Ochrana pamiatok by pomohla aj cestovnému ruchu

Obrázok k článku

Priame väzby na ochranu pamiatok má miestna a regionálna samospráva, ktorá však niekedy význam pamiatok popri iných úlohách nedoceňuje, tvrdí ministerstvo kultúry

Prehľad o situácii v ochrane pamiatok a archeologického dedičstva a aj úlohy pre štátne orgány obsahuje koncepcia ochrany pamiatkového fondu, ktorú vypracovalo Ministerstvo kultúry (MK) SR. Materiál “Koncepcia ochrany pamiatkového fondu – aktualizácia prílohovej časti k 31.12. 2014” schválila vláda. Ministerstvo v ňom okrem iného navrhuje spôsoby lepšej ochrany pamiatok a uvádza aj zoznam tých, ktoré by to najviac potrebovali. Cestovnému ruchu (tzv. kultúrny turizmus) by medzi iným pomohla aj ochrana pamiatok, či zapojenie ochrany pamiatok do územného plánovania miest a obcí.

Podľa MK SR sa “súčasný model zabezpečenia štátnej ochrany pamiatkového fondu po legislatívnej a organizačnej stránke osvedčil. Vytvorenie špecializovanej štátnej správy od roku 2002 – Pamiatkového úradu Slovenskej republiky s pracoviskami – sa ukázalo ako funkčný a správny krok, vysoko hodnotený aj v medzinárodnom kontexte”. Ochrana a využitie pamiatok sú síce verejným záujmom, no neznamená to, že iba záležitosťou profesionálov – pamiatkarov. Zákonnou povinnosťou vlastníkov je starať sa o svoj majetok, upozorňuje rezort a vyzdvihuje občianske aktivity na ochranu pamiatok. Priame väzby na ochranu pamiatok majú obce, mestá a kraje, teda miestna a regionálna samospráva, “ktorá však niekedy význam stavebno – technického stavu pamiatok popri iných úlohách nedoceňuje”. Samospráva by mohla využiť potenciál pamiatok napríklad pri rozvoji cestovného ruchu. “Nedostatok finančných zdrojov na zabezpečenie obnovy, ochrany a reštaurovania pamiatkového fondu v územnej pôsobnosti samospráv je možné kompenzovať aj viaczdrojovým financovaním, … tiež pri strategickom plánovaní a propagácii miest a obcí v rámci vlastného regiónu i v rámci celoštátnej propagácie”, píše v materiáli MK SR. Aj v súvislosti s novým programovým obdobím na roky 2014-2020 navrhuje ministerstvo zamerať sa napríklad na obnovu objektov, ktoré uvádza v jednej z piatich príloh ku koncepcii. Konkrétne v prílohe číslo 4 “Zoznam národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31.12.2014” sú uvedené stovky pamiatok, medzi iným hrady, záhrady, technické pamiatky, ako sú napríklad vodné mlyny, ale aj pamiatkové rezervácie, oltáre, ikony, organy či sochy. V zozname sú napríklad kaštieľ Betliar s areálom, Botanická záhrada v Banskej Štiavnici i Sad Janka Kráľa v Bratislave, liečebný dom Slovan v Piešťanoch, archeologické nálezisko Bojná, železničná stanica v Kežmarku, prešovský solivar s areálom, viaceré objekty v pamiatkovej rezervácii Košice a mnohé ďalšie. Zoznam by podľa MK SR mohol slúžiť ako inšpirácia “pri príprave projektov uchádzajúcich sa o podporu zo štrukturálnych fondov, napr. z Nórskeho finančného mechanizmu”.

V ďalších štyroch prílohách MK SR informuje o stave pamiatkového fondu v SR ku koncu roka 2014, o dokumentoch a stave riadenia jednotlivých lokalít svetového kultúrneho dedičstva na Slovensku, ktorých je sedem a presne sú popísané na http://whc.unesco.org/en/statesparties/sk. Pripája aj zoznam nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu.

 

 

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.