 19. storoia, z obdobia, ke udov umenie zaznamenalo na zem dnenho Slovenska svoj najv rozvoj.

Kultrne dedistvo a jeho prezentcia

Ven itatelia, dovote mi mal zamyslenie, na prahu novho ronka nho asopisu Pamiatky a mze, revue pre kultrne dedistvo, asopisu, ktor doma i v zahrani prezentuje najvyie kultrne hodnoty z oblasti pamiatok a mze. Na strnkach tejto farebnej revue sa sname objektvne a kvalitne informova o stave pamiatkovch objektov, predmetov a ich sborov, prispieva k ich poznvaniu, prezentovaniu, podnecova zujem irokej verejnosti o ich uchovvanie, ochraovanie. Taktie sprstupova nov poznatky o pamiatkovom a mzejnom fonde, vzcnych zbierkach mze a galri, novch vsledkov vskumov, ako aj o rznych formch vyuvania a prezentcie hnutenho a nehnutenho kultrneho dedistva…

Pokodenie a konzervovanie filmovho materilu

Pokodenie negatvov sa tka nielen nosica, ale aj striebornej obrazovej casti. Strata obrazu a ltnutie me byt niekedy zaprcinen nevhodnou vrobou – vyvolanm filmu, alebo ak s negatvy uskladnen v nie dobrch skladovch podmienkach, alebo pri nedbanlivom zachdzan. Nosice ako s sklo alebo plastick ltky obycajne neabsorbuj chemiklie z procesu vyvolvania filmov, preto sa tieto chemiklie lahko vymvaj a pokodenie zaprcinen vrobou je zriedkav. Na druhej strane pri vysokom obsahu striebra negatvy ovela lahie vytvraj strieborn zrkadl (silvering), ako napr. fotografie…

HISTORICKÉ PRAMENE AKO SAMOSTATNÝ REŠTAURÁTORSKÝ PROBLÉM 1z3

IVAN GALAMBO SLOVENSK NRODN ARCHV, BRATISLAVA

Psomn pamiatky predstavuj pre kad nrod nesmierne bohatstvo. Tm, e dokumentuj a preukazuj minulos, potvrdzuj i sasn prva nrodov i jednotlivcov. Vyjadri ich hodnotu je takmer nemon. asto sa vyjadruje monosami toho, kto nakupuje i predva. Prav hodnota je vak finanne nevysliten. Preto je potrebn s originlnymi dokumentmi zachdza vdy s maximlnou a pietnou pozornosou, aby sa nami, sasnkmi prevzat odkaz minulosti zachoval i pre alie genercie…