Výstava cyrilských a latinských rukopisov

Výstava s názvom Pamiatky byzantskej a latinskej kultúrno-obradovej
tradície v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV spojená s cyklom
prednášok bude prebieha? od 20. do 26. novembra v Bratislave.

Expozícia predstavuje vzácne cyrilské a latinské rukopisy a staré tla?e, ktoré sa
nachádzajú v databáze pamiatok Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v
Bratislave.


Expozíciu bude dop??a? séria prednášok, ktorú pripravili pracovníci
Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV. Expozícia bude inštalovaná v
budove Gréckokatolíckeho farského úradu v Bratislave a verejnosti bude
prístupná od pondelka 20. novembra do nedele 26. novembra.
Podujatie organizuje Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s
Gréckokatolíckou farnos?ou Bratislava a koná sa v rámci Európskeho týžd?a
vedy a techniky na Slovensku 2006. Vstup na výstavu je vo?ný.

Zdroj: TK KBS, Andrej Škoviera

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Výstava Pramene byzantskej tradície na Slovensku

Od 3. novembra do 3. decembra 2010 sa v Bratislave uskutoční výstava Pramene byzantskej tradície na Slovensku. Výstava bude inštalovaná v priestoroch Národného osvetového centra na Námestí SNP 12. Predstavuje prevažne rukopisné pamiatky späté s byzantsko-slovanskou kultúrou a tradíciou na našom území. Prezentované cyrilské a latinské písomnosti 15.-20. storočia, ktoré sa uplatňovali v prostredí byzantsko-slovanského obradu, sú neoddeliteľnou súčasťou slovenského kultúrno-religiózneho priestoru. Písomnosti sú prezentované podľa tematických okruhov vzhľadom na ich uplatnenie v cirkevnej i mimocirkevnej sfére.

O meštianstve v stredoveku a novoveku na Hrade

BRATISLAVA 10. októbra (SITA) – Meštianska kultúra v stredoveku a novoveku bude témou vedeckého seminára Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) a Historického múzea Slovenského národného múzea (SNM) v Hudobnej sále Bratislavského hradu v utorok od 09:00 do 13:00. Podujatie je súčasťou cyklu prednášok História na Hrade. Návštevníci sa dozvedia o vzniku miest a meštianstva ako osobitnej spoločenskej vrstvy, o kriminalite v mestách Pentapolitany v 16. storočí, o prešporských patricijoch a ich heraldických znakoch, o každodennosti malokarpatských miest v 17. storočí, či o žobrákoch v Bratislave v 18. storočí. Jednotlivé prednášky doplní obrazová príloha. Vstup na akciu je voľný.

