Škola a múzeá

Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici – Katedra Ekomuzeológie
Od roku 1998 v Banskej Štiavnici vyvíjajú svoju činnosť dve detašované katedry Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Katedra Ekomuzeológie má v rámci odboru environmentálnej ekológie má akreditáciu na špecializácie muzeológia so zameraním na ekologickú a kultúrnu problematiku. Cieľom tejto katedry je prispieť k výchove prvých pracovníkov pre múzeá a príbuzné zariadenia, v ktorých je potrebné riešiť úlohy vyplývajúce zo zmien, odohrávajúcich sa v súčasnej vede, kultúre, i celej spoločnosti. Študijný program poskytuje absolventom ucelené ekologické a muzeologické vzdelanie s možnosťou individuálneho prírodovedného či humanitného zamerania.
Katedra Ekomuzeológie v Banskej Štiavnici, ktorej lokalizáciu v tomto meste podmienili viaceré skutočnosti. V prvom rade sa pri jej lokalizovaní do Banskej Štiavnice bralo do úvahy to, že ide o mesto s mimoriadnymi prírodnými, historickými a estetickými hodnotami, zapísané na Listinu kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, ktoré potrebuje podporu a revitalizáciu. V meste sa nachádza celý rad vedeckých a odborných inštitúcií s možnosťami poskytovania databáz, priestorov, prístrojov, zaradení, ako aj konzultantov s možnosťou čiastočného i úplného poskytnutia kapacít pre novovznikajúce pracovisko v odbore prírodných vied a muzeológie. V meste pôsobí celý rad významných vedeckých a pedagogických osobností, nachádzajú sa tu bohaté archívne pramene k dejinám Banskej vedy a techniky na Slovensku v Štátnom ústrednom banskom archíve, Správa chránenej krajiny Štiavnické vrchy, pracovisko Výskumného ústavu lesníckeho, a čo je pre zameranie štúdia najdôležitejšie, aj rozvetvená sieť rôzne špecializovaných zbierkových fondov s expozícií Slovenského banského múzeá s bohatými v mnohých prípadoch aj jedinečnými zbierkami, ktoré majú prioritné postavenie nielen u nás, ale aj v zahraničí. Do úvahy sa brala tiež škutočnosť, že Banská Štiavnica predstavuje jedno z najväčších aglomerácií stredného školstva na Slovensku s diferencovanými odbormi a stupňami výučby v prírodovedných a ekologických smeroch, podporovanými príslušnými vládnymi orgánmi.

Katedra ekomuzeológie sa orientuje v nových trendoch činnosti múzeí, vrátane regionálnej ekológie a poskytuje jedinečnú príležitosť, ale súčasne i podmienky k tomu, aby absolventi tejto špeciálnej katedry našli všestranné uplatnenie v múzejnej, pamiatkárskej, ochranárskej a environmentálnej praxi. Jedným z prvých iniciátorov tejto myšlienky bol už Andrej Kmeť, ktoré pôsobnosť bola úzko spojená s múzejnou praxou a s regiónom Banskej Štiavnice. Katedra Ekomuzeológie vychováva a vzdeláva tak poslucháčov denného štúdia, ako aj súčasných pracovníkov múzeí, v dištančom štúdiu v ekologickom zmýšľaní s úlohou postupnej transformácie profilu múzejnej práce a pretvárania doterajšieho typu vlastivedných múzeí na ekomúzeá. Táto Katedra šíri výsledky vedecko – výskumnej a pedagogickej práce v domácom i medzinárodnom meradle rôznymi publikačnými formami, vydávaním vlastného zborníka Acta Muzeologica a organizovaním vedeckých konferencií a seminárov s využitím masovokomunikačných prostriedkov.
Odborná garancia pri zriaďovaní katedry spočívala v osobnosti uznávaného svetového muzeológia Doc. PhDr. Zbyňka Z. Stránskeho PhD., bývalého vedúceho katedry, ktorý dlhoročne pôsobil ako vedúci Katedry muzeológie na Masarykovej univerzite v Brne a bol tiež zodpovedným gestorom za rozvoj a štúdium muzeológie v Českej rebulike v rámci UNESCO. V trojročnom postgraduálnom štúdiu na brnianskej univezite vychoval stovky múzejných pracovníkov. Mnohí z nich zastávajú ešte i dnes vedúce funkcie v múzeách na Slovensku. Toto štúdium absolvovali aj 2 členovia Katedry Ekomuzeológie Doc. Ing. Ivan Herčko CSc.,Ing. Marcel Lalkovič CSc. Kolektív učiteľov dáva záruku požadovanej odbornosti štúdia a úspešnosti uplatnenia absolventov. Túto skutočnosť podporuje tiež silné odborné zázemie vedeckého a odborného potenciálu pracovníkov v Banskej Štiavnici. Geografická poloha mesta spolu s krajinno – ekologickými a urbanistickými fenoménmi, ale aj osobitosťami socioekonomického a historického vývoja územia poskytuje poslucháčom veľmi dobré podmienky jeho využívaním ako modelového územia.Výuková koncepcia je zameraná tak, aby absolvovanie štúdia umožnilo absolventom zastávať vedúce funkcie vo všetkých typoch múzeí a príslušných inštitúciách a organizáciách, zastávať funkcie odborno – technickcých pracovníkov v špecializovaných múzeách v niektorých z angažovaných príbuzných vedných disciplín, zastávať funkcie odborno – technických pracovníkov v oblasti špeciálych metodík a techník múzejnej práce.

Trojročné bakalárske štúdium konzervátorstva so zameraním na konzerváciu a preparáciu dáva absolventom plnú kvalifikáciu na praktickú preparáciu a konzerváciu. (Poznámka redakcie: štúdium konzervácie sa v súčasnosti realizuje už iba obmedzene, prakticky bolo zrušené a odbor Ekomuzeológia prebral niektoré prednášky.) Po úspešnom ukončení majú možnosť prihlásiť sa na magisterské štúdium, so zameraním na environmentálnu ekológiu. K štúdiu s a prijímajú absolventi stredných škôl s maturitou, ale aj pracovníci pôsobiaci v zariadeniach tohto zamerania, ktorí nemajú pre túto prácu zodpovedajúcu kvalifikáciu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kríza ľudstva: Úloha vedy a kultúry a poslanie EKOMUZEOLÓGIE

(Obnova.sk) Z. Z. Stránsky, V závere 20. a na začiatku 21. storočia sa dostalo ľudstvo vlastnou vinou do globálnej krízy. Mnohí boli presvedčení, že v priebehu uplynulého storočia vyriešime najzávažnejšie problémy. Mali sme k dispozícii rozvinutú vedu, chceli sme uskutočniť tie najhumanistickejšie premeny spoločnosti, operovali sme s rozprávkovou technikou a domnievali sme sa, že čo snáď nevieme dnes, budeme určite vedieť už zajtra, že sme schopní meniť a zmeniť skutočnosť podľa našich prianí a túžob. Ale zrazu vidíme, že vláda ROZUMU, TECHNIKY, MATERIALIZMU a TOTALITY nás priviedla do celkom krajnej situácie.