Vzniku Múzea ?udového tanca

Od 1.1.2007 vzniklo v Banskej Bystrici jediné múzeum svojho druhu v Strednej Európe ? Múzeum ?udového tanca ako samostatné odborné pracovisko Stredoslovenského múzea. Jeho zria?ovate?, Banskobystrický samosprávny kraj, tak predbehol dnešné slovenské myslenie, ke? si dokázal uvedomi? skuto?nos?, ktorá v ostatných ?lenských krajinách Európskej únie už rezonuje ? že totiž slovenské tradície sú jediné svojho druhu a práve slovenskou kultúrou sa budeme vedie? v Európskej únii odlíši? od jej ostatných ?lenov….
Slovensko je krajina, ktorú hlavne jej zahrani?ní návštevníci vnímajú ako krajinu pestrú a bohatú na tradície. Banská Bystrica má to š?astie, že leží v kruhu ?lenitých hôr ? ale z tejto ?lenitosti prírody vyplýva aj vzácna pestros? a rôznorodos? prejavov ?udovej kultúry, ktorá je ve?mi zaujímavá pre zahrani?ného pozorovate?a. Banská Bystrica leží medzi takými dôležitými folklórnymi regiónmi, ako sú Horehronie a Podpo?anie. Tieto regióny už v bádate?ských po?iatkoch v 19. storo?í boli predmetom záujmu historikov a vtedajších národopiscov. Záujem o tieto regióny pretrvával aj v neskorších obdobiach, ale výskumné dokumenty sú uložené v rôznych vedeckých a dokumenta?ných inštitúciách, ktorých cie?om je tieto dokumenty uchováva? ? ale nie prezentova?.
Dlhodobým cie?om Múzea ?udového tanca je vytvorenie modernej expozície s využitím zvukových nosi?ov aj videoprezentácie archívnych dokumentov. Druhou nie zanedbate?nou oblas?ou bude dokumentácia špecifického prejavu ? tzv. folklórneho hnutia. Na Slovensku od 50. rokov 20. storo?ia vznikalo ve?ké množstvo folklórnych súborov a práve dokumentácia ich ?innosti dnes nie je žiadnym spôsobom kompletizovaná. Neodmyslite?nou ?as?ou Múzea ?udového tanca bude videoprojekcia tradi?ných tane?ných prejavov aj priestor pre tane?né tvorivé dielne, v ktorých budú externí spolupracovníci múzea, odborníci na jednotlivé regióny, u?i? nemalý okruh záujemcov z radov dnešných ?lenov folklórnych súborov práve tie najstaršie tane?né formy, ktoré sú dnes už len na vzácnych dokumentoch. Priestor bude zárove? využite?ný na malé koncerty všetkých žánrov.

Takmer všetky dokumenty ? ?i už sa nachádzajú v oficiálnych inštitúciách, alebo v súkromných archívoch ? sú dnes na zastaralých technických nosi?och a hrozí ich kone?né znehodnotenie a strata. Cie?om Múzea ?udového tanca je predovšetkým záchrana týchto vzácnych dokumentov. S týmto cie?om má Múzeum ?udového tanca za sebou úvodné jednania o spolupráci s Hudobnovedným ústavom SAV a s Národným osvetovým centrom v Bratislave. Oslovení odborníci prejavili všestrannú podporu ?innosti múzea a svoju ochotu spolupracova? na tej najširšej báze, odborným garantom celého projektu je etnochoreológ PhDr.Stanislav Dúžek.

Múzeum ?udového tanca za?ína pôsobi? na pôde Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a v úvode sa musí sústredi? na odbornú prácu a získavanie fondov a archívnych materiálov. Potreba nových priestorov vyplynie až na základe úspechov odbornej ?innosti. Priestory pre stálu expozíciu v budúcnosti vyrieši zria?ovate? Stredoslovenského múzea ? Banskobystrický samosprávny kraj.
V zahrani?í náš ?udový tanec, spev a hudba pravidelne upútajú. Na festivaloch sú slovenskí ú?astníci spravidla vyhodnocovaní ako jedni z najúspešnejších. Cie?om Múzea ?udového tanca je jednak v hutnej a presnej dokumenta?nej forme sprístupni? túto ?as? národného dedi?stva zahrani?ným návštevníkom, ale aj umožni? sú?asným mladým záujemcom, aby si vedeli naštudova? z kvalitných podkladov tie najstaršie a dnes zanikajúce ?asti našej tradi?nej ?udovej kultúry a prezentova? ich s úctou.

