Zákon o ochrane pamiatkového fondu – Vyhláška č. 16/2003 Z. z.

Vyhláška č. 16/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu
Vyhláška ustanovuje podrobnosti o podmienkach získavania osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu.

V ďalšej časti uvádza vyhláška postup pri reštaurovaní národných kultúrnych pamiatok.

Vyhláška definuje obsah a rozsah:

– návrhu na reštaurovanie,
– dokumentácie vykonaných reštaurátorských prác,
– výskumnej dokumentácie, ktorá podľa druhu môže byť:

– umelecko-historického výskumu,
– architektonicko-historického výskumu,
– urbanisticko-historického výskumu,
– archeologického výskumu.

Vyhláška nadobudla účinnosť 1. februára 2003.

Nabudúce: Zákon o ochrane prírody a krajiny – Vyhláška č. 24/2003 Z. z. (5)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zákon o ochrane prírody a krajiny – Vyhláška č. 24/2003 Z. z.

Vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny
Pre prípravu a realizáciu investícií sú dôležité ustanovenia vyhlášky, ktoré stanovujú podmienky vydávania súhlasu na sprístupnenie a na prevádzkovanie jaskýň a podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a o udržiavaní drevín a o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín.

Označovanie ulíc a stavieb – Vyhláška č. 31/2003 Z. z.

Vyhláška č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
Vyhláška ustanovuje, že v obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných priestranstiev (ďalej len „ulíc“), má každá ulica svoj názov. V obci, ktorá sa člení na časti, nemôžu byť v rôznych častiach obce ulice s rovnakým názvom.