Zomrel František Benčať, významný slovenský dendrológ

Vo veku 80 rokov zomrel v nedeľu 17. januára 2010 jeden z najvýznamnejších dendrológov, dlhoročný riaditeľ Arboréta Mlyňany SAV doc. Ing. František Benčať, DrSc., Dr. h. c., známy aj ako predseda Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV a podpredseda Československej botanickej spoločnosti pri Československej akadémii vied (ČSAV). Posledná rozlúčka s ním bude v stredu 20. januára o 14:00 na miestnom cintoríne v Topoľčiankach.

Doc. Ing. František Benčať, DrSc., Dr. h.c. sa narodil v Kozárovciach 18. septembra 1929. Základné vzdelanie získal v rokoch 1935–1940 v Ľudovej škole v Kozárovciach a v Liskovej pri Ružomberku. Gymnaziálne štúdiá absolvoval na Štátnom gymnáziu v Zlatých Moravciach v rokoch 1940–1948 a v období 1948–1952 študoval na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva (VŠPLI) v Košiciach, odbor lesné inžinierstvo. Už v rokoch 1951–1952, počas štúdia na VŠPLI, začal pôsobiť ako asistent na Ústave dendrológie a fytocenológie VŠPLI v Košiciach a neskôr po presťahovaní fakulty do Zvolena v rokoch 1952–1954 na Ústave dendrológie a fytocenológie Vysokej školy lesníckej a drevárskej (VŠLD) vo Zvolene. V období od 16. apríla 1954 do 15. augusta 1954 bol externým riaditeľom Arboréta Mlyňany SAV, od 16. augusta 1954 až do 31. decembra 1989 pracoval vo funkcii riaditeľa Arboréta Mlyňany SAV.


Na Vysokej škole zemědelské (VŠZ) v Brne obhájil v roku 1960 úspešne svoju kandidátsku dizertačnú prácu „Rozšírenie gaštana jedlého a jeho stanovištné podmienky na Slovensku“ a neskôr, v roku 1969 habilitoval na docenta v odbore dendrológia na Vysokej škole lesníckej a drevárskej s prácou Introdukcia drevín a jej výsledky v hlavných dendrologických objektoch Západoslovenského kraja. V roku 1983 na VŠLD predložil doktorskú dizertačnú prácu Introdukcia drevín v prírodných podmienkach Slovenska a po obhajobe v roku 1984 získal titul DrSc. Jeho vedecké a medzinárodné aktivity ocenili dňa 27. júna 1990 čestným doktorátom (Dr.h.c.) v Budapešti na Kertészeti és Elelmiszeripari Egyetem (Universitas Horticulturae et Industriae Alimentariae).


V priebehu aktívneho vedeckého pôsobenia napísal 70 odborných príspevkov, 111 pôvodných vedeckých príspevkov a monografií v našich a zahraničných vydavateľstvách, za ktoré získal viaceré ocenenia. Z nich významné sú ocenenia za dielo Atlas rozšírenia cudzokrajných drevín na Slovensku a rajonizácia ich pestovania (Medaila a prémia Slovenského literárneho fondu, Pamätná Holubyho medaila a Národná cena SSR). Celkove získal 53 ocenení.


Informovala vedúca Tlačového odboru SAV Soňa Koželová.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Rudolf Fila

Narodil sa 19. júla 1932 v Příbrami na Morave. V roku 1952 maturoval na škole umeleckého priemyslu v Brne (prof. Bohdan Lacina), roku 1958 absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (prof. Ján Mudroch).

Štefan Šlachta

BRATISLAVA 1. januára 2004 (SITA) – Fakultu architektúry STU absolvoval v roku 1962. Do roku 1975 pôsobil na tejto fakulte ako odborný asistent. Neskôr pracoval v Dopravoprojekte, v Štátnom ústave pamiatkovej starostlivosti, od roku 1990 prednáša na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.