Kontakt : PhDr. Zuzana Drugová, riadite?ka Stredoslovenského múzea, ?.t.: 048 41 25 895, email: smbb@gmail.com

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum je najväčšou múzejnou inštitúciou v Slovenskej republike. Pôsobí viac ako sto rokov. Má vo svojom zbierkovom fonde viac ako 3,5 mil. zbierkových predmetov zo všetkých vedných odborov. Spravuje aj niekoľko desiatok objektov, mnohé sú zapísané v Registri kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Múzeum taktiež spravuje dve múzea ľudovej architektúry v prírode, päť hradov, ktoré patria k najnavštevovanejším na Slovensku. Spišský hrad je súčasťou pamiatkovej rezervácie na Spiši, zapísanej do Registra svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Slovenské národné múzeum ponúka novú vstupenku

Návštevníci Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave môžu navštíviť na jednu vstupenku sedem múzeí, ktoré pod neho spadajú. Týka sa to Prírodovedného múzea, zrekonštruovanej budovy a expozície Múzea židovskej kultúry na Židovskej ulici, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi a štyroch budov múzeí na Žižkovej ulici – teda Archeologického múzea, Múzea kultúry karpatských Nemcov, Múzea kultúry Maďarov na Slovensku a Výstavného pavilónu Podhradie.

Matejov dom sprístupnený, je v ňom nová expozícia

Otvorením novej, interaktívnej stálej expozície v zrekonštruovanom Matejovom dome v areáli banskobystrického mestského hradu dnes Stredoslovenské múzeum oslávi sté výročie otvorenia svojej prvej stálej expozície a 120. výročie svojho založenia. Verejnosti tak budú opäť sprístupnené pôvodné priestory prvej stálej expozície, ktorú tam 17. októbra 1909 otvorilo vtedajšie Mestské múzeum, predchodca dnešného Stredoslovenského múzea.

Odpovede

 1. Vzniku Múzea ľudového tanca
  <iframe src=’http://www.obnova.sk/modules.php?name=textove&file=print&sid=2277′ frameborder=’0′ height=’150′ width=’550′></iframe>
  2277 Komentar k clanku z predosleho systemu Obnova.sk: 2007-04-02 22:13:59 Svojho casu volado oznacil moje pocity po precitani clanku vystizne – s ocima na vrch hlavy.

 2. Re: Vzniku Múzea ľudového tanca
  Nové Múzeum ľudového tanca pripravilo úvodnú výstavu

  (SITA) – Históriu folklórnych súborov z Banskej Bystrice a okolia od ich vzniku po súčasnosť predstaví Stredoslovenské múzeum na výstave Tancuj, tancuj…, ktorú otvorí vo štvrtok 5. júna 2008 v priestoroch Thurzovho domu na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Ide o úvodnú výstavu Múzea ľudového tanca, ktoré vzniklo ako samostatné pracovisko Stredoslovenského múzea. Ako uviedla etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová, Múzeum ľudového tanca je unikátnym pracoviskom, aké nemá v strednej Európe obdobu, podobné však existujú v západnej Európe. Zameriava sa na základný výskum ľudového tanca v Banskobystrickom kraji. Digitalizuje existujúce archívne zvukové a audiovizuálne materiály, odborne ich archivuje a eviduje. Zaoberá sa tiež priamym výskumom folklorizmu v teréne a všetkými prejavmi organizovaného folklóru v banskobystrickom regióne a venuje sa prezentácii získaných dokumentov.

  “Dlhodobým cieľom a ambíciou Múzea ľudového tanca je vytvorenie rozsiahleho archívu audio a audiovizuálnych materiálov, a to od čo možno najstaršieho obdobia 1. polovice 20. storočia až po súčasnosť. S tým súvisí samozrejme i získavanie a realizovanie fotodokumentácie, zoskupovanie tradičných odevov a podobne,” uviedla Lukáčová. Dodala, že materiály by mali byť profesionálne prezentované prostredníctvom modernej expozície s použitím videoprojekcií a s praktickými ukážkami jednotlivých tancov.

  Výstava Tancuj, tancuj… potrvá v Thurzovom dome do 3. augusta 2008. Múzeum tiež pripravuje sprievodné stretnutia súčasných a bývalých členov folklórnych súborov Mladosť (11. júla), Bystrina (18. júla) a Urpín (25. júla).

Comments are closed.