Škola a múzeá

Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici – Katedra Ekomuzeológie
Od roku 1998 v Banskej Štiavnici vyvíjajú svoju činnosť dve detašované katedry Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Katedra Ekomuzeológie má v rámci odboru environmentálnej ekológie má akreditáciu na špecializácie muzeológia so zameraním na ekologickú a kultúrnu problematiku. Cieľom tejto katedry je prispieť k výchove prvých pracovníkov pre múzeá a príbuzné zariadenia, v ktorých je potrebné riešiť úlohy vyplývajúce zo zmien, odohrávajúcich sa v súčasnej vede, kultúre, i celej spoločnosti. Študijný program poskytuje absolventom ucelené ekologické a muzeologické vzdelanie s možnosťou individuálneho prírodovedného či humanitného zamerania.
Katedra Ekomuzeológie v Banskej Štiavnici, ktorej lokalizáciu v tomto meste podmienili viaceré skutočnosti. V prvom rade sa pri jej lokalizovaní do Banskej Štiavnice bralo do úvahy to, že ide o mesto s mimoriadnymi prírodnými, historickými a estetickými hodnotami, zapísané na Listinu kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, ktoré potrebuje podporu a revitalizáciu. V meste sa nachádza celý rad vedeckých a odborných inštitúcií s možnosťami poskytovania databáz, priestorov, prístrojov, zaradení, ako aj konzultantov s možnosťou čiastočného i úplného poskytnutia kapacít pre novovznikajúce pracovisko v odbore prírodných vied a muzeológie. V meste pôsobí celý rad významných vedeckých a pedagogických osobností, nachádzajú sa tu bohaté archívne pramene k dejinám Banskej vedy a techniky na Slovensku v Štátnom ústrednom banskom archíve, Správa chránenej krajiny Štiavnické vrchy, pracovisko Výskumného ústavu lesníckeho, a čo je pre zameranie štúdia najdôležitejšie, aj rozvetvená sieť rôzne špecializovaných zbierkových fondov s expozícií Slovenského banského múzeá s bohatými v mnohých prípadoch aj jedinečnými zbierkami, ktoré majú prioritné postavenie nielen u nás, ale aj v zahraničí. Do úvahy sa brala tiež škutočnosť, že Banská Štiavnica predstavuje jedno z najväčších aglomerácií stredného školstva na Slovensku s diferencovanými odbormi a stupňami výučby v prírodovedných a ekologických smeroch, podporovanými príslušnými vládnymi orgánmi.

Katedra ekomuzeológie sa orientuje v nových trendoch činnosti múzeí, vrátane regionálnej ekológie a poskytuje jedinečnú príležitosť, ale súčasne i podmienky k tomu, aby absolventi tejto špeciálnej katedry našli všestranné uplatnenie v múzejnej, pamiatkárskej, ochranárskej a environmentálnej praxi. Jedným z prvých iniciátorov tejto myšlienky bol už Andrej Kmeť, ktoré pôsobnosť bola úzko spojená s múzejnou praxou a s regiónom Banskej Štiavnice. Katedra Ekomuzeológie vychováva a vzdeláva tak poslucháčov denného štúdia, ako aj súčasných pracovníkov múzeí, v dištančom štúdiu v ekologickom zmýšľaní s úlohou postupnej transformácie profilu múzejnej práce a pretvárania doterajšieho typu vlastivedných múzeí na ekomúzeá. Táto Katedra šíri výsledky vedecko – výskumnej a pedagogickej práce v domácom i medzinárodnom meradle rôznymi publikačnými formami, vydávaním vlastného zborníka Acta Muzeologica a organizovaním vedeckých konferencií a seminárov s využitím masovokomunikačných prostriedkov.
Odborná garancia pri zriaďovaní katedry spočívala v osobnosti uznávaného svetového muzeológia Doc. PhDr. Zbyňka Z. Stránskeho PhD., bývalého vedúceho katedry, ktorý dlhoročne pôsobil ako vedúci Katedry muzeológie na Masarykovej univerzite v Brne a bol tiež zodpovedným gestorom za rozvoj a štúdium muzeológie v Českej rebulike v rámci UNESCO. V trojročnom postgraduálnom štúdiu na brnianskej univezite vychoval stovky múzejných pracovníkov. Mnohí z nich zastávajú ešte i dnes vedúce funkcie v múzeách na Slovensku. Toto štúdium absolvovali aj 2 členovia Katedry Ekomuzeológie Doc. Ing. Ivan Herčko CSc.,Ing. Marcel Lalkovič CSc. Kolektív učiteľov dáva záruku požadovanej odbornosti štúdia a úspešnosti uplatnenia absolventov. Túto skutočnosť podporuje tiež silné odborné zázemie vedeckého a odborného potenciálu pracovníkov v Banskej Štiavnici. Geografická poloha mesta spolu s krajinno – ekologickými a urbanistickými fenoménmi, ale aj osobitosťami socioekonomického a historického vývoja územia poskytuje poslucháčom veľmi dobré podmienky jeho využívaním ako modelového územia.Výuková koncepcia je zameraná tak, aby absolvovanie štúdia umožnilo absolventom zastávať vedúce funkcie vo všetkých typoch múzeí a príslušných inštitúciách a organizáciách, zastávať funkcie odborno – technickcých pracovníkov v špecializovaných múzeách v niektorých z angažovaných príbuzných vedných disciplín, zastávať funkcie odborno – technických pracovníkov v oblasti špeciálych metodík a techník múzejnej práce.

Trojročné bakalárske štúdium konzervátorstva so zameraním na konzerváciu a preparáciu dáva absolventom plnú kvalifikáciu na praktickú preparáciu a konzerváciu. (Poznámka redakcie: štúdium konzervácie sa v súčasnosti realizuje už iba obmedzene, prakticky bolo zrušené a odbor Ekomuzeológia prebral niektoré prednášky.) Po úspešnom ukončení majú možnosť prihlásiť sa na magisterské štúdium, so zameraním na environmentálnu ekológiu. K štúdiu s a prijímajú absolventi stredných škôl s maturitou, ale aj pracovníci pôsobiaci v zariadeniach tohto zamerania, ktorí nemajú pre túto prácu zodpovedajúcu kvalifikáciu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MATICI SLOVENSKEJ

Knižnice v súčasnosti všeobecne prechádzajú zložitým obdobím zmien. Medzi tieto zmeny patrí najmä rýchly vývoj informačných technológií, informačná explózia prejavujúca sa stúpajúcim počtom publikovaných dokumentov, meniaca sa ekonomická situácia, keď knižnice dostávajú do rozpočtov stále menej finančných prostriedkov pri stále stúpajúcich cenách kníh a najmä časopisov ako aj iného knižničného materiálu a nakupovaných služieb a stále vyšších požiadavkách na kvalitu poskytovaných knižničných služieb…