Vendelín Jankovič – historik

Vendelín Jankovič (1915-1997)
Rozsiahle celoživotné dielo z oblasti slovenskej histórie a kultúry, radí V.Jankoviča k najvýznamnejším osobnostiam zakladateľskej generácie pracovníkov pamiatkovej starostlivosti na Slovensku.Po absolvovaní štúdia histórie a slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v rokoch 1939-1947 pôsobil ako pracovník v rôznych archívoch na Slovensku. Svoju publikačnú a bádateľskú činnosť sústredil na obdobie 16.-18.storočia na Slovensku. V rokoch 1954-1959 pôsobí ako archivár v Matici Slovenskej, odkiaľ v roku 1959 prichádza na Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a jeho bádateľské úsilie i vedecká činnosť sa upriamuje na teóriu a metodológiu pamiatkovej starostlivosti. Od 60-tych rokov spracováva osudy mestskej society za feudalizmu. Báda aj o stavebnom vývoji konkrétnych objektov a architektonických súborov na Slovensku. Publikuje topografiu historického jadra Bratislavy v 14.-16.storočí (1972) a podieľa sa historickými časťami na Súpise pamiatok na Slovensku I.-III. Spracováva tiež výberové bibliografie pamiatkovej literatúry na Slovensku. Ako vedúci vedecký pracovník a vedúci odboru histórie a národno-historických pamiatok pracoval na ústave až do roku 1983. Odborné výstupy, štúdie, články a vedecky objektívna práca V.Jankoviča zaraďujú ho medzi najvýznamnejšie osobnosti pamiatkovej starostlivosti 2.polovice 20.storočia.

Seriál: Osobnosti pamiatkovej starostlivosti (3 zo 4)
Nabudúce: Blanka Kovačovičová-Puškárová (1926-1999)

Zdroj: www.pamiatky.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Dejiny Pamiatkového ústavu 1853 – 1950

Krajinou, z ktorej vyšiel priamy podnet k prvým pamiatkárskym akciám u nás, bolo Bavorsko, a to cez pamiatkovú starostlivosť Rakúskej ríši, kde bola pamiatkovým orgánom C.k. centrálna komisia (Kaiserliche und konigliche Central – Commision zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale). Táto komisia bola zriadená cisárskym nariadením z 31.decembra 1850. V roku 1853 začala komisia svoju činnosť aj na Slovenskom území. Mala sedem členov konzervátorov a 5 členov korešpondentov, medzi nich patrili gróf Ján Keglevich, Arnold Stummer, Ipolyi Arnold, Ignác Fabry, Maximilian Siemanowsky a korešpondenti gróf Anton Balassa, A.Zipser. Napriek tomu, že C.k. centrálna komisia sa hlásila svojim názvom k architektonickým pamiatkam, jej zorné pole od začiatku obsahovalo temer celý dnešný register pamiatok.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…