Odpovede

  1. Výstava cyrilských a latinských rukopisov

    2137 Komentar k clanku z predosleho systemu Obnova.sk: 2006-12-04 14:03:38 Správa a fotogaléria z výstavy a prednášok sú na webe Gréckokatolíckej farnosti Bratislava.
    2137 Komentar k clanku z predosleho systemu Obnova.sk: 2006-12-05 07:14:50 harp, V budove gréckokatolíckej fary v Bratislave sa od 20. do 26. novembra konala výstava cyrilských a latinských rukopisov a starých tlačí s názvom Pamiatky byzantskej a latinskej kultúrno-obradovej tradície v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV. Priebeh celého podujatia spojeného s cyklom odborných prednášok zhrnul v správe pre TK KBS Andrej Škoviera zo Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV:Podujatie bolo dôležité najmä pre uvedomenie si skutočnosti že cyrilské cirkevnoslovanské písomnosti sú súčasťou slovenskej kultúry sú dôležitou súčasťou nášho cyrilo-metodského dedičstva patria neoddeliteľne k Slovensku a slovenskej kultúre. Význam týchto pamiatok sa dlho marginalizoval a mylne vzťahoval len k východoslovanskému kultúrno-jazykovému priestoru všetky cyrilikou písané dokumenty sa akosi automaticky radili do kontextu ukrajinskej kultúry. Keďže takmer všetky tieto pamiatky sú úzko späté s cirkvou byzantsko-slovanského obradu v období komunistickej totality o ich výskum nebol záujem. Žiaľ mnohé sa v tomto období poškodili alebo stratili.Dnes sa ukazuje naliehavá potreba komplexného výskumu cyrilských a cirkevnoslovanských rukopisných i tlačených pamiatok v kontexte slovenskej kultúry. To je aj jednou z výskumných úloh Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV. Pri tomto výskume od začiatku veľmi úzko spolupracuje s Košickým apoštolským exarchátom i Prešovskou eparchiou.Podujatie bolo spojené s cyklom prednášok. V pondelok 20. novembra po slávnostnom otvorení výstavy o 15. hodine bola prvá prednáška riaditeľa Slavistického ústavu J. Stanislava SAV doc. PhDr. Petra Žeňucha CSc.: Cyrilské rukopisné pamiatky – priestor pre skúmanie interkultúrnych a interkonfesionálnych vzťahov v karpatskom regióne. V krátkosti predstavil vystavované i nevystavované pamiatky ktoré sa podarilo získať pri terénnych výskumoch v archívoch a knižniciach na Slovensku i v zahraničí.Najcennejším exponátom bol cirkevnoslovanský rukopisný evanjeliár z 15. storočia ktorý sa našiel v roku 2000 v dedine Baškovce (okres Sobrance). Vystavených bolo 25 pamiatok z celkového počtu asi 200 v databáze SÚJS SAV. Po prednáške nasledovala recepcia pre prítomných hostí a diskusia potom o 17:00 sv. liturgia v chráme ktorá bola slávená za pracovníkov ústavu. V pondelok večer po sv. liturgii odznela aj prednáška prof. PhDr. Jána Doruľu DrSc. Kamaldulská Biblia – prvý preklad celého Písma svätého do slovenčiny. V utorok na sviatok Uvedenia presvätej Bohorodičky do chrámu bola na programe prednáška Mgr. Andreja Škovieru Liturgia byzantskej misie na Veľkej Morave. Vo štvrtok večer odznela prednáška Mgr. art. Ladislava Kačica PhD. a Mgr. Svorada Zavarského Jezuiti v dejinách slovenskej vedy a kultúry.Na slávnostnom otvorení a recepcii sa zúčastnilo mnoho vzácnych hostí: PhDr. Dušan Gálik CSc. člen Predsedníctva SAV PhDr. Dagmar Podmaková CSc. predsedníčka III. komory Snemu SAV a predsedníčka Výkonného výboru Spoločnosti autorov vedeckej a odbornej literatúry PhDr. Ján Bobák CSc. riaditeľ Historického ústavu Matice slovenskej o. ThDr. Michal Hospodár PhD. hovorca Košického apoštolského exarchátu a predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda o. ThDr. Ján Ďačok SJ PhD. provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku o. ThDr. Ján Ďurica SJ PhD. PhDr.. Ľudovít Haraksim CSc. medzinárodne renomovaný historik ThDr. Tomáš Majda PhD. zástupca Centra Spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach a mnohí ďalší.Vo štvrtok zavítal na výstavu vzácny hosť – vladyka Milan Chautur košický apoštolský exarcha. Podrobne si prezrel vystavené exponáty a zaujímal sa aj o problematiku a význam terénneho výskumu cyrilských rukopisných a tlačených pamiatok. Do kroniky napísal: „V pohľade na minulosť lepšie chápať súčasnosť a vidieť perspektívy budúcnosti nech dopomôže výstava pamiatok byzantskej a latinskej tradície a vzbudí záujem o veci zabudnuté. Žehnám p. Žeňuchovi a všetkým zosnovateľom výstavy v Bratislave.“ Vladyka Milan potom slávil sv. božskú liturgiu v bratislavskom gréckokatolíckom chráme a predniesol aj homíliu. Z ďalších hostí výstavy treba spomenúť o. ThLic. Cyril Jančišina výkonného tajomníka Konferencie biskupov Slovenska o. doc. PhDr. ThLic. Juraja Dolinského SJ PhD. dekana Teologickej fakulty TU PhDr. Helenu Jacošovú hlavného radcu Ministerstva zahraničných vecí SR prof. PhDr. Daniela Škovieru PhD. významného slovenského klasického filológa. Vladyka Ján Babjak poslal kurátorom výstavy pozdravný list v ktorom im zaželal veľa odvahy ochoty a zanietenia v bádateľskej práci a veľa úspechov pri realizácii výstavy. Prejavil tiež záujem o dokumentáciu z výstavy.Expozícia sa stretla so záujmom aj u širokej verejnosti. V štvrtkové doobedie prišli žiaci 4. ročníka Cirkevnej základnej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Deti výstava zaujala natoľko že sa im nechcelo odísť. S tabuľkou cyriliky v ruke chodili od jednej pamiatky k druhej a lúštili starobylé cirkevnoslovanské texty s obdivuhodnou húževnatosťou a záujmom. Najväčší záujem vzbudil Baškovský evanjeliár texty z neho si mnohí prepisovali aj do zošitov veď čítať texty z 15. storočia je príležitosť naozaj výnimočná. Čítanie cyrilských textov im išlo nad očakávanie dobre. O tom že sa im cyrilika zapáčila svedčí aj fakt že viacerí sa do knihy návštev podpisovali cyrilikou. Ich záujem bol povzbudením aj pre organizátorov výstavy a zároveň svedectvom že ak sa veci dobre predstavia cyrilika a cirkevná slovančina môžu byť zaujímavé a príťažlivé aj pre mladú generáciu. Po nich prišli na výstavu aj študenti Gymnázia školských bratov ktorým výstavu a prácu Slavistického ústavu J. Stanislava SAV priblížili doc. PhDr. Peter Žeňuch CSc. a prof. PhDr. Ján Doruľa DrSc. Vzácnymi hosťami boli aj bohoslovci z Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty UK spolu so svojím prednášateľom Mgr. Svoradom Zavarským. Všetky vystavované pamiatky boli z databázy Slavistického ústavu J. Stanislava SAV. Podujatie sa konalo v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky na Slovensku 2006. Uvažuje sa nad inštalovaním výstavy a cyklom prednášok aj v niektorom z miest východného Slovenska aby sa tak táto málo známa časť nášho cyrilo-metodského dedičstva stala známejšou. Podujatie zároveň ukázalo že spolupráca vedeckej inštitúcie s cirkvou je obojstranne prospešná a potrebná.zdroj: TKKBS

Comments are closed.