Investor zbúral aj poslednú halu Kabla navrhnutú na kultúrnu pamiatku

Po nepovolenom asanovaní vysokého komína už je zbúraná – tiež bez povolenia – aj výrobná hala ako posledný objekt v areáli bývalého podniku Kablo v Bratislave. Pritom komín, i cez uplynulý víkend zlikvidovaná hala, boli Pamiatkovým úradom SR navrhnuté ministerstvu kultúry na zápis do zoznamu pamiatok.
Investor HB Reavis, ktorý na tomto území plánuje stavať veľký polyfunkčný komplex Twin City, požiadal bratislavské Staré Mesto o búracie povolenie na posledné objekty. Odôvodňoval to ich havarijným stavom, čo doložil odbornými posudkami od autorizovaného statika a geodeta aj vyjadrením Inšpektorátu bezpečnosti práce.

Ako dnes pre TASR potvrdila hovorkyňa staromestského úradu Alena Kopřivová, povolenie na odstránenie objektov ich stavebný úrad nevydal. Naopak v odpovedi 3. januára 2008 priložil kópiu vyjadrenia Pamiatkového úradu SR a požiadal investora o počkanie na stanovisko ministerstva. Tiež zdôraznil, že vlastník nehnuteľnosti navrhnutej na kultúrnu pamiatku je povinný chrániť ju pred poškodením alebo zničením, je povinný rešpektovať stanovisko Pamiatkového úradu a zvoliť zabezpečenie objektu.

“Hala ohrozovala nielen našich pracovníkov v areáli, ale aj okoloidúcich, pretože sa nakláňala na chodník,” zdôvodnila pre TASR búranie hovorkyňa investora HB Reavis Želmíra Rácová. Podľa nej nie je pravda, že by firma časť haly využívala na administratívne účely, ale iba vedľajší malý objekt ako zariadenie staveniska.
Proti búraniu posledných industriálnych stavieb kedysi veľkého podniku Kablo veľmi aktívne vystupovali aj ochranári a staromestskí poslanci Soňa Párnická s Ivanom Bútorom. Podľa predsedníčky Mestského výboru Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Kataríny Šimončičovej je takéto správanie sa firmy HB Reavis arogantné a protiprávne. Možno za to dostane pokutu, avšak to v žiadnom prípade nenahradí nenávratne zničené historické stavby. Podľa Bútoru posledné zlikvidované industriálne stavby mohli mať uplatnenie v rámci pripravovaného Územného plánu zóny Chalupkova.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!