Štátne lesné pozemky sa budú môcť využívať na obnovu hradov

Lesné pozemky vo vlastníctve štátu a pozemky tvoriace ostatný majetok vo vlastníctve štátu sa budú môcť využívať na verejnoprospešné účely, ktorým bude obnova hradu alebo torzálnej architektúry. Prezidentka Zuzana Čaputová totiž podpísala novelu zákona o ochrane pamiatkového fondu, ktorou sa tiež mení zákon o lesoch. Novelu schválili začiatkom októbra poslanci Národnej rady SR.

Nové znenie zákona umožní zmluvný vzťah k pozemku, na ktorom sa robí verejnoprospešná činnosť. Výsledkom tiež bude, že osoby, ktoré vykonávajú takúto činnosť, môžu získať podporu z verejných alebo európskych zdrojov.

Do novely sa doplnila aj kompetencia krajského pamiatkového úradu na vydanie záväzného stanoviska, v ktorom sa vymedzí územie národnej kultúrnej pamiatky určenej na obnovu. Určia sa tiež podmienky realizácie obnovy, požiadavky na prieskum územia a okolia národnej kultúrnej pamiatky, prípadne spôsob a rozsah výkonu kontroly. V záujme minimalizácie prevodu národných kultúrnych pamiatok z majetku obce alebo vyššieho územného celku na tretiu osobu, sa do zákona doplnila gescia krajského pamiatkového úradu nad takýmto prevodom. Bude sa k tomu po novom vyžadovať jeho súhlas.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Informácia pre vlastníkov národných kultúrnych pamiatok

Podľa § 23 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu je vlastník národnej kultúrnej pamiatky povinný pred zamýšľaným predajom národnej kultúrnej pamiatky písomne ju ponúknuť na kúpu štátu zastúpenému Ministerstvom kultúry SR. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok (napr.: ceny, spôsobu vyplatenia ceny, poskytnutia náhradného ubytovania, povinnosti prebrať nájomné zmluvy s nájomníkmi a pod.)

Odpovede