Zlepšiť stav pamiatok má nová koncepcia

Ilustračné foto, Zámok Hlohovec

Zlepšiť stav pamiatok na Slovensku ale aj ich vnímanie verejnosťou je cieľom návrhu Koncepcie ochrany pamiatkového fondu. Návrh predložilo do pripomienkového konania Ministerstvo kultúry SR a pripomienkovať sa dá do 19. septembra. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Ministerstva kultúry (MK) SR Eva Chudinová, návrh Koncepcie ochrany pamiatkového fondu je “prvým komplexným strategickým materiálom pre oblasť ochrany pamiatok po roku 1989. Predkladaný návrh analyzuje súčasnú situáciu ochrany pamiatok a obsahuje návrh opatrení a úloh pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako predkladateľa materiálu, ako aj pre vybrané ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy”.

Novinkou, ktorú materiál prináša, je Zoznam najvýznamnejších pamiatok. Zoznam “predstavuje výber najvýznamnejších pamiatok podľa jednotlivých typologických druhov, t.j. najreprezentatívnejších zástupcov každej stavebnej epochy a typu, napríklad sakrálne objekty, historické parky a záhrady, hrady a zámky a podobne”. Zmyslom zoznamu je najmä určenie slovenských top pamiatok – zlatého fondu kultúrneho dedičstva. V zozname uvedené pamiatky by mali mať prednosť v prideľovaní peňazí na ich obnovu a údržbu. Ministerstvo kultúry “predpokladá využívanie tohto zoznamu aj pre iné odborné účely a pre využitie v súvislosti s cestovným ruchom”.

Ako ďalej informovala SITA hovorkyňa Ministerstva kultúry SR, “návrh súvisí aj s ambíciou ministerstva o zlepšenie stavu hradných ruín”. Navrhované možnosti sa v tejto oblasti pohybujú vo viacerých rovinách – v legislatívnej (prevod ruín z vlastníctva štátu do vlastníctva obce alebo občianskeho združenia, či na základe záujmu týchto subjektov), finančnej (snaha o budúce využitie štrukturálnych fondov na obnovu hradných ruín a iných významných pamiatok) a projektovej (súčasné pilotné projekty obnovy a konzervácie ruín pomocou nezamestnaných).

Súčasťou návrhu Koncepcie ochrany pamiatkového fondu je aj zámer zaviesť systému preventívnej ochrany. Systém by mal zabezpečiť priebežné sledovanie stavu pamiatok a tiež prípadný preventívny zásah, ktorý by zabránil ich poškodeniu. MK SR pritom vychádza z dlhodobých skúseností s podobnými systémami ochrany pamiatok v Holandsku, Belgicku či v Nemecku. “Model systému monitoringu stavebno-technickej údržby pamiatok plánuje ministerstvo predkladať ako materiál do vlády v roku 2012,” informovala SITA hovorkyňa MK SR.

Pamiatkový fond Slovenska v súčasnosti podľa Ústredného zoznamu pamiatkového fondu predstavuje: 9 702 nehnuteľných kultúrnych pamiatok (takmer 15 tisíc pamiatkových objektov), 14 676 hnuteľných kultúrnych pamiatok (takmer 33 tisíc pamiatkových predmetov), 28 pamiatkových rezervácií (z toho 18 mestských pamiatkových rezervácií a 10 pamiatkových rezervácií ľudovej architektúry) a 83 pamiatkových zón. “Pamiatkový fond je nielen cenným kultúrnym majetkom, ale aj významným prvkom ekonomického rozvoja. Obnova pamiatok a ich primerané využívanie prispieva k zvyšovaniu kvality života, zvyšuje zamestnanosť a viaže na seba ďalšie pracovné miesta. Ako podstatná zložka cestovného ruchu, najmä tzv. kultúrneho turizmu, sú a môžu byť zdrojom podnikateľských aktivít a dôležitým rozvojovým faktorom regiónov a obcí Slovenska. Ochrana pamiatok predstavuje verejný záujem, na druhej strane musí rešpektovať vlastnícke práva garantované Ústavou SR,” dodala Eva Chudinová.

Celá koncepcia je dostupná na: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=4295&langEID=1.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články