GMB získala ocenenie Galéria roka 2007

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci so Zväzom múzeí na Slovensku a Radou galérií Slovenska, pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí (18.máj) udelili Galérii mesta Bratislavy titul Galéria roka 2007 v kategórii B – regionálne, mestské a miestne múzeá a galérie. Hodnoteným obdobím bol rok 2007.

GMB sa do súťaže prihlásila s nasledovnými projektmi:
I. kat:
1. akvizícia – Alex Mlynárčik: Vila Mystérií (umiestnená v stálej expozícii Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia, Pálffyho palác, Panská 19)
5. vedeckovýskumná činnosť – Sochár Robert Kühmayer a Bratislava (Želmíra Grajciarová)

II. kat.:
1. výstavy – Z mesta von – Umenie v prírode (Daniela Čarná)
2. publikačné aktivity: Z mesta von (Daniela Čarná),
Slovenská grafika 20. storočia (Zuzana Böhmerová – Ivan Jančár),
Sny na priesečníku s realitou. Slovenskí výtvarníci vlastnými slovami (Lee Karpiscak) Nová krv. Mladá slovenská maľba (Ivan Jančár),
Endre Nemes (Ivan Jančár),
Korunovačné slávnosti v Bratislave – grafický album (Jana Luková)
Anton Jasusch. Maliar a vizionár (Zsófia Kiss – Szemán)
3. práca s verejnosťou – detskí sprievodcovia (Z mesta von, Slovenská grafika 20. storočia, Daniela Čarná)

Ocenenie prevzal riaditeľ GMB, PhDr. Ivan Jančár, 19.mája na Trenčianskom hrade, kde zároveň PhDr. Pavol Šimunič, riaditeľ odboru múzeí, galérií a knižníc Ministerstva kultúry SR vyhlásil šiesty ročník národnej súťaže Múzeum roka 2008.

www.gmb.bratislava.sk
Zuzana Böhmerová
Manažér GMB
bohmerova@gmb.sk, 5443 2807

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.