Pokuta za plastové okná

Pokuta do výšky dvoch miliónov korún hrozí nájomníkovi v budove YMCA, ktorá je kultúrnou pamiatkou, za to, že v zadnom trakte vymenil pôvodné okná za plastové, pri?om nebola dodržaná ani ve?kos? okenných otvorov.

O pokute pre spolo?nos? Y-Ex, ktorá si prenajíma priestory v budove YMCA na Šancovej ulici v Bratislave zatia? stavebný úrad bratislavskej mestskej ?asti Staré Mesto nerozhodol. Ako agentúru SITA ?alej informoval Marek Hitka zo staromestského miestneho úradu, stavebný úrad za?al vo?i Y-Ex priestupkové konanie, dokedy by sa malo rozhodnú? o pokute, odhadnú? nevedel. Stavebný úrad zárove? rozhoduje o dodato?nom zlegalizovaní stavby. “Stavebný úrad vykonal doh?ad a odoslal ohlasovate?ovi prác výzvu na doplnenie dokladov. Ak požadované dokumenty dodá a budú v poriadku, stavebný úrad stavbu v súlade so stavebným zákonom zlegalizuje, ?iže vydá stavebné povolenie,” dodal Hitka.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

Na Šancovej spravodlivosť nemá šancu ?!

Jaroslav Liptay: Stručne k rozsudku Krajského súdu v Bratislave

Prológ
Problematický objekt rozostavaný na Šancovej ul. v Bratislave – Starom Meste (investorom je ISTROREAL, s.r.o.) svojou hmotou už teraz sčasti prekrýva budovu YMCA, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Územie Šancovej ul. je zároveň súčasťou pamiatkovej zóny vyhlásenej v roku 1992 Vyhláškou Okresného úradu Bratislava I. č.1/92, v ktorej režim ochrany podlieha zákonu č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. V podmienkach ochrany vyhláška ustanovuje, že „novostavby možno povoliť iba v mierke, ktoré nenarúša pôvodnú zástavbu a parceláciu“.

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Neskorostredoveká architektúra v centre Zvolena

Radoslav Ragač
V stredoveku označovali notára, strážcu mestských privilégií, “okom mesta”. S troškou nadsádzky môžeme podobnú analógiu použiť aj pre radnicu, ktorú považujeme za akési srdce stredovekého mesta. Zvolen patrí do nepočetnej skupiny slovenských miest (Trnava, Krupina, Zvolen, Starý Tekov, Banská Štiavnica), ktoré sa stali plnoprávnym a plnohodnotným mestským organizmom už pred tatárskym vpádom a postupne si začali budovať sídla svojich samosprávnych orgánov – radnice a iné dôležité budovy.