Medzinárodná letná škola ekomuzeológie – leto 2002

(Obnova.sk) Prvý beh ISS/ECOM sa uskutoční v dňoch 23.-28.08.2002 v Banskej Štiavnici. Obsahová náplň je rozvrhnutá do troch tématických blokov:
Blok A/ Globálna ekologická a kultúrna kríza: jej príčiny a následky a úloha filozofie, vedy a kultúry pre existenciu a ďalší vývoj ľudstva.

Táto problematika bude posudzovaná z ekofilozofického, ekologického, environmentalistického a ekoantropologického hľadiska. Diskusia, otázky a riešenia problematiky globálnej krízy sa sústredia na kultúru v medzinárodnom meradle a jej úlohu a význam pre transformáciu ľudského vedomia.

Blok B/ Muzealizácia skutočnosti, jej význam pri osvojovaní si skutočnosti a diferenciácia prístupov ochrany prírody, pamiatkovej starostlivosti a múzejnej kultúry.

Pojem muzealizácie z hľadiska postmoderny, jej osobitá poznávacia a hodnotiaca kulturne-pamäťová úloha a význam pre integráciu i diferenciáciu poznávacích domén sozológie, monumentalistiky a muzeológie .

Blok C/ Miesto a poslanie muzeológie a význam jej ekologickej a environmentálnej orientácie pre obhajovanie a presadzovanie múzejnej kultúry v kontexte ekologickej a kultúrnej krízy ľudstva.

Charakteristika pojmu ekomuzeológie, jej historické korene a význam eko-paradigmy pre jej profilovanie a poslanie pre reprofiláciu múzejnej kultúry v intenciách prekonávania krízových faktorov a presadzovanie tejto orientácie v múzejnej kultúre, a to zvlášť v záujme funkčného programovania činnosti eko-múzeí a múzeí v prírode.

ISS/ECOM bude realizovaná diskusnou formou. Bude sa simultánne operovať so slovenským, českým, nemeckým a anglickým jazykom v súlade s jazykovou dispozíciou účastníkov. Účastníci dostanú vopred študijný program a tézy k jednotlivým tematickým okruhom s odkazom na doporučenú literatúru. Súčasťou výukového programu budú aj exkurzie dokumentujúce eko-problematiku múzeí, pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, ale aj recyklačné a rekultivačné snahy.

Organizácia

Záujemcov o účasť v tomto behu ISS/ECOM žiadame o zaslanie prihlášky na nižšie uvedenú adresu najneskôr do 31.5.2002. Prípadne môžete použiť e-mailové či faxové spojenie.

Na základe tejto prihlášky pošle katedra budúcim účastníkom podrobný študijný program spolu s údajmi o referujúcich a časovom rozvrhu. Zároveň dostanú výber doporučenej literatúry na prípravu a zadarmo zborník katedry MUSEOLOGICA.

Účastnícky poplatok je 1000 Sk.

Účastník si hradí cestovné náklady a ubytovanie rôzneho typu, čo zabezpečí katedra.

Po absolvovaní behu ISS/ECOMU dostanú účastníci osvedčenie o absolvovaní Letnej školy ekomuzeológie, ktoré vydá rektorát UMB.

Ďalšie informácie poskytne na adrese:

Katedra ekomuzeológie Fakulty prírodných vied UMB,
Kammerhofská 25, 969 00 Banská Štiavnica,
Slovenská republika

Tel.: +421/45/69 112 95

Tel./Fax: + 421/45/69 204 35

E-mail: ekomuz@nextra.sk

zzstransky@nextra.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kríza ľudstva: Úloha vedy a kultúry a poslanie EKOMUZEOLÓGIE

(Obnova.sk) Z. Z. Stránsky, V závere 20. a na začiatku 21. storočia sa dostalo ľudstvo vlastnou vinou do globálnej krízy. Mnohí boli presvedčení, že v priebehu uplynulého storočia vyriešime najzávažnejšie problémy. Mali sme k dispozícii rozvinutú vedu, chceli sme uskutočniť tie najhumanistickejšie premeny spoločnosti, operovali sme s rozprávkovou technikou a domnievali sme sa, že čo snáď nevieme dnes, budeme určite vedieť už zajtra, že sme schopní meniť a zmeniť skutočnosť podľa našich prianí a túžob. Ale zrazu vidíme, že vláda ROZUMU, TECHNIKY, MATERIALIZMU a TOTALITY nás priviedla do celkom krajnej situácie.

Škola a múzeá

Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici – Katedra Ekomuzeológie
Od roku 1998 v Banskej Štiavnici vyvíjajú svoju činnosť dve detašované katedry Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Katedra Ekomuzeológie má v rámci odboru environmentálnej ekológie má akreditáciu na špecializácie muzeológia so zameraním na ekologickú a kultúrnu problematiku. Cieľom tejto katedry je prispieť k výchove prvých pracovníkov pre múzeá a príbuzné zariadenia, v ktorých je potrebné riešiť úlohy vyplývajúce zo zmien, odohrávajúcich sa v súčasnej vede, kultúre, i celej spoločnosti. Študijný program poskytuje absolventom ucelené ekologické a muzeologické vzdelanie s možnosťou individuálneho prírodovedného či humanitného zamerania.