Múzeum roka 2011 – vyhlásený 9. ročník súťaže

Ilustračné foto, Štefánikov kufor - interaktívny program v SNM - Múzeu MRŠ

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súlade so Štatútom súťaže Múzeum roka, ktorý nadobudol účinnosť dňa 15. mája 2010,  vyhlasuje  9. ročník súťaže Múzeum roka 2011. Súťaž sa uskutoční v súlade s Pravidlami súťaže Múzeum roka, zverejnenými  na internetovej stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Hodnoteným  obdobím je 1. január 2011 až 31. december 2011. Prihlášky do súťaže musia múzeá a galérie zapísané v registri zaslať do 28.  februára 2012 na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje, že víťaz súťaže v prvej kategórii  – špecializované múzeá a galérie s celoštátnou pôsobnosťou a víťaz súťaže v druhej kategórii  – regionálne, mestské a miestne múzeá, regionálne, mestské a miestne galérie získa:

a) osvedčenie o udelení a užívaní titulu Múzeum roka 2011 alebo Galéria roka 2011,

b) finančnú odmenu vo výške 2000,- €,

c) artefakt symbolizujúci udelenie titulu Múzeum roka 2011 alebo Galéria roka 2011.

Zdroj: webstránka MK SR

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.