Pivo slúžilo aj na výrobu atramentu

Viete si predstavi? život bez písma? Bez písma by sme nemali žiadne dokumenty, žiadne príbehy, žiadne básne. Bez písma by sme možno nemali ani kultúru. Pascal povedal, ?Vedie? dobre písa? znamená správne myslie?.? Ale ak chceme nie?o napísa?, musíme použi? písacie potreby.

Písacími potrebami sú napríklad pero, ceruza, farbi?ky, skrátka nie?o, ?ím píšeme. Medzi najstaršie písacie potreby zara?ujeme kamene, kosti, rydlá, konáre stromov a iné. Neskôr vznikli písacie potreby, ktoré poznáme dodnes.


Perá
Najstaršie doklady o perách spadajú do staroveku. Aké perá sa používali? Medzi najjednoduchšie delenie môžeme považova? delenie pier na brkové a kovové.
Brkové perá boli najrozšírenejšie v stredoveku. Na našom území sa naj?astejšie používalo husie, ?i labutie. Ob?úbenými boli i perá havranie alebo vranie. Ak chcete vidie? ako brkové perá vyzerali, pozrite si nejakú rozprávku. Výroba brkového pera nebola zložitá. Najprv sa pero z vtáka varilo vo vode, potom sa rovno zrezalo. Ke? pero vysušili, hrot sa v polovici sa prerezal, aby sa mohol atrament postupne uvo??ova?.
Kovové pero vyrobili zo zlata, striebra, ?i bronzu. Používalo sa už v staroveku, no ve?mi zriedka. ?udia radšej písali s brkovým perom. Ke? sa pokazilo kovové pero, museli si kúpi? nové. Ak sa pokazilo brkové, odtrhli pero nejakej labuti, husi, vrane, ?i iným vtákom. Brkové pero bolo ur?ite lacnejšie.
Plniace pero sa za?alo využíva? až od roku 1883. Vynález plniaceho pera patrí ?loveku, ktorý sa volal L. E. Waterman.


Atrament
Atrament sa za?al používa? už v staroveku. V staroveku bol atrament ?iernou tekutinou získanou zo sépií, ale aj z gumy, ?i sadzí.
Egyptský atrament bol tuhý. Zvlh?oval sa vodou a preto pisári mali pri miske s atramentom aj nádobu s vodou. Egyp?ania používali ?ierny a ?ervený atrament. ?erveným atramentom písali iba mená bohov.
V starovekom Ríme sa atrament vyrábal z modrej skalice a odvaru z dubovej kôry.
Stredoveký atrament bol zložený zo zmesi, ktorá pozostávala z modrej skalice, dubovej kôry, gumy, daž?ovej vody, piva, vína a octu. Kto by si pomyslel, že pivo niekedy slúžilo aj na výrobu atramentu?
V stredoveku bolo populárne písa? farbou. Využívala sa najmä ?ervená, strieborná a zlatá, ale tiež modrá, zelená, aj žltá ?i fialová. ?ervenou farbou sa písali nadpisy a iniciály. Aj poniektorí cisári sa radi podpisovali ?ervenou farbou, najmä byzantskí. Chceli tak zdôrazni? svoju ve?kos?, pretože ?ervená farba slúžila na zvýraznenie textu. Zlatou alebo striebornou farbou sú napísané mnohé cenné rukopisy.


Slovní?ek:
Iniciála je zvä?šené za?iato?né písmeno v rukopisoch, inkunábulách, paleolitoch a tla?ených textoch.
Inkunábula je prvotla?, text vytla?ený tla?iar?ou do roku 1500.
Paleolity sú staré tla?e, ktoré sa datujú od roku 1501 do roku 1830, niekde aj do roku 1918.


Bibliografia:
1) Georges, Jean: Písmo, pamä? ?udstva. Bratislava: Slovart, 1987. str. 39, 41, 82, 91, 115. ISBN 80-7145-114-2
2) Katuš?ák, D.: Informa?ná výchova. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladate?stvo, 1998. str. 157, 158, 318. ISBN 80-08-02818-1


Pre Obnova.sk napísal Martin Šuraba

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Papyrus, pergamen, papier

Všetko na svete má svoju históriu, svoj pôvod. Písmo píše svoju históriu už 6000 rokov. Ak chceme skúma? paleografiu (vedu o písme), musíme vedie?, aké boli písacie potreby a písací materiál.

Fénické písmo (Vývoj fenického písma)

Fenické písmo má pre nás veľký historický význam, ktorý spočíva nielen v jeho typologickej vyspelosti, ale hlavne v tom, že sa stalo základom, z ktorého sa vyvinulo grécke hláskové písmo a sprostredkovane cez Etruskov latinské písmo, ktoré sa prispôsobilo európskym jazykom.