Vendelín Jankovič – historik

Vendelín Jankovič (1915-1997)
Rozsiahle celoživotné dielo z oblasti slovenskej histórie a kultúry, radí V.Jankoviča k najvýznamnejším osobnostiam zakladateľskej generácie pracovníkov pamiatkovej starostlivosti na Slovensku.Po absolvovaní štúdia histórie a slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v rokoch 1939-1947 pôsobil ako pracovník v rôznych archívoch na Slovensku. Svoju publikačnú a bádateľskú činnosť sústredil na obdobie 16.-18.storočia na Slovensku. V rokoch 1954-1959 pôsobí ako archivár v Matici Slovenskej, odkiaľ v roku 1959 prichádza na Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a jeho bádateľské úsilie i vedecká činnosť sa upriamuje na teóriu a metodológiu pamiatkovej starostlivosti. Od 60-tych rokov spracováva osudy mestskej society za feudalizmu. Báda aj o stavebnom vývoji konkrétnych objektov a architektonických súborov na Slovensku. Publikuje topografiu historického jadra Bratislavy v 14.-16.storočí (1972) a podieľa sa historickými časťami na Súpise pamiatok na Slovensku I.-III. Spracováva tiež výberové bibliografie pamiatkovej literatúry na Slovensku. Ako vedúci vedecký pracovník a vedúci odboru histórie a národno-historických pamiatok pracoval na ústave až do roku 1983. Odborné výstupy, štúdie, články a vedecky objektívna práca V.Jankoviča zaraďujú ho medzi najvýznamnejšie osobnosti pamiatkovej starostlivosti 2.polovice 20.storočia.

Seriál: Osobnosti pamiatkovej starostlivosti (3 zo 4)
Nabudúce: Blanka Kovačovičová-Puškárová (1926-1999)

Zdroj: www.pamiatky.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Blanka Kovačovičová-Puškárová

Blanka Kovačovičová-Puškárová (1926-1999)
K zakladateľskej generácii odborných pracovníkov pamiatkovej starostlivosti na Slovensku patrí aj Blanka Puškárová, ktorá po absolvovaní štúdia dejín umenia a národopisu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, začala v r.1950 pracovať v referáte Povereníctva školstva, vied a umení v trojčlennej skupine odborníkov na záchrane pamiatkového fondu.

Václav Mencl a Dobroslava Menclová

Václav Mencl (1905-1978) a Dobroslava Menclová (1904-1978)
Pre oblasť pamiatkovej starostlivosti na Slovensku je dodnes najzávažnejším prínosom priekopnícke dielo manželov Menclovcov. Václav Mencl pôsobí v rokoch 1930-1939 v Štátnom referáte na ochranu pamiatok v Bratislave.

Alžbeta Guntherová-Mayerová

(1905-1973)
Do kultúrneho života Slovenska vstúpila začiatkom 30-tych rokov. V roku 1931 začína pracovať ako kustód v Mestskom múzeu Bratislava, kde sa zaslúžila o prvé umenovedné spracovanie zbierok. V rokoch 1936-1942 spolupracuje na vytvorení stálej inštalácie umelecko-historických zbierok v SNM Martin.

Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1981 – 1989

Dochádza k zmene názvu ústavu na Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti, vydáva sa nový štatút, ktorý ho kvalifikuje na odbornú organizáciu pre teóriu, metodiku a informácie o pamiatkovej starostlivosti a inžinierske pracovisko. Uznesením vlády SSR č.326/1980 boli v r. 1981 založené Štátne reštaurátorské ateliéry, delimitáciou reštaurátorskej činnosti z Ústredia umeleckých remesiel a Chemicko-fyzikálneho laboratória odčleneného z ústavu.

Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 1971 – 1981

Nedostatky zistené previerkou Výboru ľudovej kontroly /1971 / sa dotýkali oblasti kompetencie a organizačnej štruktúry ústavu, vedenia štátnych zoznamov . Intenzívne sa začalo pracovať na slovenskom pamiatkovom zákone. Ústav vypracováva program obnovy kultúrnych pamiatok podľa jednotlivých druhov s harmonogramom prác a finančnými nákladmi.