Medzinárodné dohovory v oblasti ochrany pamiatkového fondu

Pre SR sú v oblasti ochrany pamiatkového fondu záväzné tieto medzinárodné dohovory……

 • Dohovor na ochranu kultúrnych statkov za ozbrojeného konfliktu – UNESCO z roku 1956;
 • Dohovor o opatreniach zákazu a zamedzenia nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov – UNESCO z roku 1970;
 • Konvencia o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva – UNESCO z roku 1972.
 • V súčasnosti prebieha prístupový proces SR k nasledovným dôležitým európskym dohovorom:
 • Európsky dohovor o ochrane archeologického dedičstva Európy (revidovaný) (č. ETS 143), ktorého ratifikačná listina bola odovzdaná generálnemu tajomníkovi RE. Dohovor nadobudne platnosť pre SR 31. 4. 2001;
 • Dohovor o ochrane architektonického dedičstva Európy (č. ETS 121), ktorý je t. č. prerokovávaný v NR SR. Po jeho schválení a vystavení ratifikačnej listiny pre SR nadobudne platnosť po uplynutí troch mesiacov od jej uloženia u generálneho tajomníka RE.Počíta sa s prípravou prístupového procesu SR k medzinárodnej Konvencii UNIDROIT
 • ( Medzinárodný inštitút pre unifikáciu súkromného práva ) o odcudzenom alebo nezákonne vyvezenom kultúrnom bohatstve.
  Spracované na základe podkladovSekcie kultúrneho dedičstva 22. 1. 2001
  Zdroj: www.culture.gov.sk
 • Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

  Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

  Súvisiace články

  Zriadenie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

  Od 1. apríla vstúpi do platnosti zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený 19. decembra 2001. Jednou z najdôležitejších zmien vyplývajúcich z toho zákona vo vzťahu k vlastníkom kultúrnych pamiatok, je zriadenie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky ako špecializovaného orgánu štátnej správy. Cieľom tohto kroku je odstránenie súčasného duplicitného rozhodovania vo veciach ochrany a obnovy pamiatok.. Pamiatkový úrad SR bude zriadený transformáciou terajšieho Pamiatkového ústavu a jeho regionálnych stredísk a pracovísk s tým, že zo zákona prejdú naň aj pracovnoprávne vzťahy zamestnancov okresných a krajských úradov, ktorí doteraz vykonávajú činnosti súvisiace so štátnou pamiatkovou starostlivosťou.